Смятайте го за голяма радост когато попадате в разни изпитания

Смятайте го за голяма радост когато попадате в разни изпитания

2  
Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания

3  
като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение.

4  
А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.

5  
Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.

6  
Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.

7  
Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа

8  
понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.

9  
Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се издига

10  
а богатият – когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата.

11  
Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът ѝ окапва и красотата на нейния изглед изчезва; така и богатият ще повехне в пътищата си.

12  
Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.

James 1 in Bulgarian

James 1 in English

плана за четене – Юни 2019

Предай на Господа пътя си

Предай на Господа пътя си

1  
Давидов псалом. На еврейски език, азбучен псалом. Алеф Не се раздразвай поради злотворците, нито завиждай на онези, които вършат беззаконие.

2  
Защото като трева скоро ще се окосят и като зелена трева ще повехнат.

3  
Бет Уповавай на Господа и върши добро; така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.

4  
Весели се също така в Господа и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти.

5  
Гимел Предай на Господа пътя си; и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти

6  
и ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти като пладне.

7  
Далет Облегни се на Господа и чакай Него; не се раздразвай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости.

8  
Хе Прекрати негодуванието и остави гнева; не се раздразвай, понеже това води само към злотворство.

9  
Защото злотворците ще бъдат изтребени; а онези, които чакат Господа, те ще наследят земята.

10  
Вав Защото още малко – и нечестивия няма да го има вече. Да! Внимателно ще изследваш мястото му и няма да се намери.

11  
А кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилен мир.

Psalm 37 in Bulgarian

Psalm 37 in English

Кой може да намери добродетелна жена?

Кой може да намери добродетелна жена?

10  
Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.

11  
Сърцето на мъжа ѝ уповава на нея; и няма да му липсва печалба.

12  
Тя ще му донася добро, а не зло, през всички дни на живота си.

13  
Търси вълна и лен и работи с ръцете си това, което ѝ е угодно.

14  
Тя е като търговските кораби – донася храната си отдалеч.

15  
При това става, докато е още тъмно, и дава храна на дома си, и определената работа – на слугините си.

16  
Разглежда нива и я купува; от плода на ръцете си сади лозе.

17  
Опасва кръста си със сила и укрепва мишците си.

18  
Като схваща, че търгуването ѝ е полезно, светилникът ѝ не угасва през нощта.

19  
Слага ръцете си на вретеното и държи в ръката си хурката.

20  
Отваря ръката си за сиромасите. Да! Простира ръцете си към нуждаещите се.

21  
Не се бои от снега за дома си; защото всичките ѝ домашни са облечени с двойни дрехи.

22  
Прави си завивки от дамаска; облеклото ѝ е от висон и морав плат.

23  
Мъжът ѝ е известен в портите, когато седи между местните старейшини.

24  
Тя тъче ленено платно и го продава, и доставя пояси на търговците

25  
сила и достолепие са облеклото ѝ; и тя гледа весело към бъдещето.

26  
Отваря устата си с мъдрост и законът на езика ѝ е благ.

27  
Добре внимава в управлението на дома си и хляб на леност не яде.

28  
Синовете ѝ стават и я облажават; и мъжът ѝ я хвали, като казва

29  
Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките.

30  
Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

31  
Дайте ѝ от плода на ръцете ѝ и делата ѝ нека я хвалят в портите.

Proverbs 31 in Bulgarian

Proverbs 31 in English

плана за четене – Май 2019