برنامه‌های مطالعۀ – اکتبر 2019

برنامه‌های مطالعۀ – سپتامبر 2019

برنامه‌های مطالعۀ – ژوئیهٔ 2019

هر گاه با آزمایشهای گوناگون روبه‌رو می‌شوید، آن را کمال شادی بینگارید!

هر گاه با آزمایشهای گوناگون روبه‌رو می‌شوید، آن را کمال شادی بینگارید!

2  
ای برادرانِ من، هر گاه با آزمایشهای گوناگون روبه‌رو می‌شوید، آن را کمال شادی بینگارید!

3  
زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوتۀ آزمایشها، پایداری به بار می‌آورد.

4  
امّا بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید.

5  
اگر از شما کسی بی‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند، و به وی عطا خواهد شد.

6  
امّا با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد، چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می‌شود.

7  
چنین‌کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت،

8  
زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خویش ناپایدار.

9  
برادرِ حقیر به منزلت والای خود فخر کند،

10  
امّا ثروتمند به حقارت خود، زیرا همچون گُلِ صحرا در گذر است.

11  
همان‌گونه که خورشید با گرمای سوزان خود طلوع کرده، علف را می‌خشکاند و گُلَش فرو می‌ریزد و زیبایی‌اش محو می‌شود، ثروتمند نیز در حین کسب و کار، پژمرده و محو خواهد شد.

12  
خوشا به حال آن که در آزمایشها پایداری نشان می‌دهد، زیرا چون از بوتۀ آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است.

James 1 in Farsi

James 1 in English

برنامه‌های مطالعۀ – ژوئن 2019