बाइबल अनुप्रयोग अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्

बाइबल अनुप्रयोग अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्

पवित्र बाइबल – १००% निःशुल्क।


बाइबल अनुप्रयोग अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्

बाइबल पढ्नुहोस् – आफ्नो बाइबल अनुप्रयोगको इन्टरफेसलाई ४० भन्दा बढी भाषाहरू मध्ये आफ्नो रोजाई अनुसार सेट गर्नुहोस्। १००० वटा भन्दा बढी भाषाहरूका सयौं संख्याका बाइबलका संस्करणहरू मध्ये सजिलै चयन गर्नुहोस्।

बाइबल अनुप्रयोग अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्