Isang Panalangin para sa Pagpatnubay

Ano ang gumagabay sa iyo?

Isipin ang tungkol sa isang pasya na nagawa mo kamakailan. Marahil ay pumipili ka ng susuitin para sa araw na iyon. Marahil ay pinag-iisipan mo kung tatanggapin o hindi ang isang bagong trabaho. O marahil ito ay simpleng pagpapasya lamang na sabihin ang “hello” sa isang taong hindi mo gaanong kilala. Ang isang karaniwang tao ay gumagawa ng libu-libong mga desisyon sa bawat araw.

Bagama’t ang ating mga pinagpipilian ay hindi nagtataglay ng pantay na kahalagahan, ang bawat pagpili na ginagawa natin ay nag-aambag sa direksyon na tinutungo ng ating mga buhay. Ang magandang balita ay—hindi natin kailangang magpasya nang mag-isa.

Ang Banal na Espiritu ng Diyos ay kasama ng sinumang naniniwala kay Jesus, na nagbibigay ng kapangyarihan na mamuhay sa paraang nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Kaya ngayon, pag-isipan ang isang desisyon na kailangan mong gawin, at kung handa ka na, hilingin sa Banal na Espiritu na gabayan ka.


Isang Panalangin para sa Pagpatnubay

Banal na Espiritu,

Alam Ninyo ang saloobin ng aking puso. Nauunawaan Ninyo ang pinakamalalim na kagustuhan at pangangailangan ko, at alam Ninyo ang aking bawat hangarin. Mas kilala Ninyo ako kaysa sa aking sarili. Walang akong matatakbuhan upang makatakas sa Inyong presensya, at wala akong maitatago sa Inyo!

Kung kaya’t, sa sandaling ito, ako ay humihiling sa Inyo na bigyan ako ng banal na karunungan at gabay.

Hindi ko palaging alam kung ano ang dapat na ipagdasal. Nanlulupaypay ang aking kaluluwa at pagod na ako. Madalas akong mag-alala tungkol sa paggawa ng tamang desisyon—ngunit nais kong mamuhay na nagbibigay karangalan sa Inyo.

Kahit na pakiramdam ko na hindi ako makaabante o hindi makita kung ano ang nasa hinaharap— nakikita Ninyo ako. At kilala Ninyo ako. Kaya pakiusap ko na gabayan Ninyo ako. Ipakita Ninyo sa akin ang mga landas na patungo sa masaganang buhay, at sawayin ako kapag natutukso akong lumayo sa Inyo.

Habang ginagabayan Ninyo ako, panumbalikin ako. Ilalagay ko ang aking pag-asa sa Inyo sa lahat ng oras dahil alam Ninyo ang lahat ng mga bagay, at sa Inyo, ang aking buhay ay buo. Ikaw ang aking lakas sa mga oras ng pangangailangan, at Ikaw ang aking naging kaligtasan.

Kaya’t yakapin ako, Panginoon, at turuan akong lumakad sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay Ninyo sa akin. Ituwid ang aking mga hakbang habang binabantayan Ninyo ang aking buhay, dahil nais kong luwalhatiin Kayo.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.

I-save ang Panalanging Ito

9 na mga Panalangin Upang Tulungan Kang Linangin ang Bunga ng Espiritu

Kahel

Kung nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu, umalinsabay din tayo sa Espiritu.

MGA TAGA-GALACIA 5:25

Kung itinuturing mo ang iyong sarili bilang tagasunod ni Jesus, ang Banal na Espiritu ay laging kasama mo, tinutulungan kang magkaroon ng buhay na pinararangalan ang Diyos at hinihikayat ang iba. Ngunit kahit nariyan ang Banal na Espiritu sa lahat ng oras, ang pamumuhay na puspos ng Espiritu ay nangangailangan ng sadyang paghahanap sa Diyos araw-araw.

Kapag pinapayagan natin ang Espiritu ng Diyos na hatulan, hamunin, at baguhin tayo, binabago Niya ang mga paraan ng ating pag-iisip at pagkilos.

Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito.

MGA TAGA-GALACIA 5:22-23

Ang mga “bunga” ng Espiritu ay magkakaiba ngunit magkakaugnay—magkasama, pinatutunayan nila na pinapayagan natin ang Diyos na hubugin ang bawat bahagi ng ating buhay.

Ang mga pagpiling gagawin mo ay laging sasalamin sa kung ano ang pinapayagan mong pumatnubay at gumabay sa iyong puso. Kaya sa sandaling ito, maglaan ng sandali upang basahin muli ang Mga Taga-Galacia 5: 22-23, at hilingin sa Banal na Espiritu na ipakita sa iyo kung anong mga bahagi ng iyong buhay ang kailangan mong baguhin Niya. Pagkatapos, kapag handa ka na, ipanalangin mo ang mga sumusunod na panalangin kasama namin.

Isang Panalangin para sa Pag-ibig

Diyos Ama, salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang hitsura ng totoong pag-ibig. Mangyaring gawin Mo akong perpekto sa Iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin ng mga bahagi ng aking buhay na hindi naaayon sa Iyong Banal na Espiritu. Ipakita Mo sa akin kung saan ako makasarili, mapagpalugod sa sarili, at madaling magalit, upang maisuko ko sa iyo ang mga bagay na iyon at hayaan kang palitan ang mga ugaling iyon ng Iyong pag-ibig na walang pag-iimbot. Gawin mo akong isang taong nagmamahal sa iba tulad ng pag-ibig Mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kagalakan

O Diyos, salamat sa Iyong pagbibigay sa akin ng karapatang makalapit sa Iyong presensya. Dahil lagi kitang kasama, maaari kong maranasan ang totoong kagalakan sa lahat ng oras. Bagaman ang kagalakang ibinibigay Mo ay hindi nakabatay sa aking mga kalagayan, hindi ako laging nabubuhay ng may kagalakan. Kadalasan, sa halip na magtiwala sa Iyo, hinahayaan kong madiktahan ng aking mga problema ang aking mga reaksyon. Patawarin mo ako! Punuin mo ako ng Iyong kagalakan at kapayapaan, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Iyong Banal na Espiritu, ako ay maging sagana sa pag-asa sa lahat ng oras. Tulungan Mo akong mabuhay ng may kagalakang walang makakatalo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

Diyos Ama, madalas ay natatabunan ako ng mga pangyayaring hindi ko mapigilan, at madaling mawala ang atensyon ko dahil sa mga bagay na walang kabuluhan. Patawarin Mo ako dahil hindi ko laging naibibigay sa Iyo ang aking pagtitiwala. Kahit na nahaharap ako sa matitinding sitwasyon, nariyan ka pa ring kasama ko. Ikaw ang Maylikha ng kapayapaan, at maaari akong makapasok sa Iyong presensyang puno ng kapayapaan sa tuwing lumalapit ako sa Iyo. Kaya’t sa halip na patahimikin ang Iyong Banal na Espiritu kapag nababalisa ako o pinanghihinaan ng loob, tulungan Mo akong magkaroon ng lugar sa puso at isipan ko upang maranasan ang kapayapaang malaya Mong ibinibigay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Pagpapasensya

Banal na Espiritu, lumikha Ka sa akin ng isang malinis na puso na naghahanap ng pinakamahusay sa iba. Tulungan Mo akong magpakita ng pakikiramay at kahabagan sa lahat, at gawin ito nang may kahinahunan at paggalang. Kapag ang mga tao o pangyayari ay hindi natutugunan ang aking mga inaasahan, bigyan Mo ako ng kapangyarihang magpakita ng biyaya at pag-unawa. Tulungan Mo akong makita ang aking mga sitwasyon mula sa Iyong pananaw upang magalak ako sa lahat ng oras at magpakita ng pagtitiyaga kung kinakailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kabaitan

O Diyos, salamat sa Iyong patuloy na pagpapakita sa akin ng Iyong matatag na pag-ibig at awa. Napakabuti Mo talaga! Panginoon, madalas akong madaling magalit, masaktan, o sumama ang loob. Mangyaring baguhin Mo ang aking pag-iisip at pag-uugali. Sa pamamagitan ng Iyong Espiritu, ako ay napatawad at nabigyan ng kapangyarihan. Kaya’t ngayon, inaanyayahan Ko Kayo na gabayan ako, patnubayan ako, at ipakita Mo sa akin kung paano ipakita ang kabutihan sa iba tulad ng pagpapakita mo ng kabaitan sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kabutihan

Banal na Espiritu, wala akong matatakbuhan upang makatakas sa Iyong presensya! Hindi Ka susuko sa akin dahil napakabait Mo upang iwan ako kung paano Mo ako natagpuan. Gabayan Mo ako, payuhan Mo ako, at ipakita Mo sa akin ang mga landas na patungo sa buhay. Ngayon, nawa ay lalo pa akong magkaroon ng kamalayan sa Iyong kabutihan upang maibahagi ko sa iba ang Iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Pagpipigil sa Sarili

Banal na Espiritu, hayaan mong maging kalugud-lugod sa Iyo ang mga salita ng aking bibig at ang mga laman ng aking puso! Ayokong malungkot Ka sa pamamagitan ng pamumuhay sa paraang hindi karapat-dapat sa pagkatawag Mo sa aking buhay. Sa halip, nais kong mabuhay nang may disiplina at may pag-alala sa buhay sapagkat alam kong nagbibigay-karangalan ito sa Iyo. Kaya’t kapag natutukso akong sumuko sa galit, pagkamakasarili, o pagmamataas, tulungan Mo akong isaalang-alang ang iba na mas mahusay kaysa sa aking sarili, at payagan Mo akong gawin ito nang may kababaang-loob at biyaya. Isinusuko ko sa Iyo ang kapamahalaan ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Katapatan

O Diyos, ginagawa Mong maayos ang lahat ng bagay sa tamang oras. Walang mahirap para sa Iyo! Tapat Ka sa Iyong mga pangako. Ngunit madalas, nakakalimutan ko ito at pinanghihinaan ako ng loob kapag ang aking mga sitwasyon ay tila hindi nagbabago. Sa mga sandaling iyon, madaling kalimutan na hindi Ka pa tapos sa paggawa. Sa pamamagitan ng Iyong Banal na Espiritu, mangyaring baguhin Mo ang aking pag-iisip at pag-uugali. Kapag nagsisimula akong mapagod, tulungan Mo akong alalahanin na Ikaw ay kasama ko, Ikaw ay tapat, at binigyan Mo ako ng lahat ng kailangan ko upang mabuhay na puno ng pananampalataya ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Isang Panalangin para sa Kahinahunan

Banal na Espiritu, tulungan Mo akong bigyang-pansin ang mga paraan na tinatawag Mo ako sa aking pangalan at inilalapit ako sa Iyo. At habang ginagawa Mo iyan, ipakita Mo sa akin kung paanong mamuhay sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay Mo sa akin. Tulungan Mo akong hindi gumawa ng anumang bagay na may makasariling ambisyon, kundi sa halip, ipakita Mo sa akin kung paano isaalang-alang ang iba bilang mas mahusay kaysa sa aking sarili. Sa halip na maghangad na agad iwasto ang mga maling nakikita ko sa ibang tao, hayaan Mo muna akong dalhin ang aking mga alalahanin sa Iyo at payagan Kang gabayan ang aking tugon. Hayaan Mong ang mga pakikipag-usap ko sa iba ay mapuno ng kahinahunan at paggalang upang wala sa aking buhay ang makagambala sa mga tao na makita ka sa pamamagitan ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

Nakahikayat ba o nakapagbigay-inspirasyon ba sa iyo ang mga panalanging ito? Idagdag ang ilan sa mga ito sa iyong YouVersion Listahan ng Panalangin. Sa buong linggo, patuloy ang sinasadyang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, at hayaan ang Kanyang Banal na Espiritu na hubugin ang paraan ng pamumuhay mo.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano mo ginagawang ugali ang panalangin? Gawin ito:

Taong nananalangin

Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang Panalangin.

Wala sa iyong buhay ang napakalaki o napakaliit para hindi maisaayos ng Diyos. Ngunit kung minsan, kailangan nating mapaalalahanan na maaari tayong makipag-usap sa Kanya anumang oras. Ang mga Paalala sa Panalangin ay tamang-tama para sa panahong kailangan mo ng higit na paghihikayat na gawin ito.

Pumunta lamang sa iyong setting ng mga Push Notification, at i-tap ang, “Ipaalala sa akin na manalangin.” Mula dito, maaari kang mag-set up ng oras bawat araw upang makatanggap ng isang paalala.

Hindi sigurado kung ano ang ipapanalangin? Magsimula dito:

Karagatan

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

O Diyos, salamat sa iyong pagkalinga sa amin. Alam mo ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng pag-aalala, pagkabalisa, o takot. Sa sandaling ito, mangyaring bantayan Mo ang aming mga puso at isipan sa pamamagitan ng Iyong kapayapaan.

Tulungan Mo kaming ituon ang aming isipan sa Iyo, at sa Iyong Espiritu. Salamat sa Iyong pangako na bibigyan Mo kami ng buhay at kapayapaan. Makakapahinga kami … dahil inililigtas Mo kami.

Icon ng PanalanginManalangin


Mga Bulaklak

Isang Panalangin para sa Paggaling

O Diyos, sinasabi ng Iyong Salita na tumutugon Ka sa mga tao kapag tumatawag sila sa Iyong pangalan, at inililigtas Mo sila. Sa oras na ito, hinihiling namin na pagalingin Mo ang mga may sakit at nasasaktan. At kung darating man ang Iyong pagpapagaling ngayon o 10 taon mula ngayon, patuloy kaming magpupuri sa Iyo, habang naghihintay kami ng mga kasagutan.

Icon ng PanalanginManalangin


Batis sa kagubatan

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

Jesus, salamat sa pagtatagumpay Mo sa mundo. Dahil doon, maaari naming maranasan ang pagkakaisa sa Iyo. Tulungan Mo kaming makita ang lahat ng mga paraan kung paano Kang kumikilos sa aming kapaligiran. Ilapit Mo kami sa Iyo, at tulungan Mo kaming ituon ang aming mga mata sa kapakanan ng iba.

Nais naming maranasan ang Iyong kaharian dito sa lupa tulad ng sa langit, kaya’t pag-isahin Mo kami sa layunin, upang walang makapigil sa mga taong naghahanap sa Iyo na maniwala sa Iyo.

Icon ng PanalanginManalangin


Mag-set up ang Mga Paalala sa Panalangin

Saan ka dinadala ng iyong mga saloobin?

Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya.

MGA TAGA-ROMA 12:2

Isang Panalangin upang Baguhin ang Iyong Isipan

Diyos Ama, minsan kapag tinitingnan ko ang mundo sa paligid ko, ako ay nababalot ng pagkabalisa, at nagsisimulang umikot ang aking mga iniisip. O Diyos, tulungan Ninyo ako. Kailangan ko na baguhin Ninyo ang aking isipan.

Ang Inyong kaisipa’y hindi namin kaisipan, at ang Inyong kaparaanan ay mas mabuti kaysa sa akin. Nagbibigay Kayo ng pag-asa sa mga walang pag-asa at kalakasan sa nanghihina. Kayo po lamang ang may kakayanang baguhin ang aking isipan at paalalahanan ako ng aking layunin sa buhay.

Kaya ngayon, tulungan Ninyo akong gapiin ang bawat isipan habang ibinibigay sa Inyo ang aking mga alalahanin. Ipaalala Ninyo sa akin na kasama ko Kayo, at magpapatuloy Kayo sa pagtuturo at pagpapatnubay sa akin.

Payuhan Ninyo ako habang ako’y nagbubulay sa Inyong Banal na Salita, at tulungan po Ninyo akong ipamuhay ang Inyong mga katotohanan. Bigyan po Ninyo ako ng kalakasan na aking kailangan upang gawin kung ano ang tama, at tulungan Ninyo po akong unahin Kayo higit pa sa lahat—palagi.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

I-save ang Panalangin

Mga Awit 91 – Muog ka’t kanlungan, ikaw ang aking Diyos

1  
Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan, at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan

2  
ay makakapagsabi kay Yahweh: “Muog ka’t kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.”

3  
Sa panganib at bitag ika’y kanyang ililigtas, at kahit ano mang matinding salot ay di ka magdaranas.

4  
Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi ka ngang nakakatiyak; iingatan niya’t ipagsasanggalang, pagkat siya’y matapat.

5  
Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway.

6  
Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksa’y wala kang takot, sa araw man dumating.

7  
Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo; di ka matatakot, at natitiyak mong di ka maaano.

8  
Ika’y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan, iyong makikita, taong masasama’y pinaparusahan.

9  
Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo’y Kataas-taasan.

10  
Di mo aabuting ika’y mapahamak; di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.

11  
Sa kanyang mga anghel, ika’y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan.

12  
Sa kanilang mga kamay, ika’y aalalayan, nang sa mga bato, paa mo’y hindi masasaktan.

13  
Iyong tatapakan kahit mga ahas o leong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiyente’t leong mababangis.

14  
Ang sabi ng Diyos, “Ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako’y kikilanlin.

15  
Kapag sila’y tumawag, laging handa ako na sila’y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan; aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan.

16  
Sila’y bibigyan ko’t gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan!”