Já jsem světlo světa

Já jsem světlo světa

Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“


Jan 8:12

Rozmnožil jsi tento národ,jeho radost jsi rozhojnil,a tak se radují před tebou,jako se radují při sklizni,jako se veselí vojáci,když se dělí o kořist.


Izaiáš 9:2

Hospodin je mé světlo a má spása,koho bych se měl bát?Hospodin je síla mého života,z koho bych měl mít strach?


Žalmy 27:1

Tentýž Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“ ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.


2 Korintským 4:6

Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.


Římanům 8:10-11

Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla


Efeským 5:8

Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.


1 Jan 1:7-9

Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“


Matouš 5:14-16

A to světlo svítí ve tměa tma je nepohltila.


Jan 1:5