Plány čtení – Července 2019

Mějte z toho jen radost kdykoli upadáte do různých zkoušek

Mějte z toho jen radost kdykoli upadáte do různých zkoušek

2  
Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek.

3  
Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.

4  
Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.

5  
Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad!

6  
Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.

7  
Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane

8  
člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.

9  
Ať se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení

10  
a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ.

11  
Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší té nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech.

12  
Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

James 1 in Czech

James 1 in English

Plány čtení – Června 2019

Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní

Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní

1  
Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí

2  
vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou!

3  
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.

4  
V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!

5  
Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní

6  
vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.

7  
Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.

8  
Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí.

9  
Bídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží.

10  
Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a už tu nebude.

11  
Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.

Psalm 37 in Czech

Psalm 37 in English

Znamenitá žena – ta je k pohledání

Znamenitá žena – ta je k pohledání

10  
Znamenitá žena – ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly!

11  
Manžel jí důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude.

12  
Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života.

13  
Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ni radostí.

14  
Kupecké lodi se podobá: přináší pokrmy zdaleka.

15  
Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly.

16  
Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici.

17  
Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat.

18  
Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci.

19  
Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno.

20  
Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí.

21  
Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost má po dvou oblecích.

22  
Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem.

23  
Její manžel je v branách uznáván, kde s představenými země zasedá.

24  
Prodává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává.

25  
Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den.

26  
Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti.

27  
Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky.

28  
Její synové jí vstoje dobrořečí, její manžel ji takto velebí

29  
„Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny převyšuješ je!“

30  
Klamný je půvab a krása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží.

31  
Dejte jí odměnu za její úsilí, její činy ať ji v branách velebí!

Proverbs 31 in Czech

Proverbs 31 in English