Isang Panalangin para sa Biyernes Santo

Krus

Bakit “mabuti” ang Biyernes Santo?

…Sinabi niya, “Naganap na,” at iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.

JUAN 19:30

Natunghayan ng mga disipulo ang pagsigaw ni Jesus ng, “naganap na.” Ngunit ang natapos ay hindi ang buhay ni Jesus—ito ay ang lahat ng naghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.

Ang “Diyos na kasama natin” ay naging “Diyos para sa atin” sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buhay upang iligtas tayo.

Nagdusa si Jesus upang makilala ng ating naghihirap na mundo ang Diyos nang personal … iyon ang dahilan kung bakit “mabuti” ang Biyernes Santo.


Isang Panalangin para sa Biyernes Santo

Jesus,

Nalulungkot ako na ang pagpapahirap at pighati na dinanas Ninyo sa krus ay kinailangan upang iligtas ang sangkatauhan. Hindi Ninyo ninais na kami ay maging alipin ng takot, pagkabalisa, o kasalanan—kaya’t Inyong isinakripisyo ang Inyong Sarili upang ang Pag-ibig ay manaig.

Pag-ibig ang Siyang nakasabit sa krus at ibinigay ang lahat upang iligtas tayo. Ang “naganap na” ay isang sigaw ng tagumpay, sapagkat nagapi Ninyo ang lahat ng bagay na bumihag sa amin.

Dahil sa Inyong sakripisyo, makararanas ako ng matalik na ugnayan sa Inyo magpakailanman. Salamat sa Inyo! Ipakita sa akin kung paano ibabahagi ang Inyong pag-ibig ngayon at araw-araw.

Kasangkapanin ako upang maabot ang mundong Inyong tinubos ng Inyong buhay.

Amen.

I-save ang Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese