Plány čítania – Septembra 2021

Žalmy 23: Hospodin je môj pastier

1  
Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.

2  
Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.

3  
Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno.

4  
Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.

5  
Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.

6  
Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

Psalm 23 in Slovak

Psalm 23 in English

Plány čítania – Augusta 2021

Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma

Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma

Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: „Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku.

Marek 10:21-22

Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

Marek 8:34-35

Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Matúš 10:38

Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.

Galaťanom 2:20

Všetkým potom povedal: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil?

Lukáš 9:23-25

„Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!“ Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.

Lukáš 22:42-43

Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami.

Galaťanom 5:24

Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí svojmu životu? Alebo čo dá človek na výmenu za svoj život? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.

Matúš 16:24-27

Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.

Rimanom 8:18

Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.

Jakubov 1:12

Plány čítania – Júla 2021