Mějte z toho jen radost kdykoli upadáte do různých zkoušek

Mějte z toho jen radost kdykoli upadáte do různých zkoušek

2  
Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek.

3  
Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.

4  
Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.

5  
Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad!

6  
Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.

7  
Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane

8  
člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.

9  
Ať se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení

10  
a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ.

11  
Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší té nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech.

12  
Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

James 1 in Czech

James 1 in English

RubrikyNezařazené