Žalmy 23: Hospodin je můj pastýř

1  
Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.

2  
Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí

3  
mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.

4  
I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

5  
Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká.

6  
Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

Psalm 23 in Czech

Psalm 23 in English