ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును

ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును

4  
ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును. ప్రేమ మత్సరపడదు; ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు; అది ఉప్పొంగదు;౹

5  
అమర్యాదగా నడువదు; స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు; త్వరగా కోపపడదు; అప కారమును మనస్సులో ఉంచుకొనదు.౹

6  
దుర్నీతివిషయమై సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించును.౹

7  
అన్నిటికి తాళుకొనును, అన్నిటిని నమ్మును; అన్నిటిని నిరీక్షించును; అన్నిటిని ఓర్చును.౹

8  
ప్రేమ శాశ్వతకాలముండును. ప్రవచనములైనను నిరర్థకములగును; భాషలైనను నిలిచి పోవును; జ్ఞానమైనను నిరర్థకమగును;౹

9  
మనము కొంత మట్టుకు ఎరుగుదుము, కొంతమట్టుకు ప్రవచించుచున్నాము గాని౹

10  
పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణముకానిది నిరర్థకమగును.౹

11  
నేను పిల్లవాడనై యున్నప్పుడు పిల్లవానివలె మాటలాడితిని, పిల్లవానివలె తలంచితిని, పిల్లవానివలె యోచించితిని. ఇప్పుడు పెద్దవాడనై పిల్లవాని చేష్టలు మానివేసితిని.౹

12  
ఇప్పుడు అద్దములో చూచినట్టు సూచనగా చూచుచున్నాము; అప్పుడు ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇప్పుడు కొంతమట్టుకే యెరిగియున్నాను; అప్పుడు నేను పూర్తిగా ఎరుగబడిన ప్రకారము పూర్తిగా ఎరుగుదును.౹

13  
కాగా విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ యీ మూడును నిలు చును; వీటిలో శ్రేప్ఠమైనది ప్రేమయే.

1 Corinthians 13 in Telugu

1 Corinthians 13 in English

ఈ పోస్ట్ క్రింద భాషలలొ కూడా అందుబాటులో ఉంది: పోర్చుగీస్ అరబిక్ బెలారుసియన్ బెంగాలీ బల్గేరియన్ డానిష్ ఫిన్నిష్ జార్జియన్ గ్రీకు హిందీ హంగేరియన్ మలెయ్ మంగోలియన్ నేపాలీ నార్వేజియన్ పోర్చుగీస్ (పోర్చుగల్) సింహళం స్లోవాక్ స్వాహిలి స్వీడిష్ తమిళం టర్కిష్ జూలూ చెక్ మలయాళం స్పానిష్ (స్పెయిన్) లితునియా మరాఠీ పంజాబీ గుజరాతీ మాసిదోనియన్ అమ్హారిక్ ఉజ్బెకు

CategoriesUncategorized