قابلیت همگام سازی برنامه مقدس‌کودکان بین تمامی دستگاه‌های شما!

پروفایل‌های برنامه مقدس‌کودکان

“هورا! تمام ستاره‌های من اینجا هم هستند!”

تا کنون جوایز کسب شده توسط کودک شما در برنامه کتاب‌مقدس کودکان همیشه در دستگاه ذخیره می‌شد. اگر کودکان شما در دستگاه جدیدی از برنامه کتاب‌مقدس کودکان استفاده می‌کردند، آنها مجبور بودند از ابتدا شروع کنند. ولی در نسخه جدید دیگر اینگونه نیست.

اکنون پیشرفت کودکان شما بصورت شخصی در تمامی دستگاه‌های شما همگام می‌باشد!

به عنوان والدین یا سرپرست، شما می‌توانید با حساب کاربری یوورژن خود در آخرین نسخه کتاب‌مقدس کودکان وارد شده و برای هر کودک خود یک نمایه درست کنید. ساختن پروفایل آسان و سریع می‌باشد. امکان انتخاب نمایه و رنگ توسط کودک شما.

دریافت برنامه بروزشده