Ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo?

Taong gumagamit ng YouVersion sa telepono na may overlay ng mapa ng mundo

Paano ginamit ng Diyos ang YouVersion upang palakasin ang iyong loob at hamunin ka?

Kamakailan lamang, nakita namin ang higit sa 89,000 na mga lungsod na humiling ng higit sa 109 milyong mga kabanata sa Bibliasa loob lamang ng isang araw.

Pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito.

Sa anumang araw, milyon-milyong mga tao ang naghahanap sa Diyos, sa buong mundo: mga tao sa iyong kapitbahayan, sa mga umuunlad na bansa, at sa mga lugar kung saan maaaring hindi madaling makuha ang mga pisikal na Biblia.

Isipin na lamang kung paano binabago ng Diyos ang milyun-milyong buhay, at pagkatapos ay isipin kung paano maaaring magbago ang mundo kung ang bilang na iyon ay madoble … o kahit na triple.

Ito ay simula pa lamang.

Ang mga bilang na tulad nito ay posible lamang dahil ang Diyos ay aktibong kumikilos sa pamamagitan ng YouVersion Community, at alam naming hindi pa Siya tapos.

May ginagawa ang Diyos—maaari kang maging bahagi nito.

Kapag nagbigay ka sa YouVersion, sinusuportahan mo ang isang Pamayanan na ginagamit ng Diyos upang baguhin ang mundo at gumawa ng mga alagad.

Huwag palampasin ang pagkilos na ito.

Kapag pinagkakatiwalaan natin ang Diyos sa ating pera, nakikita natin kung paano Niya ginagamit ito upang gumawa ng higit pa sa maaari nating hilingin, isipin, o akalain. Tumulong tayo sa pagbuo ng Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Kanyang Kaharian.

Magbigay Ngayon

Nakapagbigay na sa YouVersion?
Pag-isipan ang pag-set up ng isang umuulit na kaloob.

Sa Kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Amen.

Mga Taga-Efeso 3:20-21

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Mga pasimula ng pakikipag-ugnayan sa Diyos

Taong nananalangin

Hindi sigurado kung ano ang ipapanalangin?

Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi laging madali, ngunit kung nais nating makilala ang Diyos nang higit pa, kailangan nating malaman kung paano makipag-usap nang may kababaang-loob at katapatan sa Kanya.

Narito ang tatlong bagay na maaaring magpalakas sa iyong loob habang lumalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pumili ng isa o dalawang puntos na katangi-tangi sa iyo, at gamitin ang mga ito upang lumikha ng isang Panalangin sa YouVersion.

1. Panatilihin itong simple.

Hindi iniisip ng Diyos kung gaano kahusay ang iyong mga salita—nais lamang Niya na makasama ka. Ang ilan sa mga pinakamagandang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagaganap kapag ibinabahagi mo lamang kung ano ang nasa isip mo sa Kanya at pagkatapos ay bigyan Siya ng puwang upang tumugon.

Subukang magtanong:

O Diyos, ano ang dapat kong gawin tungkol sa … ?

O Diyos, ano ang palagay Ninyo tungkol sa … ?

O Diyos, gagawin ba Ninyo … ?

O Diyos, bakit nangyari ang … ?

Lumikha ng isang Panalangin

2. Panatilihin itong totoo.

Hindi magagalit ang Diyos sa iyo sa pagiging matapat, kaya’t maging tunay kapag nagdarasal. Tandaan, walang makapaghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya’t kung hindi ka nakatitiyak kung ano ang sasabihin, sabihin iyon sa Diyos. Kung nasisihapyo ka sa isang sitwasyon, sabihin mo ito. Nais Niyang lumapit ka sa Kanya nang may kumpiyansa at katapangan.

Kausapin ang Diyos tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa iyo ngayon. Subukang sabihin:

Nahihirapan ako sa…

Kailangan ko ng tulong sa…

Hindi ko maintindihan kung bakit…

Ako ay nasisihapyo dahil…

Lumikha ng isang Panalangin

3. Patuloy na magpakita.

Maaaring nakakaalangan ang pananalangin sa simula, ngunit kung mas madalas mo na itong ginagawa, mas nagiging madali ito. Ngayong linggo, ugaliin ang pagdadasal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hindi bababa sa 5 minuto pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw.

Narito ang ilang mga pasimula sa pakikipag-ugnayan:

Umaasa ako na…

Nagpapasalamat ako para sa…

Nasasabik ako dahil…

Ngayon, napansin ko na…

Lumikha ng isang Panalangin

Nilikha tayo ng Diyos para sa pamayanan.

Mga Kaibigan

Pagbuo ng mga maka-Diyos na Relasyon

Ang pag-ibig ay dapat maging taos-puso at aktibo … Mapoot kung ano ang kasamaan … mahigpit na hawakan ang mabuti. Maging matapat sa isa’t isa na may pagmamahal bilang kapatid…

MGA TAGA-ROMA 12:10

Nilikha tayo ng Diyos para sa pamayanan. Nilikha tayo para sa mga pakikipag-ugnayan: sa ating mga kaibigan, asawa, kasamahan sa trabaho, o sa mga bata. Nilayon ng Diyos ang mga mabuting pagsasamahan na maging mahabagin, mapagsakripisyo, marangal, at mapagpatawad. Ang paglilinang ng mga katangiang iyon ay madalas na nangangahulugang pagsuko ng ating mga inaasahan para sa ating mga relasyon at sa halip ay pagtitiwala sa Kanya.

Ngayon, nagbabahagi kami ng Mga Gabay na makakatulong sa iyong makisalamuha sa mga taong mahal mo, kinakalinga, o pinangungunahan. Maaari mong kumpletuhin ang mga ito sa iyong sarili, o gawin itong kasama ang sinumang gumagamit ng Mga Gabay Kasama ang mga Kaibigan.

Handa ka na bang magsimula? Pumili na ng iyong Gabay ngayon:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

Sino ka sa tingin mo?

3 mga paraan upang maibalik ang iyong mga saloobin at ipahayag ang katotohanan ng Diyos sa iyong buhay.

Taong may iniisip

Kapag hinaharap mo ang isang tungkulin, isang relasyon, o isang pagkakataon—at iniisip mo kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin—anong mga salita ang nasa isip mo? Ang mga ito ba ay mga salita na nagpapakita ng kumpiyansa, pag-asa, pagtitiwala, at lakas? O takot, pag-aalinlangan, pagmamataas, o kawalang-katiyakan?

Ang sinasabi natin sa ating sarili sa araw-araw ay mahalaga. Kung naniniwala tayo sa isang bagay tungkol sa ating pagkatao na hindi totoo, sa gayon tayo ay mahihirapang maniwala sa sinasabi ng Diyos tungkol sa atin kapag ipinahayag na Niya ito sa atin.

Ang mga katotohanan ay hindi nagbabago. Hindi nakasalalay ang mga ito sa iyong ginagawa, iyong nagawa, o kung anong nais mong maging. Ang mga katotohanan ay hindi self-help mantras o mga kasabihan. Ang lahat ay batay sa Salita ng Diyos at kung ano ang sinasabi Niya tungkol sa iyo. Bagama’t laging may mga lugar ng buhay kung saan kakailanganin mong lumago, hindi nagbabago kung ano ang pagtingin sa iyo ng Diyos at kung ano ang sinasabi Niya tungkol sa iyo sapagkat ang Diyos ang nagpapatunay kung sino ka, hindi lamang ang ginagawa mo.

Kaya nga, kapag pinag-ugat mo ang iyong pagkakakilanlan sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapahayag sa iyong sarili ng mga katotohanang ayon sa Biblia, magsisimula kang makita ang sarili mo kung paano ka Niya nakikita—at ito’y makakaapekto sa kung paano mo pinakikisamahan ang ibang tao, kung paano mong hinaharap ang mga sitwasyon, pagkakataon at mga kaganapan sa paligid mo.

Narito ang 3 mga hakbang na makakatulong sa iyong ibalik ang iyong mga saloobin at ipahayag ang katotohanan sa iyong buhay:

 1. Kilalanin ang mga kasinungalingan na sinabi mo sa iyong sarili.

 2. Huminto nang sandali at isipin ang tungkol sa isang mahirap na pakikipag-uusap na naranasan mo kamakailan. Ano ang sinabi mo? Ano ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili at sa taong kausap mo?

  Ang iyong mga salita at pagkilos ay nagpapakita ng mga salaysay na sinabi mo sa iyong sarili. Upang malaman kung ang isang salaysay ay hindi totoo, tanungin ang iyong sarili: Ang saloobin bang ito ay kakikitaan ng takot, kawalang-kapanatagan, kapalaluan, kapaitan, o kawalan ng kumpiyansa? Ang kaisipang ito ba ay nagdadala sa akin sa mapang-uyam o makasariling pag-uugali? Kung maaari mong sagutin ng “oo” ang alinman sa mga katanungang iyon, kung gayon ang salaysay na sinasabi mo sa iyong sarili ay kailangang matugunan at maayos.

  Sa sandaling ito, gumugol ng ilang minuto at kilalanin ang anumang mga kasinungalingan na maaaring pinaniniwalaan mo. Kapag nagawa mo na ito, isulat ang mga maling salaysay na iyon at pagnilayan sila. Gumugol ng ilang sandali sa katahimikan at hilingin sa Diyos na malinaw na ipakita sa iyo kung saan nagmula ang mga kasinungalingang iyon.

  Kapag kaya mong kilalanin kung saan at kung kailan ka nagsimulang maniwala sa kasinungalingan, magiging mas madaling baguhin ang paraan ng pag-iisip mo.

 3. Baguhin ang iyong pananaw.

 4. Sa bawat kasinungalingan, mayroong isang katotohanan na maaaring pumalit dito. Tingnan muli ang iyong listahan ng mga maling salaysay, at sa oras na ito, hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung ano ang Kanyang katotohanan para sa bawat isa sa mga pahayag na iyong isinulat.

  Upang magawa ito, subukang gumugol ng ilang minuto kasama ang Diyos at hilingin sa Kanyang malinaw na ipakita sa iyo kung paano ka Niya nakikita. Pagkatapos, maghanap ng mga talata sa Biblia na salungat sa mga kasinungalingang pinaniniwalaan mo. (Sa app, pumunta sa “Tuklasin” sa menu, at maghanap gamit ang mga keyword.)

  Narito ang ilang mga sipi na makakatulong sa iyong magsimula…

  Pagkakakilanlan: Mga Taga-Galacia 5:22-23, Juan 3:16, Isaias 43:5, 2 Mga Taga-Corinto 5:17

  Pera: Mga Taga-Filipos 4:19, Mga Hebreo 13: 5, Deuteronomio 8:18, 1 Timoteo 6: 17-19, 1 Timoteo 5: 8

  Pakikipag-ugnayan: Mga Taga-Roma 13: 8, Mga Taga-Efeso 6: 1-4, 1 Pedro 4: 8, 1 Mga Taga-Tesalonica 5:11

  Seguridad: Juan 10: 28-29, Mga Taga-Galacia 5: 1, Tito 3: 5-7, Mga Awit 27: 1-3

  Pagtitiwala: Mga Kawikaan 3:26, Mga Taga-Filipos 4:13, 1 Juan 4: 15-18, Mga Hebreo 10: 35-36

  Araw-araw na Pamumuhay: 2 Mga Taga-Corinto 12: 9-10, Isaias 30:15, 1 Timoteo 4:12, Mga Taga-Roma 12

 5. Ipahayag kung ano ang totoo.

 6. Kapag mayroon ka na ng listahan ng mga talata, isulat muli ang bawat isa sa iyong sariling mga salita. Gawin ang mga katotohanan mula sa Banal na Kasulatan sa isang tiyak at pinag-isipang mga pahayag na maaari mong ideklara araw-araw sa iyong buhay.

  Narito ang mga deklarasyong maaaring gamitin:

  • Sapat na ako sapagkat ako ay anak ng Diyos.
  • Nagagalak ako sa gitna ng pagdurusa sapagkat si Cristo ay nagdusa para sa akin.
  • Hindi ko ikinakahiya si Jesus dahil ang Kanyang sakripisyo ay nakapagpapabago ng buhay.
  • Lubusan akong minamahal, at sa gayon minamahal ko ang iba tulad ng pagmamahal sa akin.
  • Walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos.

Habang ginagawa mo ang iyong listahan, tandaan na kapag tinitingnan ka ng Diyos, nakikita Niya ang Kanyang anak. At kung ang Diyos — na Siyang totoo — ay nagsasabi ng isang bagay tungkol sa iyo, sa makatuwid ay totoo iyon. Iyon ang dahilan kung bakit, kapag ginawa mo ang iyong listahan ng mga pahayag, maaari kang gumawa ng mga ito nang may pagtitiwala sa sarili…

Sapagkat ikaw ay kabilang sa Diyos na may pagtitiwalang binibigyan ka ng kakayahan at tumawag sa iyo sa iyong pangalan.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Isang Panalangin para sa Pagpatnubay

Ano ang gumagabay sa iyo?

Isipin ang tungkol sa isang pasya na nagawa mo kamakailan. Marahil ay pumipili ka ng susuitin para sa araw na iyon. Marahil ay pinag-iisipan mo kung tatanggapin o hindi ang isang bagong trabaho. O marahil ito ay simpleng pagpapasya lamang na sabihin ang “hello” sa isang taong hindi mo gaanong kilala. Ang isang karaniwang tao ay gumagawa ng libu-libong mga desisyon sa bawat araw.

Bagama’t ang ating mga pinagpipilian ay hindi nagtataglay ng pantay na kahalagahan, ang bawat pagpili na ginagawa natin ay nag-aambag sa direksyon na tinutungo ng ating mga buhay. Ang magandang balita ay—hindi natin kailangang magpasya nang mag-isa.

Ang Banal na Espiritu ng Diyos ay kasama ng sinumang naniniwala kay Jesus, na nagbibigay ng kapangyarihan na mamuhay sa paraang nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Kaya ngayon, pag-isipan ang isang desisyon na kailangan mong gawin, at kung handa ka na, hilingin sa Banal na Espiritu na gabayan ka.


Isang Panalangin para sa Pagpatnubay

Banal na Espiritu,

Alam Ninyo ang saloobin ng aking puso. Nauunawaan Ninyo ang pinakamalalim na kagustuhan at pangangailangan ko, at alam Ninyo ang aking bawat hangarin. Mas kilala Ninyo ako kaysa sa aking sarili. Walang akong matatakbuhan upang makatakas sa Inyong presensya, at wala akong maitatago sa Inyo!

Kung kaya’t, sa sandaling ito, ako ay humihiling sa Inyo na bigyan ako ng banal na karunungan at gabay.

Hindi ko palaging alam kung ano ang dapat na ipagdasal. Nanlulupaypay ang aking kaluluwa at pagod na ako. Madalas akong mag-alala tungkol sa paggawa ng tamang desisyon—ngunit nais kong mamuhay na nagbibigay karangalan sa Inyo.

Kahit na pakiramdam ko na hindi ako makaabante o hindi makita kung ano ang nasa hinaharap— nakikita Ninyo ako. At kilala Ninyo ako. Kaya pakiusap ko na gabayan Ninyo ako. Ipakita Ninyo sa akin ang mga landas na patungo sa masaganang buhay, at sawayin ako kapag natutukso akong lumayo sa Inyo.

Habang ginagabayan Ninyo ako, panumbalikin ako. Ilalagay ko ang aking pag-asa sa Inyo sa lahat ng oras dahil alam Ninyo ang lahat ng mga bagay, at sa Inyo, ang aking buhay ay buo. Ikaw ang aking lakas sa mga oras ng pangangailangan, at Ikaw ang aking naging kaligtasan.

Kaya’t yakapin ako, Panginoon, at turuan akong lumakad sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay Ninyo sa akin. Ituwid ang aking mga hakbang habang binabantayan Ninyo ang aking buhay, dahil nais kong luwalhatiin Kayo.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.

I-save ang Panalanging Ito