Isang Panalangin para sa Kapayapaan

Mga bukas na kamay

Kilalanin ang Diyos, Makatagpo ng Kapayapaan

Isiping ika’y isang pastol sa unang siglong Bethlehem. Lumalapit sa iyo ang mga tupa, ngunit ang iba ay ayaw sa iyo dahil sa iyong trabaho, pananamit, at katayuan.

Sa loob ng maraming henerasyon, sinasabi ng iyong pamilya, “Nangako ang Diyos na bubuti rin ito.” Ngunit nagsisimula kang magtaka: “totoo kaya iyon?” Pagkatapos isang gabi, nagbago ang lahat. Isang anghel ang nagpakita at nagsabi sa iyo na isang Tagapagligtas ang isinilang.

Emmanuel, “Ang Diyos na sumasa-atin” ay dumating na.

Balang araw, ang batang ito ang magpapasan ng bigat ng lahat ng ating mga maling gawain sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. At dahil sa Kanyang sakripisyo, inaanyayahan tayong mamuhay nang mapayapa kasama ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa ngayon, pasalamatan natin si Jesus sa Kanyang sakripisyo at kapayapaang mayroon tayo nang dahil sa Kanya.

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

O, Diyos,

Kahit magulo ang aking buhay, mararanasan ko ang Inyong kapayapaan dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Salamat dahil pinangyari Ninyo ito sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng Inyong Anak! Gumawa Siya ng paraan upang makilala at maranasan namin Kayo.

Kahit na sa pakiwari ay walang kontrol ang buhay, maaari akong kumapit sa katotohanan na ang Inyong kapayapaan ay hindi nakabatay sa aking mga damdamin o kalagayan—kundi sa Inyong katangian at katapatan.

Kapag hindi ako makaramdam ng kapayapaan, mangyaring ipadama sa akin ang Inyong presensya. Ipaalala sa akin na Ikaw ang may kontrol. Bigyan Ninyo ako ng Inyong lakas at ginhawa kapag nararamdaman kong ang mundo ay hindi ligtas. Protektahan ang aking puso at isip mula sa bigat ng aking damdamin at iniisip.

Pahintulutan akong madama ang Inyong presensya, at mamuhay nang may pagtitiwala na Ikaw ay laging malapit. Hayaang ang aking buhay ay maging isang halimbawa ng Inyong kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao.

Sa pangalan ni Jesus, Amen.

I-save ang Panalangin

Magagamit na Ngayon: Gabay sa Panalangin!

Taong nananalangin

Kung nais mong makipag-usap sa Diyos ngunit hindi mo alam kung ano ang sasabihin, makakatulong ang Gabay sa Panalangin upang makapagsimula ka.

Subukan ang Gabay sa Panalangin

Anong sinasabi mo sa Diyos?

Noong 2020, inilunsad natin ang Panalangin sa YouVersion: isang tampok na sinadya upang matulungan kang magkaroon ng matapat na pakikipag-usap sa Diyos at sa pamayanan. Ngayon, maaari pang maging mas malalim ang relasyon mo sa Diyos sa iyong personal na mga oras ng pagninilay-nilay sa pinakabagong karanasan sa Panalangin sa YouVersion: Gabay sa Panalangin.

Gamit ang Panalangin ng Panginoon bilang isang modelo, ang Gabay sa Panalangin ay nagbibigay ng pang-araw-araw na mga pag-uudyok na makakatulong sa iyong magnilay-nilay sa Banal na Kasulatan, lumapit sa Diyos, at makipag-usap sa Kanya tungkol sa kung ano ang nasa iyong isip:

“Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan…”

PARANGALAN ANG DIYOS

Pakinggan mo, O Israel: Si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh.

DEUTERONOMIO 6:4

Basahin muli ang talatang ito, at isipin kung ano ang ibig sabihin ng personal na makilala ng nag-iisa at totoong Diyos. Manatili sa talatang ito ng ilang minuto, at parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng iyong oras.

“Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw…”

ANG MGA ALALAHANIN KO

Kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos, at siya’y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat.

Santiago 1:5

Makipag-usap ka sa Diyos tungkol sa iyong pangangailangan. Pagkatapos, isaalang-alang mong idagdag ang mga bagay na ito sa iyong Listahan ng Panalangin.

“At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama…”

ANG PANGANGALAGA NG DIYOS

O Diyos, walang imposible para sa Iyo. Walang karamdamang hindi Ninyo magagamot, walang sakit na hindi Ninyo mapapagaling, at walang laban na hindi Ninyo maipapanalo. Kaya ngayon, humihiling ako sa Inyo na protektahan at palakasin ako. Kailangan ko Kayo na pumarito sa buhay ko. Mangyaring gawin Ninyo ang tanging Kayo lamang ang makagagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Ang Gabay sa Panalangin ay magagamit
na ngayon sa loob ng iyong
YouVersion Bible App.

Subukan ang Gabay sa Panalangin

Salamat sa Diyos para sa Kanyang Salita

Ang Biblia ay BUHAY

Manalangin tayong Sama-sama

Sa tuwing bubuksan mo ang YouVersion, nakikipag-ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag binuksan mo ang app, may access ka sa Banal na Kasulatan sa isang wikang naiintindihan mo.

Isipin kung anong regalo iyon.

Ngunit ang Banal na Kasulatan ay hindi lamang magagamit sa inyong wika—sapagkat dahil sa ating mga mapagbigay na katuwang, ang YouVersion ay nag-aalok ng Biblia sa 1,700 na wika.

Ang Diyos ay bumibihag sa puso ng mga taong hinahanap Siya sa pamamagitan ng Kanyang Salita, at lumilikha ng pandaigdigang Pamayanan na nakasentro sa Banal na Kasulatan.

At Siya ay nagsisimula pa lamang.

Habang papalapit ang YouVersion sa 500 milyong mga pag-install, magpasalamat tayo sa Diyos na gumawa upang maging posible para sa atin na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Hilingin natin sa Diyos na magpatuloy na baguhin ang mga puso sa buong mundo sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, at ipanalangin natin ang mga tao sa ating buhay na hindi pa personal na nakakakilala sa Diyos.


Isang Panalangin ng Pagdiriwang

O Diyos,

Salamat sa pagbubuklod mo sa Pamayanan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng Iyong Salita. Binago ng Banal na Kasulatan ang aming mga buhay, binago ang aming mga puso’t isipan, at inihayag ang malalim na pangungulila namin sa Iyo. Ang Salita mo ang dahilan kung kaya’t naitatag ang Pamayanan ng YouVersion.

Panginoon, nais naming patuloy na lumaganap ang iyong Salita sa buong mundo sapagkat ito ay ganap at totoo. Ang iyong Salita ay hindi bumabalik nang walang laman. Sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, inilahad Mo kung ano ang mabuti at mahusay. Ang Iyong Salita ay puno ng mga pangakong gumagabay at tumatanglaw sa aming daan. Ito ay nagtuturo sa amin, gumagabay sa amin, nagwawasto sa amin, at nagbibigay ng aliw sa amin. Nais naming makita ang Iyong mga salita na patuloy na nagbabago ng aming mundo.

Pagkalooban Mo kami ng higit pang mga pagkakataon na maibahagi ang Banal na Kasulatan sa iba. At sa pagkakaloob Mo sa amin ng mga pagkakataon na ito, mangyaring ihanda Mo ang mga puso at isipan upang makilala Ka pa ng masinsinan.

Gawin Mo kaming mga nilalang na ayon sa Iyong pagkakalikha sa amin upang kami ay makapagbigay kaluwalhatian sa Iyo sa lahat ng oras. Kami ay Iyong bayan, at iniaalay namin nang buo ang aming mga sarili sa Iyo.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin

Isang Panalangin para sa mga Cristianong Pinuno

Mga taong nakatayo sa batuhan na nakatingin sa paglubog ng araw

Sino ang maaari mong parangalan sa araw na ito?

Minamahal na mga kapatid, igalang ang mga namumuno sa inyo sa gawain ng Panginoon. Nagtatrabaho sila nang husto at binibigyan ka ng espiritwal na patnubay.

1 MGA TAGA-TESALONICA 5:12

Kapag naisip mo ang isang pinunong espiritwal na positibong nakaapekto sa iyong buhay, sino ang sumasagi sa iyong isipan? Maaaring ito ay isang pinuno ng simbahan. Pwedeng ito ay isang guro na nagbigay ng inspirasyon sa iyo. Marahil ito ay isang kaibigan o miyembro ng pamilya na tumulong sa iyong pananampalataya na lumakas.

Ano ang hitsura ng iyong buhay kung hindi sila bahagi nito?

Ang nakaraang ilang taon ay naging mapanghamon para sa mga Cristianong pinuno sa buong mundo. Lahat ng hinarap natin, pinagdaanan din nila—ngunit dinala rin nila ang mga pasanin ng mga taong tulad natin.

Ano ang mangyayari kung milyon-milyong mga tao sa buong pandaigdigang YouVersion Community ang desididong manalangin para sa mga taong nakahikayat sa atin?

Alamin Natin.

Sa araw na ito, parangalan natin ang mga taong walang pag-iimbot na naglilingkod sa atin sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin para sa kanila.

Isang Panalangin para sa mga Cristianong Pinuno

O Diyos,

Salamat sa pagbibigay Ninyo ng mga Cristianong pinuno sa aking buhay na nagmamahal sa Inyo at nagmamalasakit sa akin. Ako ay nahubog sa pamamagitan ng kanilang karunungan, awa, kabaitan, at walang pag-iimbot na pag-ibig.

Sa araw na ito, hinihiling ko sa Inyo na ipakita sa akin kung paano ko maaaring pagpalain ang mga pinunong ito, tulad ng pagpapala nila sa akin. Hayaang ang aking pasasalamat ay magpaalala sa kanila na sila ay nakikita, pinahahalagahan, at kinikilala.

Palakasin ang kanilang loob kapag nakakaramdam sila ng kapaguran, at panumbalikin ang kanilang lakas kapag nakakaramdam sila ng kabigatan. Bigyan Ninyo ng kapahingahan ang mga nangangailangan nito, at ipaalala sa kanila ang Iyong mga pangako. Pagpalain ang kanilang mga pamilya, palakasin ang kanilang mga ministeryo, at palawakin ang kanilang impluwensya — para sa Iyong kaluwalhatian, at kanilang kabutihan.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.

I-save ang Panalanging Ito

Mga pasimula ng pakikipag-ugnayan sa Diyos

Taong nananalangin

Hindi sigurado kung ano ang ipapanalangin?

Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi laging madali, ngunit kung nais nating makilala ang Diyos nang higit pa, kailangan nating malaman kung paano makipag-usap nang may kababaang-loob at katapatan sa Kanya.

Narito ang tatlong bagay na maaaring magpalakas sa iyong loob habang lumalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pumili ng isa o dalawang puntos na katangi-tangi sa iyo, at gamitin ang mga ito upang lumikha ng isang Panalangin sa YouVersion.

1. Panatilihin itong simple.

Hindi iniisip ng Diyos kung gaano kahusay ang iyong mga salita—nais lamang Niya na makasama ka. Ang ilan sa mga pinakamagandang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagaganap kapag ibinabahagi mo lamang kung ano ang nasa isip mo sa Kanya at pagkatapos ay bigyan Siya ng puwang upang tumugon.

Subukang magtanong:

O Diyos, ano ang dapat kong gawin tungkol sa … ?

O Diyos, ano ang palagay Ninyo tungkol sa … ?

O Diyos, gagawin ba Ninyo … ?

O Diyos, bakit nangyari ang … ?

Lumikha ng isang Panalangin

2. Panatilihin itong totoo.

Hindi magagalit ang Diyos sa iyo sa pagiging matapat, kaya’t maging tunay kapag nagdarasal. Tandaan, walang makapaghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya’t kung hindi ka nakatitiyak kung ano ang sasabihin, sabihin iyon sa Diyos. Kung nasisihapyo ka sa isang sitwasyon, sabihin mo ito. Nais Niyang lumapit ka sa Kanya nang may kumpiyansa at katapangan.

Kausapin ang Diyos tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa iyo ngayon. Subukang sabihin:

Nahihirapan ako sa…

Kailangan ko ng tulong sa…

Hindi ko maintindihan kung bakit…

Ako ay nasisihapyo dahil…

Lumikha ng isang Panalangin

3. Patuloy na magpakita.

Maaaring nakakaalangan ang pananalangin sa simula, ngunit kung mas madalas mo na itong ginagawa, mas nagiging madali ito. Ngayong linggo, ugaliin ang pagdadasal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hindi bababa sa 5 minuto pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw.

Narito ang ilang mga pasimula sa pakikipag-ugnayan:

Umaasa ako na…

Nagpapasalamat ako para sa…

Nasasabik ako dahil…

Ngayon, napansin ko na…

Lumikha ng isang Panalangin