Salamat sa Diyos para sa Kanyang Salita

Ang Biblia ay BUHAY

Manalangin tayong Sama-sama

Sa tuwing bubuksan mo ang YouVersion, nakikipag-ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. At kapag binuksan mo ang app, may access ka sa Banal na Kasulatan sa isang wikang naiintindihan mo.

Isipin kung anong regalo iyon.

Ngunit ang Banal na Kasulatan ay hindi lamang magagamit sa inyong wika—sapagkat dahil sa ating mga mapagbigay na katuwang, ang YouVersion ay nag-aalok ng Biblia sa 1,700 na wika.

Ang Diyos ay bumibihag sa puso ng mga taong hinahanap Siya sa pamamagitan ng Kanyang Salita, at lumilikha ng pandaigdigang Pamayanan na nakasentro sa Banal na Kasulatan.

At Siya ay nagsisimula pa lamang.

Habang papalapit ang YouVersion sa 500 milyong mga pag-install, magpasalamat tayo sa Diyos na gumawa upang maging posible para sa atin na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Hilingin natin sa Diyos na magpatuloy na baguhin ang mga puso sa buong mundo sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, at ipanalangin natin ang mga tao sa ating buhay na hindi pa personal na nakakakilala sa Diyos.


Isang Panalangin ng Pagdiriwang

O Diyos,

Salamat sa pagbubuklod mo sa Pamayanan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng Iyong Salita. Binago ng Banal na Kasulatan ang aming mga buhay, binago ang aming mga puso’t isipan, at inihayag ang malalim na pangungulila namin sa Iyo. Ang Salita mo ang dahilan kung kaya’t naitatag ang Pamayanan ng YouVersion.

Panginoon, nais naming patuloy na lumaganap ang iyong Salita sa buong mundo sapagkat ito ay ganap at totoo. Ang iyong Salita ay hindi bumabalik nang walang laman. Sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, inilahad Mo kung ano ang mabuti at mahusay. Ang Iyong Salita ay puno ng mga pangakong gumagabay at tumatanglaw sa aming daan. Ito ay nagtuturo sa amin, gumagabay sa amin, nagwawasto sa amin, at nagbibigay ng aliw sa amin. Nais naming makita ang Iyong mga salita na patuloy na nagbabago ng aming mundo.

Pagkalooban Mo kami ng higit pang mga pagkakataon na maibahagi ang Banal na Kasulatan sa iba. At sa pagkakaloob Mo sa amin ng mga pagkakataon na ito, mangyaring ihanda Mo ang mga puso at isipan upang makilala Ka pa ng masinsinan.

Gawin Mo kaming mga nilalang na ayon sa Iyong pagkakalikha sa amin upang kami ay makapagbigay kaluwalhatian sa Iyo sa lahat ng oras. Kami ay Iyong bayan, at iniaalay namin nang buo ang aming mga sarili sa Iyo.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese