Hoe deel jij je geloof?

Vrienden op een gebouw

Denk aan een vriend, een buurman, een familielid of een collega die geen sterke relatie met Jezus heeft. Hoe zou jij je geloof met hen delen?

Mattheüs 28:18-20, ook wel bekend als “De Grote Opdracht”, is een geweldige tekst om te beginnen:

‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheüs 28:18-20

In het oorspronkelijke Grieks is de uitdrukking “leerlingen maken” eigenlijk een opdracht om te “onderwijzen.” Dit is geen suggestie van Jezus — het is een dringende, voortdurende opdracht, en het is het centrale punt van de Grote Opdracht.

Hier zijn 3 manieren om anderen tot zijn leerlingen te maken door de Grote Opdracht in ons leven toe te passen:

 1. Ga

 2. Het oorspronkelijke Griekse woord voor “gaan” duidt op een voortdurende actie. Het is niet zozeer een bevel om je baan of je huis te verlaten en discussies aan te gaan met vreemden.

  In plaats daarvan laat dit werkwoord zien dat we anderen tot leerlingen kunnen maken door relaties aan te gaan met de mensen waar we elke dag mee omgaan — de mensen op ons werk, op onze scholen en zelfs in de supermarkt. In principe zegt Jezus: “Ga tijdens je gewone dagelijkse leven mensen trainen en onderwijzen om mij te volgen.”

  Voordat we verder gaan, is het belangrijk je erop te wijzen dat “gaan” niet altijd betekent dat we ons land moeten verlaten. Wanneer Jezus zijn volgelingen roept om leerlingen te maken “van alle volken” — sprak Jezus ook tot zijn Joodse leerlingen die de omgang met andere bevolkingsgroepen vermeden. Zijn bevel zou hen hebben uitgedaagd om de hand te reiken aan Romeinse veroveraars, Ethiopische reizigers en Samaritaanse buren in hun eigen stad, maar ook in het buitenland.

  Met andere woorden, Jezus liet hen zien dat het christendom niet exclusief is voor één ras, bevolkingsgroep of land — het is voor alle volken. Altijd. En de mensen met wie we elke dag omgaan, zijn meestal de mensen die God ons dringend vraagt te bereiken.

  Dus wie heeft God om je heen geplaatst, en hoe kun je hen vandaag bereiken?

  Tip: Om je op weg te helpen, kun je een bemoedigende versafbeelding met iemand delen. Of vraag iemand hoe je voor hen kunt bidden, en voeg dan hun verzoeken toe aan je YouVersion-gebedslijst.

 3. Dopen

 4. Wat komt er in je op als je aan “dopen” denkt? Als je zou antwoorden “iemand onderdompelen in water” — heb je geen ongelijk! Maar dopen heeft als doel om een innerlijke verandering van het hart openlijk te tonen. Het is zowel een symbolische uitdrukking van het geloof als een daad van gehoorzame overgave en berouw. Daarom is het de natuurlijke volgende stap die iemand neemt nadat hij de beslissing heeft genomen om in Christus te geloven en Hem te volgen.

  We kunnen mensen helpen beslissen om die stap te zetten door eerlijke gesprekken met hen te voeren over de betekenis van het volgen van Jezus. We kunnen hun vragen over God beantwoorden en hen dan uitnodigen om zich fysiek te laten dopen.

  De doop is belangrijk omdat Jezus het ook deed. Hij gebood ook zijn leerlingen om anderen te dopen. Dus als we ons laten dopen, leven we zoals Jezus en gehoorzamen Hem. Deze openbare daad stelt ons in staat ons te identificeren met de dood en opstanding van Christus, ons te bekeren van de manier waarop we vroeger leefden en het nieuwe, eeuwige leven te vieren dat we hebben dankzij Jezus’ offer.

  Tip: Als je relaties aangaat met mensen die er misschien over denken zich te laten dopen, zijn hier enkele vragen die je hen kan stellen…

  • Geloof je dat je Jezus nodig hebt?
  • Wat betekent geloven in Jezus voor jou?
  • Geloof je dat Jezus voor je stierf en weer opstond?
  • Hoe ziet Jezus volgen eruit?
  • Hoe heb je God gevraagd om je fouten uit het verleden te vergeven?
  • Heb je Jezus in je leven uitgenodigd?
 5. Onderwijzen

 6. Iemand onderwijzen is een proces in twee stappen: het houdt in iemand ideeën te geven en consequent de dingen die we onderwijzen voor te leven. Dat hoeft niet formeel te zijn. Volgens de Grote Opdracht gebeurt het al als we eropuit gaan en gaan dopen.

  Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat we niet kunnen verwachten dat mensen zich houden aan wat Jezus ons heeft geboden, tenzij we ook zelf zijn geboden naleven.

  Willen we dat mensen Gods liefde leren kennen? Dan moeten wijzelf Gods liefde aan mensen tonen. Willen we dat mensen leren over Jezus’ mededogen? Dan moeten we zelf medelevend zijn. Willen we dat mensen gul geven? Dan moeten we zelf goede rentmeesters van ons geld zijn. Willen we dat mensen Gods Woord bestuderen? Dan moeten we het zelf bestuderen.

  Laat zien wat het betekent om een leerling te zijn door iemand te laten meewandelen terwijl je bidt, Gods Woord bestudeert, je financiën beheert en je dagelijkse leven leidt.

  Tip: Probeer iemand uit te nodigen om samen met jou een leesplan door te lezen. Tik op de onderstaande link om naar leesplannen te zoeken.

Bekijk leesplannen

Uiteindelijk is ons doel niet om mensen Jezus te doen volgen — alleen God kan iemands leven veranderen. Maar we kunnen wel elke dag bewust leven, zoeken naar mogelijkheden om relaties met de mensen om ons heen op te bouwen, anderen te laten zien wat het betekent om God te kennen en Hem bekend te maken. Ons geloof delen gaat over het delen van onze levens. En als we dat doen, zullen we kansen krijgen om leerlingen te maken.

Wil je meer weten over wat het betekent om Jezus te volgen?

Hier zijn drie Schriftgedeelten die je kunnen helpen erachter te komen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wat betekent het om een christen te zijn?

Een biddend persoon vooraan een meer

Je hebt besloten Jezus te volgen … maar wat nu?

We hebben allemaal een idee hoe het volgen van Jezus eruit zou moeten zien. Maar als we eerlijk tegen onszelf zijn worden onze opvattingen vaak beïnvloed door culturele waarden, politiek, onze achtergrond en wat er op het moment gaande is in de wereld om ons heen. Als we die invloeden van buitenaf zouden wegnemen, hoe zou een volgeling van Jezus er dan eigenlijk uitzien?

Culturen veranderen en waarden verschuiven, maar Gods Woord laat altijd zien wat het betekent om een christen te zijn.

Laten we vandaag drie Bijbelteksten bekijken die ons helpen begrijpen hoe we Jezus moeten volgen. Deze stappen zijn niet bedoeld als volledige lijst, maar ze geven je een overzicht van wat het betekent om elke dag als Jezus te leven.

Heb God lief

‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?’ Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’

Mattheüs 22:36-40

Deze tekst wordt vaak “het grote gebod” genoemd omdat Jezus hiermee beknopt de hele oudtestamentische wet samenvat. En Jezus heeft dit gebod perfect laten zien toen Hij zijn leven voor ons gaf.

Maar voordat we verder gaan is het belangrijk erop te wijzen dat dit gebod uit drie delen bestaat: God liefhebben, anderen liefhebben en jezelf liefhebben. Deze acties zijn met elkaar verbonden en alleen mogelijk als we God eerst van ons laten houden. Wanneer we Gods liefde voor ons accepteren, kunnen wij op onze beurt van Hem houden en Hem de manier waarop we onszelf zien laten veranderen. En als we onszelf leren zien door de lens van Gods liefde, gaan we van anderen houden zoals God van ons houdt. Dus als we dit gebod willen gehoorzamen, moeten we Jezus’ voorbeeld volgen en God zoeken zoals Jezus dat deed:

Jezus bracht bewust alleen tijd door met zijn Vader, Hij sprak regelmatig met God, en Hij plaatste Gods wil boven zijn eigen verlangens.

Voor ons kan dit eruit zien dat we dagelijks een specifieke tijd reserveren, en ons toewijden om Gods Woord te bestuderen en te bidden. We kunnen alles bij onze hemelse Vader brengen. We kunnen onze emoties met Hem delen, Hem vragen om in onze omstandigheden tussenbeide te komen en zelfs onze overwinningen met Hem vieren. We kunnen Hem ook vragen ons te laten zien hoe we kunnen helpen om zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Bij God is niets te gek; Hij wil tijd met ons doorbrengen.

Wanneer we prioriteit geven aan het doorbrengen van tijd met Hem, beginnen we te begrijpen wie Hij is en wat Hij voor ons wil. Dit verandert de manier waarop we van onszelf en andere mensen houden.

En een van de makkelijkste manieren om te leren hoe het liefhebben van anderen eruitziet, is door te onderzoeken wat liefde is.


Heb anderen lief

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde.

1 Korinthiërs 13:4-8

Deze tekst is een beroemde definitie van liefde, maar het definieert ook God want God is liefde. Dus als we ons afvragen of ons leven in overeenstemming is met Gods karakter, kunnen we deze tekst gebruiken om onze acties te peilen:

Omdat God geduld met ons heeft, zijn wij dan ook geduldig? Omdat God ons vergeeft, vergeven wij dan ook anderen? Omdat God onze fouten niet aanrekent, laten wij dan ook de wrok los?

Dit betekent niet dat we het altijd goed zullen doen, maar door onszelf deze vragen te stellen, kan het helpen te bepalen of we naar God toe bewegen of van Hem af.

Als onze gedachten continu trots zijn, als onze woorden continu kwetsend zijn, als onze acties continu egocentrisch zijn, dan volgen we waarschijnlijk niet Jezus’ opdracht om God en anderen lief te hebben. En als we dat niet doen, behoren we misschien tot Jezus, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat we Jezus ook volgen.

Maar hoe meer we ons toewijden om tijd met Jezus door te brengen, hoe meer we zullen gaan handelen zoals Hij.


Maak discipelen

‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheüs 28:18-20

Toen Jezus naar de hemel opsteeg, zei Hij tegen zijn volgelingen dat ze discipelen moesten maken. Het oorspronkelijke Griekse woord dat is vertaald met “discipelen maken” is matheteuo, wat “trainen” betekent.

Jezus zegt niet: “Ga en dwing mensen om discipelen te worden.” Hij zegt: “Terwijl je door het leven gaat, train en leer mensen om Mij te volgen, net zoals Ik jullie heb geleerd om Mij te volgen.”

Dit is misschien het opbouwen van een vriendschap met de barista die je koffie maakt. Het kan betekenen dat je eten voor iemand koopt om te laten weten dat diegene gewaardeerd wordt. Of het kan eruitzien dat je voor je kinderen zorgt en ze met liefde en genegenheid behandelt.

Wie God ook op je pad plaatst, laat ze zien wat het betekent om Jezus te volgen. En laat je acties in elke situatie beïnvloed worden door je liefde voor God en voor anderen.

Op welke van deze stappen ga jij je deze week concentreren? Kies er één uit en vraag God om je te laten zien hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Gods wil ontdekken

Kompas

Wat wil God dat je met je leven doet? Misschien heb je een idee waartoe Hij je roept, maar wil je bevestiging. Misschien weet je niet zeker wat Gods wil is … of misschien probeer je nog steeds uit te vinden hoe een persoonlijke relatie met God eruit zou moeten zien.

Uiteindelijk kun je alleen dan Gods wil ontdekken, als je de tijd neemt om Hem te leren kennen. Door dichter tot God te naderen, wordt zijn leiding duidelijk. Dus, hoe doen we dat?

Er is niet één juiste manier, maar er zijn nuttige stappen die hierbij kunnen helpen.

Hier zijn 4 stappen om je te helpen Gods wil te ontdekken:

Zoek God door gebed

Denk aan een gesprek wat je pas met een goede vriend hebt gehad. Als je ze al een tijdje kent, weet je waarschijnlijk wat ze wel en niet leuk vinden, zonder het te vragen. Want hoe beter je iemand kent, des te beter je ze begrijpt.

Hetzelfde geldt voor onze relatie met God. Het kennen van Gods wil komt voort uit eerlijke gesprekken met Hem. Daarom is het belangrijk om de gewoonte te ontwikkelen om regelmatig met Hem te praten, over alles.

Gebed is niet alleen vragen aan God wat Hij wil dat we doen, het gaat er juist om dat we God leren kennen voor wie Hij is.

Bid met ons


Onderzoek Gods Woord

Gods wil voor je leven zal nooit in tegenspraak zijn met wat er in de de Bijbel staat. Dus nu je God leert kennen door gebed, maak jezelf dan vertrouwd met zijn Woord.

Hoe meer je de Bijbel bestudeert, des te meer je verlangens Gods wil zullen gaan weerspiegelen. En als dit gebeurt, kun je God vol vertrouwen alles vragen—en Hij zal je horen.


Luister naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest vereist vaak dat je de ruis om je heen het zwijgen oplegt. Als je je afleidingen wegstopt en niet langer focust op je bangheid, kun je Gods vredige aanwezigheid in je huidige omstandigheden gaan opmerken.

Dus als je bidt en de Bijbel onderzoekt, vraag God dan om gevoelens te onthullen die je aan Hem mag overgeven of die speciale aandacht nodig hebben. Laat de Heilige Geest je door dit proces leiden en houd dit in gedachten: je kunt je onzeker voelen en toch Gods vrede ervaren.


Zoek bevestiging van wijze mensen

Het laatste woord over wat Gods wil is, moet van God Zelf komen, maar het is verstandig om advies van anderen, die je kunt vertrouwen, te vragen. Overweeg om verschillende mensen, die verder in hun geloof zijn, uit te nodigen om je ‘wijze raad’ te geven. Vraag hen om samen met jou Gods wil voor je leven te zoeken.

Deze stap moet samen met de vorige stappen worden uitgevoerd. De gezochte wijze raad moet bevestigen dat wat jij aanvoelt wat God je al zegt te doen. Het mag niet in de plaats komen van het rechtstreeks praten met God.

Voeg vrienden toe in jouw Bijbel App


Wat nu?

Je hebt het misschien niet altijd goed, maar hoe meer je probeert Gods wil te begrijpen, des te gemakkelijker het wordt. God heeft je met een doel geschapen, en Hij wil dat je erbij betrokken bent om zijn Koninkrijk te zien komen “op aarde zoals in de hemel.”

Als jouw verlangens in overeenstemming zijn met Gods verlangens, kan Hij erop vertrouwen dat je het goede doet. Het toepassen van deze stappen zal je daarbij helpen, maar dit zal een levenslange toewijding zijn waarbij je God elke dag moet zoeken.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe te bidden: een gebedsinspiratie van 6 stappen

Persoon bidt

“Gebed.” Welke gedachten of beelden komen in je op als je dat woord ziet? Vind je het gemakkelijk om met God te praten? Of heb je moeite om te bidden?

Het lijkt niet altijd gemakkelijk om te weten wat je tegen God mag zeggen. En soms wordt bidden nog zwaarder door onze misvattingen over hoe een gesprek met God eruit zou moeten zien.

“Bid dan zo…”

2000 jaar geleden leerde Jezus zijn discipelen om als volgt te bidden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze
schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Mattheüs 6:9-13

Dit is een heel bekend voorbeeld van gebed. Maar hoe passen we het toe op ons dagelijkse leven in de 21e eeuw?

Eerst moeten we begrijpen hoe we niet moeten bidden. Voor Hij het Onze Vader onderwees, zei Jezus tegen zijn discipelen: “wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is….” Hij zei ook: “gebruik dan geen omhaal van woorden…want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.”

Als God al weet wat we nodig hebben, dan gaat gebed niet alleen om de woorden die we zeggen. Als we bidden om indruk op mensen te maken, of als we gebed behandelen als een lijstje wat we kunnen afvinken, dan missen we de kracht van gebed.

Gebed is en zal altijd een dynamisch gesprek met God zijn. Als we ons dit realiseren, wordt het Onze Vader een bevrijdend kader dat ons helpt om elke dag met God te praten.

Hier is een gebedsinspiratie van 6 stappen wat je kan helpen:

 1. Focus jezelf op God.
 2. “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd…”

  Adem diep in en concentreer je op deze woorden: “Onze Vader, die in de hemelen zijt.”

  Adem langzaam uit terwijl je zegt: “Uw Naam worde geheiligd.”

  Herhaal dit meerdere keren en schenk aandacht aan alle aspecten van Gods karakter die in je gedachten opkomen. Richt je tijdens deze momenten op de grootheid van God.

 1. Onderwerp je wil.
 2. “Uw Koninkrijk kome …”

  God is nog altijd bezig om zijn wil op aarde uit te voeren. Denk dus nu hierover na: wanneer jij je wil afstemt op Gods wil, ben je actief op zoek naar zijn Koninkrijk.

  Maak het stil om je heen en vraag God je te tonen hoe jij vandaag kan deelnemen om zijn wil te doen.

 1. Geef Hem je zorgen.
 2. “Geef ons heden ons dagelijks brood …”

  Beeld je in dat je je handen geopend voor je houdt, alsof je wilt dat God er iets in legt. Wanneer jij je zorgen aan God geeft, wat geeft Hij jou er dan voor in de plaats?

  Maak een lijst van je zorgen en noem ze een voor een. Telkens wanneer je een zorg noemt, probeer dan aan God te vragen: “Geef ons heden ons dagelijks brood.”

  Blijf deze oefening doen zolang het nodig is.

 1. Toon berouw en reageer.
 2. “En vergeef ons … zoals ook wij … vergeven …”

  Waar houd jij je nog aan vast wat je moet loslaten? Is er iets wat je nu moet belijden? Misschien is het een pijn die je niet kan loslaten, of een gedrag waartegen je strijdt om het te veranderen. Misschien is het een verslaving die je niet overwonnen hebt of een fout die je blijft maken.

  God nodigt je uit om te komen zoals je bent en te reageren op Hem. Vertel Hem alles waar je aan denkt. Maak dan tijd vrij om van Hem te horen.

 1. Vraag Gods bescherming.
 2. “… verlos ons van de boze …”

  We zijn allemaal ergens van gered. Waar heeft God jou van gered?

  Dank Hem voor zijn trouw en laat Hem weten waar je hulp nodig hebt. Overweeg om te bidden voor andere mensen die misschien ook bescherming nodig hebben. Onthoud dat er niets is dat God niet kan doen, zelfs wanneer situaties hopeloos lijken.

 1. Verheug je en denk na.
 2. Vier wat God in je leven heeft gedaan en zoek naar manieren om Hem de hele dag door te aanbidden.

  Denk dan een paar minuten na over deze tijd met God. Wat heeft Hij je laten zien? Overweeg om datgene wat je opgevallen is, toe te voegen aan je YouVersion gebedslijst.

Wanneer we beginnen te bidden zoals Jezus deed, zullen we intimiteit met God gaan ervaren zoals Jezus deed. En als we het gebed vorm laten geven aan onze manier van leven, zullen we gaan beseffen dat we God te allen tijde kunnen benaderen met zelfvertrouwen, kwetsbaarheid en in vertrouwen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe je het beste van je tijd kan maken:

Zonsondergang over water

God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op uw weg, die naar uw eeuwigheid voert.

Psalmen 139:23-24

Sta even stil, haal diep adem en denk eens na over het afgelopen jaar. Wat heeft God in jouw leven gedaan sinds Pasen 2020?

Wanneer je in het midden van een langgerekte periode zit, kun je makkelijk vergeten wat God doet te midden van je omstandigheden. Dat is een van de redenen waarom nadenken over Gods Woord zo belangrijk is: het helpt ons om het rustiger aan te doen en te herinneren dat God trouw is in elke periode van het leven.

Sta tijdens je voorbereiding op Paaszondag eens bewust stil bij Gods trouw door de Tekst van de Dag te bestuderen.

Hier zijn 3 manieren om dat te doen:

Als je 5 minuten hebt…

Open je Bijbel App en zoek naar de Tekst van de Dag. Vraag God, voor je begint met lezen, om je bewust te maken van alles wat Hij jou wil laten zien. Lees dan langzaam de tekst en let goed op de woorden die er voor jou uitspringen.

Vraag jezelf: Wat laat dit vers me zien over Gods karakter? Wat is het belangrijkste punt van deze tekst? Hoe kan ik dit toepassen in mijn dagelijks leven?

Beëindig je tijd met de vraag aan God om je te helpen gedurende de dag na te denken over dit vers.

Als je 15 minuten hebt…

Tik op “VERGELIJK VERTALINGEN” zodra je de Tekst van de Dag hebt gelezen en selecteer 3 tot 5 Bijbelvertalingen die je wilt vergelijken. Lees elke vertaling door en let op eventuele taalvariaties. Laat de verschillen je een beter begrip geven van de tekst.

Vraag jezelf: Hoe benadert iedere vertaling de tekst? Wat leer ik over God door de vertalingen te vergelijken? Welke woorden of zinnen vallen me op?

Schrijf alles op wat God je laat zien en vraag Hem dan om je te helpen deze tekst in je leven toe te passen.

Als je 30 minuten hebt…

Denk de eerste 5 minuten na over eventuele zorgen of problemen die concurreren om je aandacht. Vraag God om waarheden in zijn Woord te laten zien. Lees dan langzaam de Tekst van de Dag en vergelijk vertalingen.

Typ daarna de tekstverwijzing in Ontdek om gerelateerd materiaal te zien. Kies iets uit de lijst om te bestuderen als onderdeel van je stille tijd.

Vraag jezelf: Welk perspectief biedt dit materiaal? Hoe beïnvloedt of bevestigt het wat God me heeft laten zien door de tekst van vandaag? Wat spreekt me aan en hoe kan ik dit toepassen in mijn leven?

Schrijf als je klaar bent 2 tot 3 kernpunten op uit de Bijbelteksten die je hebt bestudeerd. (Je kunt ook deze studiemethode uitproberen.)


Wanneer je klaar bent met je stille tijd, neem dan nog een paar minuten om God te vragen je gedurende de dag te laten nadenken over alles wat je hebt geleerd. Herhaal elke dag dit proces tot Paaszondag.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen