Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

7  
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

8  
Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở.

9  
Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá?

10  
Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng?

11  
Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?

12  
Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.

Matthew 7 in Vietnamese

Matthew 7 in English

Phước cho những người nghèo khó tâm linh

Phước cho những người nghèo khó tâm linh

3  
“Phước cho những người nghèo khó tâm linh, Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!

4  
Phước cho những người than khóc, Vì sẽ được an ủi!

5  
Phước cho những người nhu mì, Vì sẽ thừa hưởng đất!

6  
Phước cho những người đói khát sự công chính, Vì sẽ được no đủ!

7  
Phước cho những người có lòng thương xót, Vì sẽ được thương xót!

8  
Phước cho những người có lòng trong sạch, Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

9  
Phước cho những người hòa giải, Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

10  
Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!

11  
Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu.

12  
Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.”

Matthew 5 in Vietnamese

Matthew 5 in English

Phước cho người nào Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác

Phước cho người nào Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác

1  
Phước cho người nào Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.

2  
Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3  
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.

4  
Kẻ ác chẳng như vậy đâu, Nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

5  
Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công chính.

6  
Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính, Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.

Psalm 1 in Vietnamese

Psalm 1 in English