พระคัมภีร์มีชีวิต

พระคัมภีร์มีชีวิต

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

ฮีบรู 4:12

พระคัมภีร์มีชีวิต

โพสต์นี้ยังมีใน: ภาษาอาหรับ เบลารุส ภาษาเบ็งกอล บัลแกเรีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ กรีก ภาษาฮีบรู ภาษาฮินดี ฮังการี ภาษามลายู มองโกเลีย เนปาล นอร์เวย์ ภาษาฟาร์ซี โปรตุเกส (โปรตุเกส) สโลวัค ภาษาสวาฮิลี สวีดิช ทมิฬ เตลูกู ภาษาตุรกี ยูเครน ภาษาอูรดู ซูลู สาธารณรัฐเช็ก เขมร มลยาฬัม สแปนิช (สเปน) เมียนมาร์ พม่า (Unicode) ภาษาลิธัวเนีย มราฐี คุชราต มาซีโดเนีย ภาษาอัมฮารา