اسلحۀ جنگ روحانی

اَفِسسیان 6

10  
باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند باشید.

11  
اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله‌های ابلیس بایستید.

12  
زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می‌جنگیم.

13  
پس اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شرّ شما را یارای ایستادگی باشد، و بتوانید پس از انجام همه چیز، بایستید.

14  
پس استوار ایستاده، کمربند حقیقت را به میان ببندید و زرۀ پارسایی را بر تن کنید،

15  
و کفش آمادگی برای اعلام انجیلِ سلامتی را به پا نمایید.

16  
افزون بر این همه، سپر ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، همۀ تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید.

17  
کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست، به دست گیرید.

18  
و در همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدسین دعا کنید.

Ephesians 6 in Farsi

Ephesians 6 in English

برنامه‌های مطالعۀ – اوت 2022

برنامه‌های مطالعۀ – ژوئیهٔ 2022

برنامه‌های مطالعۀ – ژوئن 2022

برنامه‌های مطالعۀ – مهٔ 2022