เราเป็นความสว่างของโลก

เราเป็นความสว่างของโลก

พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”


ยอห์น 8:12

ชนชาติที่ดำเนินในความมืด เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช แสงสว่างส่องมาบนเขาทั้งหลาย


อิสยาห์ 9:2

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า? พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า?


สดุดี 27:1

เพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์


2 โครินธ์ 4:6

และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรม ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้น จะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน


โรม 8:10-11

เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่าง


เอเฟซัส 5:8

แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่าง เราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น


1 ยอห์น 1:7-9

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์


มัทธิว 5:14-16

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้


ยอห์น 1:5

ดาวน์โหลดแอพพระคัมภีร์ฟรีเดี๋

รับพระคัมภีร์ฟรี

สำหรับใช้ในมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของคุณ


ดาวน์โหลดแอพพระคัมภีร์ฟรีเดี๋

มันยากมากที่จะจดจ่อที่พระเจ้าและพระคำของพระองค์ นั่นคือเหตุผลที่แอพ YouVersion เวอร์ชั่นฟรีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้แสวงหาพระทัยพระเจ้าในทุกๆ วัน:  ฟังพระคัมภีร์เสียง สร้างหัวข้ออธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์กับเพื่อนๆ สำรวจพระคัมภีร์กว่า 2000 เวอร์ชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย ขณะนี้บนอุปกรณ์กว่า 400 ล้านเครื่องทั่วโลก

ดาวน์โหลดแอพพระคัมภีร์ฟรีเดี๋

2000+ พระคัมภีร์ฉบับแปล:

ฉบับมาตรฐาน
พระคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971
พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
พระคริสตธรรมคัมภีร์: ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

พระคัมภีร์ฉบับเสียง:

พระคัมภีร์ฉบับเสียง: ฉบับมาตรฐาน
พระคัมภีร์ฉบับเสียง: พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
พระคัมภีร์ฉบับเสียง: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

ดาวน์โหลดแอพพระคัมภีร์ฟรีเดี๋

สดุดี 91 – ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ

1  
ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

2  
ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”

3  
เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนก และพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้น

4  
พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง

5  
ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน

6  
หรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวัน

7  
พันคนจะล้มอยู่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่ขวามือของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน

8  
ท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเอง และเห็นการตอบแทนคนอธรรม

9  
เพราะท่านได้ทำให้พระยาห์เวห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่พักพิงของท่าน

10  
ไม่มีเหตุร้ายใดๆ จะเกิดแก่ท่าน ไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่าน

11  
เพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทุกๆ ทางของท่าน

12  
เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน

13  
ท่านจะเหยียบสิงห์และงูเห่า ท่านจะย่ำสิงห์หนุ่มและงู

14  
พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเขารักเรา เราจะช่วยเขาให้พ้นภัย เราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา

15  
เขาจะร้องทูลเรา แล้วเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขา

16  
เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเรา”

สดุดี 91

Psalm 91 in English

แผนการอ่าน – พฤษภาคม 2021

การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ

ไอคอน BibleProject

ผู้เชื่อทุกคนถูกหลอมเป็นหนึ่งเดียวในจิตใจและความคิด… อัครสาวกเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูอย่างเต็มกำลังและพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็อยู่เหนือพวกเขาทุกคน

กิจการของอัครทูต 4:32-33

พระเยซูและคริสตจักรเชื่อมโยงพระคัมภีร์ทั้งเล่มเข้าด้วยกันได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าคุณไม่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ คุณก็คงพอรู้ว่าพระธรรมมัทธิว มะระโก ลูกา และยอห์น (พระกิตติคุณ) บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพระเยซูจากมุมองของสาวกของพระองค์ ผู้เขียนพระธรรมลูกาซึ่งเป็นเขียนพระธรรมกิจการด้วยได้เรียบเรียงโครงสร้างให้เชื่อมต่อเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกัน พระธรรมลูกาเล่าถึงชีวิตของพระเยซูและการประกาศสั่งสอนของพระองค์ และตรงต่อเนื่องไปถึงการก่อตั้งคริสตจักรในยุคแรกในพระธรรมกิจการของอัครทูต

วันนี้ ด้วยความร่วมมือพิเศษระหว่าง YouVersion และ BibleProject เราขอเปิดตัว การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ วิดีโอการเฝ้าเดี่ยวใหม่ซึ่งจะทำให้คุณมีประสบการณ์พระธรรมทั้งสองร่วมกัน ตลอดแผนการอ่านนี้ วิดีโอบรรยายเรื่องราวสั้นๆ จาก BibleProject แสดงให้ว่าชีวิตพระเยซูและการสั่งสอนของพระองค์ทำให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสำเร็จเป็นจริงอย่างไร —และท้ายที่สุดเชื่อมโยงภาพรวมเรื่องราวของพระคัมภีร์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

ที่ดีไปกว่านั้น การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ มีใน 20 กว่าภาษา ทำให้คุณสามารถร่วมชมกับคนอื่นทั่วโลก เริ่ม การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ ข้างล่างและกระจายข่าวให้เพื่อนของคุณเกี่ยวกับแผนการอ่านที่น่าตื่นเต้นใหม่นี้จาก BibleProject และ YouVersion!

เริ่มแผนนี้