Paano Magdasal: Isang 6 na Hakbang na Gabay sa Panalangin

Taong nananalangin

“Panalangin.” Kapag nakita mo ang salitang iyon, anong mga kaisipan o imahe ang iyong naiisip? Madali ba para sa iyo ang pakikipag-usap sa Diyos? O nahihirapan kang manalangin?

Hindi laging madali ang malaman kung ano ang sasabihin sa Diyos, at minsan, ang pagdarasal ay nabibigyan ng maling paniniwala patungkol sa kung ano dapat ang hitsura ng pakikipag-usap sa Diyos.

“Ganito kayo mananalangin…”

2,000 taon ang nakararaan, itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na magdasal ng tulad nito:

Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang iyong pangalan.
Nawa’y maghari ka sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa,
tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng pagpapatawad namin
sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming hayaang matukso,
kundi iligtas mo kami sa Masama.

MATEO 6:9-13

Ito ay isang kilalang halimbawa ngayon kung paano magdasal. Ngunit paano natin ito maipamumuhay sa ating pang-araw-araw na buhay sa ika-21 na siglo?

Una, kailangan nating maunawaan kung paano hindi manalangin. Bago ituro ang Panalangin ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, “kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto…” at, “huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan…alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya.”

Kung alam na ng Diyos kung ano ang kailangan natin, kung gayon ang panalangin ay hindi lamang patungkol sa mga salitang ating sinasambit. Kung tayo ay nagdarasal upang mapahanga ang ibang tao, o kung itinuturing natin itong isang gawaing dapat tapusin, napapalampas natin ang kapangyarihan ng panalangin.

Ang panalangin ay, at palaging magiging, magilas na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag ito ay naunawaan natin, ang Panalangin ng Panginoon ay magiging isang mapagpalayang balangkas na tumutulong sa atin na makipag-usap sa Diyos araw-araw.

Narito ang isang 6-hakbang na gabay sa panalangin na maaaring makatulong:

 1. Tumutok muli sa Diyos.
 2. “Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan…”

  Huminga nang malalim at ituon ang sarili sa mga salitang ito: “Ama naming nasa langit.”

  Dahan-dahang huminga habang sinasabi ito: “Sambahin nawa ang iyong pangalan.”

  Ulitin ito nang ilang beses, at bigyang-pansin ang anumang mga aspeto ng katangian ng Diyos na iyong maiisip. Gugulin ang oras na ito na tumututok sa kung gaano kadakila ang Diyos.

 1. Muling italaga ang iyong kalooban.
 2. “Nawa’y maghari ka sa amin …”

  Ang Diyos ay palaging nasa proseso ng pagtupad ng Kanyang kalooban sa mundo. Kaya’t sa ngayon, pagbulay-bulayan ito: kapag isinaayos mo ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos, masigasig mong hinahanap ang Kanyang Kaharian.

  Patahimikin ang anumang ingay sa iyong paligid, at hingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano ka makikibahagi sa paggawa ng Kanyang kalooban ngayon.

 1. Bitiwan ang iyong mga alalahanin.
 2. “Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw …”

  Isipin na iniuunat ang iyong mga kamay sa harap mo, na parang gusto mong maglagay ang Diyos ng isang bagay sa mga ito. Sa pagbibigay mo sa Diyos ng iyong mga alalahanin, ano ang ibinibigay Niya sa iyo bilang kapalit?

  Ilista ang iyong mga alalahanin, at sabihin ang mga ito nang paisa-isa. Sa tuwing magsasabi ka ng isang alalahanin, subukang hilingin sa Diyos na, “bigyan kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.”

  Gawin ito hanggang sa matapos ang nasa listahan.

 1. Magsisi at tumugon.
 2. “At patawarin mo kami … tulad ng pagpapatawad namin …”

  Ano ang hawak-hawak mo na kailangan mong isuko? Mayroon bang anumang kailangan mong ipagtapat sa ngayon? Marahil ito ay isang pasakit na hindi mo mapakawalan, isang pag-uugali na pinipilit mong baguhin, isang pagkagumon na hindi mo pa napagtatagumpayan, o isang pagkakamali na patuloy mong ginagawa.

  Inaanyayahan ka ng Diyos na lumapit bilang ikaw, at tumugon sa Kanya. Sabihin sa Kanya kung ano ang nasa isip mo, pagkatapos ay lumikha ng puwang upang makinig sa Kanya.

 1. Humiling ng proteksyon mula sa Diyos.
 2. “… iligtas mo kami sa Masama …”

  Lahat tayo ay nailigtas na mula sa isang bagay. Mula saan ka iniligtas ng Diyos?

  Pasalamatan Siya para sa Kanyang katapatan, at ipaalam sa Kanya kung saan kailangan mo ng tulong. Pag-isipan ang pananalangin para sa ibang mga tao na maaaring nangangailangan din ng proteksyon. Tandaan na kahit tila walang pag-asa ang mga sitwasyon, walang hindi magagawa ang Diyos.

 1. Magalak at magnilay.
 2. Ipagdiwang kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, at maghanap ng mga paraan upang sambahin Siya sa iyong buong araw.

  Pagkatapos, gumugol ng ilang minuto sa pagninilay sa oras na ito kasama ng Diyos. Ano ang ipinakita Niya sa iyo? Pag-isipang magdagdag ng anumang nangibabaw sa iyong isip sa iyong Listahan ng Panalangin sa YouVersion.

Kapag nagsimula tayong manalangin tulad ng ginawa ni Jesus, magsisimula tayong makaranas ng pagiging malapit sa Diyos katulad ni Jesus. At kapag hinayaan natin ang panalangin na humubog sa ating paraan ng pamumuhay, magsisimula nating mapagtanto na maaari nating lapitan ang Diyos sa lahat ng oras nang may kumpiyansa, bukas sa Diyos, at may tiwala.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano gagawing makabuluhan ang iyong oras:

Takipsilim sa ibabaw ng tubig

O Diyos, ako’y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon, kung ano ang aking nais; kung ako ay hindi tapat, ito’y iyong nababatid, sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid.

MGA AWIT 139:23-24

Huminto ka at huminga nang malalim. Habang ginagawa mo ito, pagbulay-bulayan ang nakaraang taon. Ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay mula noong Pasko ng Pagkabuhay 2020?

Kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang mahabang panahon, madali mong makalimutan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng iyong kalagayan. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng pagbubulay sa Salita ng Diyos: nakakatulong ito sa atin na magdahan-dahan at alalahanin na ang Diyos ay tapat sa bawat panahon ng buhay.

Habang ika’y naghahanda para sa Linggo ng Pagkabuhay, gumugol ng ilang sandali upang pagbulay-bulayan ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bersikulo ng Araw.

Narito ang 3 mga paraan upang magawa iyon:

Kung mayroon kang 5 minuto…

Buksan ang iyong Bible App, at hanapin ang Bersikulo ng Araw. Bago ka magsimulang magbasa, hilingin sa Diyos na ipaalam Niya sa iyo ang anumang nais Niyang ipakita sa iyo. Pagkatapos, basahin nang dahan-dahan ang bersikulo, habang binibigyang pansin ang anumang mga salitang namumukod-tangi sa iyo.

Tanungin ang sarili: Ano ang inihahayag ng bersikulong ito patungkol sa katangian ng Diyos? Ano ang pangunahing punto ng talatang ito? Paano ko ito maipamumuhay sa araw-araw?

Tapusin ang sandaling ito sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng tulong sa pagbubulay sa bersikulong ito sa buong maghapon.

Kung mayroon kang 15 minuto…

Kapag nabasa mo na ang Bersikulo ng Araw, i-tap ang “Paghambingin ang Mga Bersyon” at piliin ang 3-5 na mga bersyon ng Biblia na nais mong paghambingin. Basahin ang bawat bersyon at bigyang pansin ang anumang mga pagkakaiba-iba ng wika. Pahintulutan ang mga pagkakaiba na bigyan ka ng mas malawak na pag-unawa sa bersikulo.

Tanungin ang sarili: Paano ipinapahayag ng bersyon ang teksto? Ano ang natututunan ko tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bersyon? Anong mga salita o parirala ang namumukod-tangi sa akin?

Isulat ang anumang ipinakita sa iyo ng Diyos, at pagkatapos ay hilingin sa Kanyang tulungan ka upang maisabuhay ang bersikulong ito.

Kung mayroon kang 30 minuto…

Gugulin ang unang limang minuto sa pag-aalaala ng anumang mga alalahanin o mga problema na umaagaw sa iyong pansin. Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang mga katotohanan sa Kanyang Salita, pagkatapos ay dahan-dahang basahin ang Bersikulo ng Araw at paghambingin ang mga bersyon.

Pagkatapos mo itong magawa, i-type ang sangguniang bersikulo sa Tuklasin upang tingnan ang mga mapagkukunang may kaugnayan dito. Pumili ng isang sanggunian na pag-aaralan bilang bahagi ng iyong pagbubulay.

Tanungin ang sarili: Anong pananaw ang ibinibigay ng sangguniang ito? Paano nito naiimpluwensiyahan o napatutunayan kung ano ang ipinapakita sa akin ng Diyos sa bersikulo ngayon? Ano ang ipinahihiwatig nito sa akin, at paano ko ito maipamumuhay?

Kapag ikaw ay natapos na, isulat ang 2-3 na bagay na iyong nakuha sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan. (Maaari mo rin na subukan ang pamamaraan sa pag-aaral na ito.)


Kapag natapos mo na ang iyong pagbubulay-bulay, gumugol ng ilang minuto upang humiling sa Diyos na paalalahanan ka sa buong maghapon ng lahat ng iyong natutunan. Ulitin ang prosesong ito araw-araw hanggang sa Linggo ng Muling Pagkabuhay.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ipinakikilala ang Tuklasin: Isang bagong paraan upang maghanap

Tuklasin ang maliliit na bersyon ng mga larawan

Ang Maghanap ay Tumuklas na ngayon

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-asa? Paggaling? Kapayapaan? Kagalakan? Paghihirap? Ngayon, hindi lang paghahanap sa isang paksa ang maaari mong gawin, maaari mo ring matuklasan ang lahat tungkol dito.

Icon ng Tuklasin

IPINAPAKILALA

Tuklasin

Makita ang higit pa
sa iyong hinahanap.

Tuklasin sa telepono

Sa na-update na tampok na ito,
maaari mong matuklasan ang…

Icon ng Mga Gabay

Mga Napapanahong Gabay

Tingnan ang mga Gabay at paksa sa Biblia na pinakapopular.

Icon ng Puso

Mga Sagot para sa Bawat Damdamin

Masaya? Malungkot? Nasasabik? Natataranta? I-type ang iyong damdamin sa search bar at maghanap ng nauugnay na nilalaman.

Icon ng Tuklasin

Ang iyong Mga Paboritong Guro sa Biblia

Hanapin ang pastor o tagapagsalitang gusto mo at kunin ang lahat ng kanilang Mga Gabay at Video App sa Biblia sa isang lugar.

Icon ng listahan

Isang isinapersonal na listahan ng nilalaman

Kumuha ng mga awtomatikong mungkahi batay sa nilalamang pinakagusto mo.

Tuklasin ang … ng higit pa.

Upang simulang gamitin ang Tuklasin, i-update ang iyong YouVersion Bible App at pagkatapos ay mag-tap sa Discover icon (Icon ng Tuklasin). Habang nagta-type ka, sisimulan ng Tuklasin ang mga awtomatikong mungkahi. Maaari mo ring i-tap muli ang icon ng paghahanap kapag handa ka nang makita ang lahat ng iyong mga resulta sa paghahanap.

Tingnan kung may Update

Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.

Santiago 4:8

5 Kaugaliang Makakatulong Upang Maging Ikaw ang Nilalang na Ayon sa Pagkakalikha ng Diyos

Umiikot na mga larawan ng mga taong gumagamit ng Bible App sa telepono

Sundin ang aking halimbawa: Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod…

Marcos 10:45

Ang mga bagay na ginagawa mo nang paulit-ulit ay siyang bumubuo sa iyo bilang isang tao. Ang mga gawi mo ba ay nagpupuspos sa iyo ng karunungan, habag, at kagalakan na siyang kailangan mo upang maglingkod sa ibang tao? Maaaring kalahati na ng 2020 ang lumipas, ngunit hindi pa huli upang magsimulang lumago. Narito ang 5 espirituwal na kaugaliang makakatulong sa iyong maging ang nilalang na ayon sa pagkakalikha ng Diyos:

Hanapin ang karunungan sa Salita ng Diyos.

Babaeng nagtatala habang binabasa ang Biblia sa kanyang telepono

Ang mga Gabay sa Biblia ay tumutulong sa iyo upang matutunan at galugarin mo ang Salita ng Diyos sa maiikling bahagi, nang sandaling oras sa bawat araw, na may kasamang mga maaari mong pagpiliang basahin, pakinggan, o panoorin. Subukan ang isang itinampok na Gabay, o maghanap ayon sa kategorya, paksa—o maging ayon sa nararamdaman. Kapag nagsimula ka ng Gabay, anyayahan ang mga kaibigang samahan ka.

Maghanap ng Gabay >

Masiyahan sa mga pakikipag-usap sa Diyos.

Isang taong nananalangin habang nakabukas ang Bible App sa telepono

Ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa kung ano ang nasa isip mo, mag-isa o kasama ng mga kaibigan, at pagkatapos ay pakikinig upang Siya ay magsalita. Ang ating tampok na Panalangin ay tumutulong sa iyo na subaybayan ang mga bagay na iyong ipinapanalangin, Mga Panalanging nilikha mo, at Mga Panalangin na ipinadala sa iyo ng mga Kaibigan mo.

Magdagdag ng Panalangin >

Kumonekta sa biblikal
na pamayanan.

Sama-samang pagpupulong ng grupo

Hindi tayo nakatakdang mabuhay nang mag-isa. Anyayahan ang iyong mga kaibigan na samahan ka sa app, kung saan maaari ninyong galugarin ang Salita ng Diyos nang sama-sama, ibahagi ang inyong mga panalangin sa isa’t-isa, at higit pa. Maghanap mula sa Iminumungkahing Mga Kaibigan sa iyong Home feed, pindutin ang [Icon ng kaibigan], o pumunta sa Atbp, Ibahagi ang Bible App.

Anyayahan ang ilang mga Kaibigan >

Igalang ang Diyos sa pagsamba.

Ang kamay ay nakataas sa pagsamba

Gumugol ng panahon araw-araw upang ipahayag ang paggalang at pagmamahal sa iyong Ama. Awitan Siya. Pasalamatan Siya sa panalangin para sa ginawa Niya sa buhay mo. Sabihin sa ibang tao ang ginagawa Niya. Maghanap sa iyong music streaming service ng salitang “worship” o “praise,” pagkatapos ay makinig upang baguhin ang iyong isip nang may pagpipitagan para sa Kanya.

Alamin ang Higit Pa >

Mamuhunan sa kaharian ng Diyos.

Taong nagbibigay ng donasyon gamit ang telepono

Nagbigay ng halimbawa ang Diyos ng pagkamapagbigay sa pagbibigay sa atin kay Jesus, ang Kanyang napakahalagang pag-aari. Magbigay ng iyong oras sa pamamagitan ng pagiging mas mabuting tagapakinig. Gamitin ang iyong mga talento upang paglingkuran ang iyong pamayanan. Gamitin ang iyong mga kakayahan— una ay sa iyong iglesia— o pag-isipang suportahan ang misyon ng YouVersion.

Marami pang Mga Ideya >

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano mo pinag-aaralan ang Biblia? Narito ang 5 mga hakbang…

Isang taong nakatayo sa isang kalye sa lunsod

Ngayong taon, marami sa atin ang kailangang makibagay sa isang “bagong normal” na hindi normal ang pakiramdam. Ang mga biglaang pagsasaayos ng buhay na tulad nito ay maaaring negatibong makaapekto sa kalusugan ng kaisipan at humantong sa talamak na pagkapagod at pagkaubos ng lakas.

Ngunit, sa gitna ng mga ito, tinatawag pa rin tayo ng Diyos upang lumapit sa Kanya, na nangangakong bibigyan tayo ng kapahingahan. Ang isang paraan na mas mapapalapit tayo sa Diyos ay sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa Kanyang Salita, ngunit paano mo magagawang isang pang-araw-araw na ugali ang paggugol ng oras na kasama ang Diyos? At pagkatapos, paano mawawala ang agwat sa pagitan ng kaalaman sa Banal na Kasulatan at sa pamumuhay nito araw-araw?

Narito ang 5 tuluy-tuloy na mga hakbang na makakatulong sa iyo na huminto nang sandali, magpahinga, at mag-aral ng Biblia araw-araw—kahit nahihirapan ka na.


Ihanda ang iyong puso

Yahweh aking Diyos, ang pagmamataas, tinalikuran ko’t iniwan nang ganap; ang mga gawain na magpapatanyag iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni Inay.

Mga Awit 131:1-2

Simulan ang iyong tahimik na oras sa pamamagitan ng pagbasa sa Mga Awit na ito, at pagkatapos ay isulat ang iyong mga alalahanin at pangamba. Isipin ang paglalagay ng lahat ng bagay na nakikipagkumpitensya para sa iyong pansin sa isang kahon, pagkatapos ay ibigay ang kahong iyon sa Diyos. (Maaaring kailanganin mong ulitin ang prosesong ito nang maraming beses bago ka makaramdam na handa kang magpatuloy sa susunod na hakbang.)

Hilingin sa Diyos na Magsalita sa Iyo

Bago ka bumulusok sa iyong pang-araw-araw na pag-aaral sa Biblia, hilingin mo sa Diyos na tulungan kang maunawaan ang Kanyang Salita, at kung paano mo mailalapat nang tama ang Banal na Kasulatan sa iyong buhay. Ipinangako Niyang bibigyan Niya tayo ng Kanyang karunungan kapag hiniling natin ito.

Isang Panalangin para sa Karunungan:

O Diyos ko, patahimikin Mo ang aking isip upang marinig Kita nang malinaw. Nais kong maranasan ang Iyong karunungan habang pinag-aaralan ko ang talatang ito, upang makita ko ang biblikal na katotohanan dito at magamit ito sa aking buhay. Mangyaring tulungan Mo akong malinaw na makita Kang kumikilos sa Iyong Salita. Amen.

I-save ang Panalanging ito sa iyong Bible App

Himayin ang taludtod

Kailan naisulat ang taludtod? Sino ang nilalayong makabasa nito? Ano ang pangunahing tema nito? May mga inuulit na salita o parirala ba dito (kung oo, bakit)? Ano ang ipinakikita sa iyo ng taludtod na ito patungkol sa katangian ng Diyos?

Sa pagsisimula mo ng iyong pag-aaral sa Biblia, basahin ang taludtod nang ilang beses, at sa bawat pag-uulit ay sagutin ang magkakaibang tanong. Pagtuunan ng pansin ang anumang parirala o kaisipang patuloy na napapansin mo.

Gumawa ng Buod para sa Banal na Kasulatan

Anong pahiwatig ang dumarating sa iyo habang nagbabasa ka? Gumugol ng ilang minuto upang hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang mga katotohanan sa Kanyang Salita, at pagkatapos ay isulat ang 1-3 mga mahahalagang nakuha mo mula sa taludtod. Makakatulong ito sa iyong maproseso at masundan ang mga pananaw na ipinapakita sa iyo ng Diyos.

Ipamuhay ang Natutunan

Kung gusto mong maging mas malakas ang iyong pananampalataya, hindi sapat na pag-aralan lang ang Salita ng Diyos—kailangan ding ipamuhay mo ito.

Magsulat ng 2-3 pamamaraan kung paano mong nais na mailapat ang Banal na Kasulatan na napag-aralan mo, at pagkatapos ay palagiang suriin ang iyong pagpapatuloy. Maaari mo ring gawin ang iyong mga layunin na Panalangin sa iyong Bible App, at maglagay ng mga paalala upang maipanalangin ang mga ito!


Kapag natapos mo na ang iyong pag-aaral sa Biblia, gumugol ng ilang minuto para sa tahimik na pagninilay, at hilingin sa Diyos na ipaalala sa iyo sa buong araw ang lahat ng iyong natutunan.

Kahit napapaligiran tayo ng kawalan ng katiyakan, ang pagpiling gumugol ng oras kasama ang Diyos araw-araw ay makakatulong sa ating makita ang mga problema at mga sakit mula sa Kanyang walang hanggang pananaw. At sa proseso, makakatagpo tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa at panibagong pag-asa para sa ating mga buhay.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email