Kasama mo ang Diyos. Palagi.

Taong nakatayo sa kalsada

Kasama mo ang Diyos. Palagi.

“Tinutulungan niya, mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa.”

MGA AWIT 34:18

Ang Biblia ay puno ng mga kuwento ng mga tao na, sa kabila ng lubos na pagtitiwala sa Diyos, ay nakaranas pa rin ng pag-aalinlangan, pagkabalisa, at kawalan ng pag-asa.

Nakaramdam ng matinding kalungkutan at lumbay si David. Nakaranas ng pagdadalamhati si Job. Si Elijah ay napagod sa buhay at natakot sa hinaharap.

Katulad nila, minsan nararamdaman natin ang pagkaligaw ng landas at pag-iisa. Ngunit nagmamalasakit ang Diyos noon—at nagmamalasakit Siya ngayon.

Anuman ang iyong pinagdadaanan o nararamdaman, palaging kasama mo ang Diyos. Tuklasin ang pag-asa na mayroon ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa sa mga Gabay na ito.

Maghanap ng Higit pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Pag-isipan ang pagbibigay sa Bible App ngayon upang matulungan ang mas maraming tao sa lahat ng dako na maranasan ang pag-asa na mayroon tayo sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Magbigay ng kaloob >

Kailanman ay hindi ka nag-iisa. Narito kung bakit…

Kalapati

Kailanman ay hindi ka nag-iisa. Narito kung bakit…

Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang Banal na Espiritu ay dumating sa mga alagad upang ang presensya ng Diyos ay makasama pa rin nila.

Kapag sumampalataya ka kay Jesus, ganiyan ding Espiritu ang sumasaiyo. Ang presensya ng Diyos ay palaging malapit.

Tuklasin kung paano kumikilos ang Banal na Espiritu ng Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa sa mga Gabay na ito.

Maghanap ng Higit pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano ka naghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay?

Libingang walang laman

Paano ka naghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay?

“Wala na siya rito; siya’y muling nabuhay…”

MATEO 28:6

Inilaan ni Jesus ang linggo bago Siya ipako sa krus upang paalalahanan ang Kanyang mga disipulo na hindi magwawagi ang kamatayan, at ang Kanyang kaharian ay walang hangganan.

Ang Semana Santa ay isang paalala na darating pa rin ang pag-asa. Hindi pa tapos ang Diyos.

Narito ang dalawang bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa pag-asa na mayroon tayo kay Jesus ngayong Linggo ng Muling Pagkabuhay.


KUMPLETUHIN ANG ISANG GABAY SA PASKO NG PAGKABUHAY

Badge ng Paghamon para sa Pasko ng Pagkabuhay

Pagnilayan ang pagmamahal ni Jesus para sa iyo gamit ang isang Gabay sa Pasko ng Pagkabuhay. Kapag nakumpleto mo ito sa pagitan ngayon at Linggo ng Muling Pagkabuhay, magkakamit ka rin ng isang eksklusibong Badge!

Maghanap ng Gabay


MAG-IMBITA NG KAIBIGAN

Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, ibahagi ang mabuting balita ni Jesus sa mga tao sa iyong buhay. Anyayahan silang maranasan ang tunay na pagbabago sa buhay sa pamamagitan ng Diyos at ng Kanyang Salita.

Ibahagi ang Bible App


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Pag-hamon sa Pasko ng Pagkabuhay ay Magsisimula Ngayon!

Pag-hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay

Alalahanin natin kung bakit tayo nagdiriwang…

Sumali sa Pag-hamon sa Pasko ng Pagkabuhay ngayon, at pagnilayan ang lalim ng pag-ibig ni Jesus para sa iyo.

Kumpletuhin ang isang Gabay para sa Pasko ng Pagkabuhay bago ang Linggo ng Muling Pagkabuhay upang makamit ang isang eksklusibong Badge!

Magsimula gamit ang isa sa mga Gabay na ito:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Sumali sa 21-Araw na Hamon!

21-Araw na Hamon

Para sa susunod na 21 araw…

Ano ang mangyayari kung nakatuon ka sa pagbabasa ng Salita ng Diyos?

Sa pagsisimula ng Pebrero, buuin ang iyong kagawian sa Biblia gamit ang 21-Araw na Hamon—isang pagkakataon na gawing bahagi ng pamumuhay ang pagkonekta sa Salita ng Diyos na nagbabago sa bawat bahagi ng iyong buhay.

Kumpletuhin ang isang Araw ng Gabay sa Biblia sa loob ng 21 araw sa buong buwan upang makakuha ng eksklusibong Badge.

Magsimula gamit ang isa sa mga Gabay na ito:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email