బైబిల్ జీవించే ఉంది

బైబిల్ జీవించే ఉంది

ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల యెటువంటి ఖడ్గముకంటెను వాడిగా ఉండి, ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభ జించునంతమట్టుకు దూరుచు, హృదయముయొక్క తలం పులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది.౹

హెబ్రీయులకు 4:12

బైబిల్ జీవించే ఉంది

ఈ పోస్ట్ క్రింద భాషలలొ కూడా అందుబాటులో ఉంది: అరబిక్ బెలారుసియన్ బెంగాలీ బల్గేరియన్ డానిష్ ఫిన్నిష్ గ్రీకు హిబ్రూ హిందీ హంగేరియన్ మలెయ్ మంగోలియన్ నేపాలీ నార్వేజియన్ ఫార్సీ పోర్చుగీస్ (పోర్చుగల్) స్లోవాక్ స్వాహిలి స్వీడిష్ తమిళం థాయ్ టర్కిష్ ఉక్రేనియన్ ఉర్దూ జూలూ చెక్ ఖ్మేర్ మలయాళం స్పానిష్ (స్పెయిన్) మియన్మార్ బర్మీస్ (యూనికోడ్) లితునియా మరాఠీ గుజరాతీ మాసిదోనియన్ అమ్హారిక్