5 Kaugaliang Makakatulong Upang Maging Ikaw ang Nilalang na Ayon sa Pagkakalikha ng Diyos

Umiikot na mga larawan ng mga taong gumagamit ng Bible App sa telepono

Sundin ang aking halimbawa: Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod…

Marcos 10:45

Ang mga bagay na ginagawa mo nang paulit-ulit ay siyang bumubuo sa iyo bilang isang tao. Ang mga gawi mo ba ay nagpupuspos sa iyo ng karunungan, habag, at kagalakan na siyang kailangan mo upang maglingkod sa ibang tao? Maaaring kalahati na ng 2020 ang lumipas, ngunit hindi pa huli upang magsimulang lumago. Narito ang 5 espirituwal na kaugaliang makakatulong sa iyong maging ang nilalang na ayon sa pagkakalikha ng Diyos:

Hanapin ang karunungan sa Salita ng Diyos.

Babaeng nagtatala habang binabasa ang Biblia sa kanyang telepono

Ang mga Gabay sa Biblia ay tumutulong sa iyo upang matutunan at galugarin mo ang Salita ng Diyos sa maiikling bahagi, nang sandaling oras sa bawat araw, na may kasamang mga maaari mong pagpiliang basahin, pakinggan, o panoorin. Subukan ang isang itinampok na Gabay, o maghanap ayon sa kategorya, paksa—o maging ayon sa nararamdaman. Kapag nagsimula ka ng Gabay, anyayahan ang mga kaibigang samahan ka.

Maghanap ng Gabay >

Masiyahan sa mga pakikipag-usap sa Diyos.

Isang taong nananalangin habang nakabukas ang Bible App sa telepono

Ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa kung ano ang nasa isip mo, mag-isa o kasama ng mga kaibigan, at pagkatapos ay pakikinig upang Siya ay magsalita. Ang ating tampok na Panalangin ay tumutulong sa iyo na subaybayan ang mga bagay na iyong ipinapanalangin, Mga Panalanging nilikha mo, at Mga Panalangin na ipinadala sa iyo ng mga Kaibigan mo.

Magdagdag ng Panalangin >

Kumonekta sa biblikal
na pamayanan.

Sama-samang pagpupulong ng grupo

Hindi tayo nakatakdang mabuhay nang mag-isa. Anyayahan ang iyong mga kaibigan na samahan ka sa app, kung saan maaari ninyong galugarin ang Salita ng Diyos nang sama-sama, ibahagi ang inyong mga panalangin sa isa’t-isa, at higit pa. Maghanap mula sa Iminumungkahing Mga Kaibigan sa iyong Home feed, pindutin ang [Icon ng kaibigan], o pumunta sa Atbp, Ibahagi ang Bible App.

Anyayahan ang ilang mga Kaibigan >

Igalang ang Diyos sa pagsamba.

Ang kamay ay nakataas sa pagsamba

Gumugol ng panahon araw-araw upang ipahayag ang paggalang at pagmamahal sa iyong Ama. Awitan Siya. Pasalamatan Siya sa panalangin para sa ginawa Niya sa buhay mo. Sabihin sa ibang tao ang ginagawa Niya. Maghanap sa iyong music streaming service ng salitang “worship” o “praise,” pagkatapos ay makinig upang baguhin ang iyong isip nang may pagpipitagan para sa Kanya.

Alamin ang Higit Pa >

Mamuhunan sa kaharian ng Diyos.

Taong nagbibigay ng donasyon gamit ang telepono

Nagbigay ng halimbawa ang Diyos ng pagkamapagbigay sa pagbibigay sa atin kay Jesus, ang Kanyang napakahalagang pag-aari. Magbigay ng iyong oras sa pamamagitan ng pagiging mas mabuting tagapakinig. Gamitin ang iyong mga talento upang paglingkuran ang iyong pamayanan. Gamitin ang iyong mga kakayahan— una ay sa iyong iglesia— o pag-isipang suportahan ang misyon ng YouVersion.

Marami pang Mga Ideya >

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano mo pinag-aaralan ang Biblia? Narito ang 5 mga hakbang…

Isang taong nakatayo sa isang kalye sa lunsod

Ngayong taon, marami sa atin ang kailangang makibagay sa isang “bagong normal” na hindi normal ang pakiramdam. Ang mga biglaang pagsasaayos ng buhay na tulad nito ay maaaring negatibong makaapekto sa kalusugan ng kaisipan at humantong sa talamak na pagkapagod at pagkaubos ng lakas.

Ngunit, sa gitna ng mga ito, tinatawag pa rin tayo ng Diyos upang lumapit sa Kanya, na nangangakong bibigyan tayo ng kapahingahan. Ang isang paraan na mas mapapalapit tayo sa Diyos ay sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa Kanyang Salita, ngunit paano mo magagawang isang pang-araw-araw na ugali ang paggugol ng oras na kasama ang Diyos? At pagkatapos, paano mawawala ang agwat sa pagitan ng kaalaman sa Banal na Kasulatan at sa pamumuhay nito araw-araw?

Narito ang 5 tuluy-tuloy na mga hakbang na makakatulong sa iyo na huminto nang sandali, magpahinga, at mag-aral ng Biblia araw-araw—kahit nahihirapan ka na.


Ihanda ang iyong puso

Yahweh aking Diyos, ang pagmamataas, tinalikuran ko’t iniwan nang ganap; ang mga gawain na magpapatanyag iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni Inay.

Mga Awit 131:1-2

Simulan ang iyong tahimik na oras sa pamamagitan ng pagbasa sa Mga Awit na ito, at pagkatapos ay isulat ang iyong mga alalahanin at pangamba. Isipin ang paglalagay ng lahat ng bagay na nakikipagkumpitensya para sa iyong pansin sa isang kahon, pagkatapos ay ibigay ang kahong iyon sa Diyos. (Maaaring kailanganin mong ulitin ang prosesong ito nang maraming beses bago ka makaramdam na handa kang magpatuloy sa susunod na hakbang.)

Hilingin sa Diyos na Magsalita sa Iyo

Bago ka bumulusok sa iyong pang-araw-araw na pag-aaral sa Biblia, hilingin mo sa Diyos na tulungan kang maunawaan ang Kanyang Salita, at kung paano mo mailalapat nang tama ang Banal na Kasulatan sa iyong buhay. Ipinangako Niyang bibigyan Niya tayo ng Kanyang karunungan kapag hiniling natin ito.

Isang Panalangin para sa Karunungan:

O Diyos ko, patahimikin Mo ang aking isip upang marinig Kita nang malinaw. Nais kong maranasan ang Iyong karunungan habang pinag-aaralan ko ang talatang ito, upang makita ko ang biblikal na katotohanan dito at magamit ito sa aking buhay. Mangyaring tulungan Mo akong malinaw na makita Kang kumikilos sa Iyong Salita. Amen.

I-save ang Panalanging ito sa iyong Bible App

Himayin ang taludtod

Kailan naisulat ang taludtod? Sino ang nilalayong makabasa nito? Ano ang pangunahing tema nito? May mga inuulit na salita o parirala ba dito (kung oo, bakit)? Ano ang ipinakikita sa iyo ng taludtod na ito patungkol sa katangian ng Diyos?

Sa pagsisimula mo ng iyong pag-aaral sa Biblia, basahin ang taludtod nang ilang beses, at sa bawat pag-uulit ay sagutin ang magkakaibang tanong. Pagtuunan ng pansin ang anumang parirala o kaisipang patuloy na napapansin mo.

Gumawa ng Buod para sa Banal na Kasulatan

Anong pahiwatig ang dumarating sa iyo habang nagbabasa ka? Gumugol ng ilang minuto upang hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang mga katotohanan sa Kanyang Salita, at pagkatapos ay isulat ang 1-3 mga mahahalagang nakuha mo mula sa taludtod. Makakatulong ito sa iyong maproseso at masundan ang mga pananaw na ipinapakita sa iyo ng Diyos.

Ipamuhay ang Natutunan

Kung gusto mong maging mas malakas ang iyong pananampalataya, hindi sapat na pag-aralan lang ang Salita ng Diyos—kailangan ding ipamuhay mo ito.

Magsulat ng 2-3 pamamaraan kung paano mong nais na mailapat ang Banal na Kasulatan na napag-aralan mo, at pagkatapos ay palagiang suriin ang iyong pagpapatuloy. Maaari mo ring gawin ang iyong mga layunin na Panalangin sa iyong Bible App, at maglagay ng mga paalala upang maipanalangin ang mga ito!


Kapag natapos mo na ang iyong pag-aaral sa Biblia, gumugol ng ilang minuto para sa tahimik na pagninilay, at hilingin sa Diyos na ipaalala sa iyo sa buong araw ang lahat ng iyong natutunan.

Kahit napapaligiran tayo ng kawalan ng katiyakan, ang pagpiling gumugol ng oras kasama ang Diyos araw-araw ay makakatulong sa ating makita ang mga problema at mga sakit mula sa Kanyang walang hanggang pananaw. At sa proseso, makakatagpo tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa at panibagong pag-asa para sa ating mga buhay.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ipagdiwang ang ginagawa ng Diyos!

Babaeng nasa parang

Paparating ang isang panibagong panahon…

Anuman ang naganap sa iyong taong hanggang sa kasalukuyan, naniniwala kaming may gustong gawing bago ang Diyos. At dahil patuloy ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, mahaharap mo ang kahit anong panahon nang may buong katiyakan na lulubusin ng Diyos ang pinasimulan Niya sa iyo.

Panandaliang tumigil upang ipagdiwang ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbahagi ng isang Bersikulong Larawan na tumatak sa iyo sa iyong mga kaibigan at pamilya.

Magbahagi ng Bersikulong Larawan

Paano Manalangin Kapag Hindi mo Alam Kung Ano ang Ipapanalangin

Babaing nananalangin

Ano ang pumipigil sa iyo na makipag-usap nang regular sa Diyos?

Ang pagiging komportable sa panalangin ay kinakailangan ng pagsasanay. At gayunman—kung nais nating lumago sa ating pananampalataya, mahalagang magkaroon tayo ng tapat na pakikipag-usap sa ating kaugnayang Diyos.

Kaya, kung hindi ka sigurado kung ano ang ipapanalangin tungkol sa…

Narito ang 5 halimbawa ng pang-araw-araw na panalangin:

  1. Manalangin na Makilala ang Diyos

“Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin… sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman…”

Mga Taga-Efeso 3:20-21

Halimbawa:

O Diyos, alam naming Ikaw ang siyang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan Mo. Sa Araw na ito, mangyaring maluwalhati ka sa aming mundo. Matagpuan Ka nawa ng mga taong hindi Ka pa natatagpuan. Amen.

  1. Manalangin para sa Mundo

“Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.”

Mga Taga-Efeso 6:18

Halimbawa:

O Diyos, mangyaring ayusin Mo ang mundong ito. Gawin Mo kung ano ang pinakamahusay para sa Iyong kaharian, at punan Mo ang Iyong mga tao ng habag, lakas, at magagandang mga ideya upang kami ay espirituwal na makapag-ambag sa aming mundo. Amen.

  1. Manalangin para sa Iyong Kailangan

“Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.”

Mga Taga-Filipos S 4:6

Halimbawa:

O Diyos, alam Mo ang aking kailangan bago ko pa ito malaman. Tulungan Mo akong makatuon sa Iyo, at hindi sa aking mga suliranin. At, pagdating sa aking mga pangangailangan bukas, ako ay nagtitiwala na ako ay Iyong pagkakalooban. Amen.

  1. Manalangin para sa Pagpapatawad

“Kapag kayo’y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit.”

Marcos 11:25

Halimbawa:

O Diyos, Ikaw lamang ang nakakaalam ng aming mga intensyon. Mangyaring patawarin mo ang mga taong nakasakit sa akin dahil sila ay napatawad ko na. At Panginoon, patawarin mo rin ako dahil ako rin ay nagkasala. Mangyaring huwag mo panghawakan ang aming mga pagkakamali laban sa amin. Amen.

  1. Manalangin para sa Paggaling at Proteksyon

“Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesya upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon.”

Santiago 5:14

Halimbawa:

O Diyos, napakaraming pagdurusa sa aming mundo. Mangyaring pagaling mo ang mga maysakit at ibalik ang kapayapaan at sigla sa aming mga pagal na kaluluwa. Protektahan Mo ang aming mga katawan at isipan, at bigyan Mo kami ng Iyong lakas upang aming mapaglabanan ang mga tukso at pagsubok. Amen.

Hindi na bago ang mga kaisipang ito—ang mga ito ay ginamit ni Jesus upang turuan ang Kanyang mga alagad kung paano manalangin mahigit 2,000 na taon nang nakalipas:

Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang iyong pangalan.
Nawa’y maghari ka sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa,
tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain
sa araw-araw; at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng pagpapatawad namin sa
mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming hayaang matukso,
kundi iligtas mo kami sa Masama.

Mateo 6:9-13

Upang tulungan kang lumikha ng isang regular na ritmo ng panalangin, subukang lumikha ng isang Listahan ng Panalangin sa loob ng iyong Bible App. Araw-araw, pumili ng ilang mga bagay mula sa listahan na iyon upang pagtuonan. (Maaari mo ring imbitahan ang iyong mga kaibigan upang sumali sa iyong mga mga pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga Panalangin sa kanila.)

Sa paglipas ng panahon, makikita mo ulit ang listahan na iyon at mapagninilayan kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay sa mga oras na iyon.

Manalangin Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang nagdadala sa iyo ng pag-asa?

Talk bubble

Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo.  1 Pedro 3:15

Talk bubble

Gustung-gusto ng lahat ang mabuting balita.

Alam mo ‘yong kuryenteng nararamdaman mo kapag nabigyan ka ng pag-asa ng isang bagay? O kapag napupuno ng kapayapaan ang puso mo? O kapag nasisiglahan ka at lumalakas ang loob mo? Laging sinasabi sa amin ng mga tao ang napakagagandang kaalaman na nahahanap nila sa mga Gabay sa Biblia. At kung gaano kadalas na para bang sakto ang Bersikulo ng Araw sa nangyayari sa kanilang mga buhay.

Sa tuwing nakararanas ka ng isa sa mga a-ha! na sandali na iyon, ibahagi mo ito.

Icon ng Ibahagi

Maaari mong ibahagi ang lahat ng mga bagay mula sa Bible App: bersikulo ng Biblia, mga Bersikulong Larawan, mga Gabay, Panalangin, Badge, mga debosyonal na nilalaman mula sa mga araw ng Gabay. (Maaari mo ring ibahagi ang Bible App.) At madali lang itong gawin! Saan mo man makita ang mga Ibahagi na icon, pindutin mo lamang ito… at ibahagi sa iba ang napakagandang pakiramdam na iyon.

Ibahagi ang Bible App