Saan mo mahahanap ang iyong halaga?

Anino ng tao na may paglubog ng araw sa ibabaw ng tubig sa bandang likuran

Trabaho man ito, mga relasyon, o tagumpay, madalas nating nakikita ang ating halaga sa mga bagay at tao sa ating paligid.

Ngunit ano ang mangyayari kapag binigo tayo ng mga bagay na iyon?

Kapag inilalagay natin ang ating pananampalataya kay Jesus, binibigyan Niya tayo ng bagong pagkakakilanlan.

At kung sino ang sinasabi Niyang tayo ay hindi kailanmang nagbabago.

Tuklasin kung ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa kung sino tayo kay Cristo gamit ang mga Gabay na ito.

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Pag-usapan Natin ang Pagkabalisa.

Taong nakaupo

Ito man ay problema sa pananalapi, isang mahirap na relasyon, o dami ng trabaho, ang pagkabalisa ay nakakahanap ng paraan upang pumasok sa ating buhay.

Hindi ito isang bagay na dapat ikahiya—ngunit hindi mo rin dapat na tanggapin na lang ito nang nakaupo.

Nangangako ang Diyos na lalakad katabi natin upang pagaanin ang ating mga pasanin. Hayaang punuin ka Niya ng Kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng mga Gabay na ito.

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

“Nasaan ang Diyos kapag pakiramdam kong mag-isa ako?”

Taong nakatanaw sa anyong tubig

Kahit pakiramdam mong nag-iisa ka, kasama mo pa rin ang Diyos.

Ngunit kung ang Diyos ay malapit, bakit hindi mo maramdaman ang Kanyang presensiya o magkaroon ng Kanyang kapayapaan?

Si Elias ay isang tapat na lingkod ng Diyos, gayunpaman nakipaglaban siya sa kalungkutan. Matapos talunin ang mga huwad na propeta ni Baal, siya ay natakot, at nagtago sa isang yungib na nangangamba, talunan, at lubos na nag-iisa.

Ngunit, hindi siya pinabayaan ng Diyos.

Kung nararamdamang malayo ang Diyos, narito ang tatlong paalala tungkol sa Kanyang katangian mula sa kuwento ni Elias.

 1. Maaari kang maging tapat sa Diyos tungkol sa iyong nararamdaman.

  Nagpakita ang Diyos kay Elias at nagtanong, “Ano ang ginagawa mo rito?”

  Sumagot si Elias, “Ako na lamang ang natitirang propeta, at ngayon sinusubukan din nila akong patayin.”

  Naging tapat si Elias sa Diyos. Siya ay nangangamba para sa kanyang buhay at nag-alinlangan sa kung paano gagamitin ng Diyos ang kanyang kalagayan para sa kabutihan.

  Ngunit hindi natakot o nasaktan man ang Diyos sa kanyang pagiging tapat.

  Tulad ng isang matalik na kaibigan, hindi iniwan ng Diyos si Elias sa oras ng kanyang pangangailangan. At, totoo rin ito para sa iyo. Kailanman ay hindi ka Niya iiwan o pababayaan.

 2. Kahit pakiramdam mong nag-iisa ka, palagi mong kasama ang Diyos.

  Nanganganib ang buhay ni Elias, kaya’t ginawa niya ang bagay na tangi niyang naiisip—magtago.

  Kapag tayo ay natatakot, maaari nating makalimutan ang pangako ng Diyos na sasamahan tayo at umasa sa ating sariling lakas upang makaligtas.

  Kahit na nakakalimutan natin ang pangako ng Diyos, ipinapaalala Niya sa atin na Siya ay malapit.

  Sinabi ng Diyos kay Elias na tumindig sa bundok. Isang malakas na hangin ang humagupit sa bundok. Pagkalipas ng hangin, ay isang lindol. Pagkatapos ng lindol, nagkaroon ng apoy.

  Ngunit ang Diyos ay wala sa hangin, lindol, o apoy.

  Pagkatapos ng apoy, dumating ang isang banayad na bulong. At sa sandaling iyon nalaman kaagad ni Elias na kasama niya ang Diyos.

  Madalas nating hinahanap ang Diyos sa malalaking sandali ng ating buhay, ngunit Siya rin ay nasa katahimikan.

 3. Inihahayag ng Diyos ang hindi mo nakikita.

  Inakala ni Elias na siya na lamang ang natitira na naniniwala pa rin sa Diyos.

  Ngunit inihayag ng Diyos na 7,000 sa Israel ang hindi yumukod sa pagsamba kay Baal.

  Pakiramdam ni Elias ay siya na lamang mag-isa, ngunit ipinaalala sa kanya ng Diyos na hindi.

  Ang kalungkutan ay hindi palaging nagmumula sa pagiging mapag-isa. Maaari rin itong magmula sa pag-iisip na ika’y nag-iisa.

Tulad ni Elias, marahil ay nasa isang lugar ka kung saan pakiramdam mo ika’y napabukod, iniwanan o kinalimutan.

Tandaan lamang, hindi mo kailangang maramdaman ang Diyos para malaman na Siya ay malapit. Ang Diyos ay laging kasama mo.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang Ibig Sabihin Nito?

Taong gumagamit ng phone

Natagpuan mo na ba ang iyong sarili na nagbabasa ng mga talata sa Biblia nang maraming beses, sinusubukang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga ito?

Ang mga Gabay ay isang mahusay na paraan upang matulungan kang maunawaan ang Biblia at lumago sa iyong pananampalataya.

At, kapag ang ating pundasyon ay natatag sa Salita ng Diyos, ang ating pananampalataya ay lumalakas, binabago ang bawat aspeto ng ating buhay.

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Nagiging sino ka?

Taong nakatingin sa labas ng bintana

Ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ay nakakaimpluwensya kung magiging sino ka.

Kapag pinili mong sundin si Jesus, ikaw ay ginagawang bago at hinuhubog sa Kanyang larawan.

Kaya’t ang sinumang nakay Cristo ay isa nang bagong nilalang: Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya!

2 MGA TAGA-CORINTO 5:17

Bumuo ng mga espirituwal na gawi upang maging mas katulad ni Jesus bawat araw sa pamamagitan ng Mga Gabay na ito.

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email