Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní

Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní

1  
Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí

2  
vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou!

3  
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.

4  
V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!

5  
Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní

6  
vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.

7  
Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.

8  
Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí.

9  
Bídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží.

10  
Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a už tu nebude.

11  
Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.

Psalm 37 in Czech

Psalm 37 in English

RubrikyNezařazené