Ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo?

Taong gumagamit ng YouVersion sa telepono na may overlay ng mapa ng mundo

Paano ginamit ng Diyos ang YouVersion upang palakasin ang iyong loob at hamunin ka?

Kamakailan lamang, nakita namin ang higit sa 89,000 na mga lungsod na humiling ng higit sa 109 milyong mga kabanata sa Bibliasa loob lamang ng isang araw.

Pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito.

Sa anumang araw, milyon-milyong mga tao ang naghahanap sa Diyos, sa buong mundo: mga tao sa iyong kapitbahayan, sa mga umuunlad na bansa, at sa mga lugar kung saan maaaring hindi madaling makuha ang mga pisikal na Biblia.

Isipin na lamang kung paano binabago ng Diyos ang milyun-milyong buhay, at pagkatapos ay isipin kung paano maaaring magbago ang mundo kung ang bilang na iyon ay madoble … o kahit na triple.

Ito ay simula pa lamang.

Ang mga bilang na tulad nito ay posible lamang dahil ang Diyos ay aktibong kumikilos sa pamamagitan ng YouVersion Community, at alam naming hindi pa Siya tapos.

May ginagawa ang Diyos—maaari kang maging bahagi nito.

Kapag nagbigay ka sa YouVersion, sinusuportahan mo ang isang Pamayanan na ginagamit ng Diyos upang baguhin ang mundo at gumawa ng mga alagad.

Huwag palampasin ang pagkilos na ito.

Kapag pinagkakatiwalaan natin ang Diyos sa ating pera, nakikita natin kung paano Niya ginagamit ito upang gumawa ng higit pa sa maaari nating hilingin, isipin, o akalain. Tumulong tayo sa pagbuo ng Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Kanyang Kaharian.

Magbigay Ngayon

Nakapagbigay na sa YouVersion?
Pag-isipan ang pag-set up ng isang umuulit na kaloob.

Sa Kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Amen.

Mga Taga-Efeso 3:20-21

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Nais mo bang bumago ng buhay? Mamuhay nang bukas-palad.

Mag-asawang nakatingin sa telepono

Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso.

MATEO 6:21

Kung titingnan mo kung saan mo ginugugol ang iyong oras at mga pag-aaring yaman, ano ang ihahayag ng mga ito na iyong pinahahalagahan?

Dito sa YouVersion, ang aming misyon ay tulungan ang ating Komunidad na maranasan ang pagiging malapit sa Diyos araw-araw. Nais naming makita ang mga tao mula sa bawat bansa at wika na lumalapit araw-araw sa Diyos. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbabahagi kami ng mga panalangin, mga aral sa video, at mga Bersikulong Larawan: upang maranasan ng mga tao sa buong mundo ang pag-ibig at katotohanan ng Diyos sa mga bago at personal na pamamaraan.

Hindi namin nais na may anumang pumigil sa mga katulad mo upang personal na makilala ang Diyos, na isa sa mga dahilan kung bakit ang YouVersion ay walang bayad sa tuwina.

Hangad namin na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, baguhin nito ang iyong pinahahalagahan, at magbigay inspirasyon sa iyo upang mabuhay din na bukas-palad.

Kapag ibinabahagi mo kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos, nagiging huwaran ka ng pag-ibig ng Diyos sa isang sirang mundo. Pinapalalim nito ang iyong malapit na ugnayan sa Diyos, at lumilikha din ito ng mga pagkakataon para sa ibang tao na lumapit sa Kanya.

Isipin mo lamang—ang iyong pagiging bukas-palad ay maaaring makaapekto sa buhay sa kawalang- hanggan ng isang tao.

Ang isang paraan upang malinang ang isang buhay na mapagbigay ay sa pamamagitan ng pagsuporta sa pananalapi sa ministeryo ng YouVersion. At kapag ginawa mo ito, nakikilahok ka sa isang bagay na may pangmatagalang halaga: ang pagtulong sa mga tao sa buong mundo na maranasan ang bukas-palad na pag-ibig ng Diyos.

Ngayon, pag-isipang hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano Niya nais na gamitin mo ang mga pag-aaring yamang ibinigay Niya sa iyo, at pagkatapos ay tunghayan Siyang matapat na paramihin ang iyong mga kaloob upang mapagpala ang iba.

Magbigay Ngayon

Nakapagbigay na sa YouVersion?
Pag-isipan ang pag-set up ng isang umuulit na kaloob.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email