Планови за читање – Август 2021

Ако некој сака да врви по Мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека Ме следи

Ако некој сака да врви по Мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека Ме следи

Кога го погледна Исус, му омиле, па рече: „Уште една работа ти недостасува: оди и продај сѐ што имаш, раздај го на сиромаси и ќе имаш богатство на небото; па дојди и врви по Мене.“ Кога ги чу овие зборови, тој се из­ненади и си отиде нажален, зашто има­ше големо богатство.

Марко 10:21-22

И кога го повика народот и уче­ниците Свои, им рече: „Кој сака да врви по Мене, нека се одрече од себе, и нека го земе крстот свој и нека оди по Мене. Зашто, кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби; а кој го загуби жи­вотот свој заради Мене и Евангелието, тој ќе го спаси.

Марко 8:34-35

и кој не го земе крстот свој и не оди по Мене, не е достоен за Мене.

Матеј 10:38

и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божји, Кој ме возљуби и Себе се пре­да­де за мене.

Галатјаните 2:20

А на сите им зборуваше: „Ако некој сака да оди по Мене, нека се одрече од себе самиот, нека го земе крстот свој и секој ден нека Ме следи! Зашто, кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби; а кој ќе го загуби жи­вотот свој заради Мене, тој ќе го спаси. Зашто, каква му е ползата на чо­ве­ка, ако го добие целиот свет, а себе са­миот се изгуби или си направи штета?

Лука 9:23-25

велејќи: „Оче, кога би сакал да ја тргнеш оваа чаша од Мене! Но нека не биде мојата волја, туку Твојата!“ И му се јави ангел од небото и Го поткрепуваше.

Лука 22:42-43

Оние, пак, кои се Христови, го рас­пнаа телото свое со страстите свои и похотите.

Галатјаните 5:24

Тогаш Исус им рече на учениците Свои: „Ако некој сака да врви по Мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека Ме следи; зашто, кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби; а кој ќе го загуби својот живот заради Мене, ќе го најде: зашто, каква полза е за човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја ѝ напакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто Синот Човечки ќе дојде во славата на Својот Отец, со ангелите Свои, и тогаш ќе му даде на секој спо­ред делата негови.

Матеј 16:24-27

Зашто мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас.

Римјаните 8:18

Блажен е оној човек кој издржува искушение, бидејќи откако ќе биде проверен, ќе добие венец на животот, што Господ им го ветил на оние кои Го сакаат.

Јаков 1:12

Симни ја Библиската Апликација

Добиј бесплатна Библија

за твојот телефон, таблет или компјутер.


Симни ја Библиската Апликација

Читај ја Библијата – Постави го интерфејсот на твојата апликација „Библија“ на јазик по твој избор, на еден од повеќе од 50 јазици. Лесно избери од стотици библиски верзии, на повеќе од 1000 јазици.Локални Библии: Читај дури и без мрежен пристап. Слушај аудио Библии и уживај во опциите прескокнување, брзина на репродукција и контроли за тајмер. Стави ја Библијата во центарот на твоите најблиски врски со заеднички пријателства во апликацијата „Библија“.

Симни ја Библиската Апликација

Планови за читање – Јули 2021

Планови за читање – Јуни 2021