Hãy khích lệ người Cha bằng Hình ảnh câu Kinh Thánh này ngay Hôm nay

Cha đang bế trẻ sơ sinh

Kinh Thánh có đầy đủ những câu chuyện về những người cha và những nhà lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã sử dụng theo những cách khác nhau.

Những người cha giống như người cha trên đất của Chúa Giê-xu, Giô-sép, người đã trung tín dẫn dắt và bảo vệ gia đình mình.

Hay Giê-trô, cha vợ của Môi-se, người đã đưa ra lời khuyên khôn ngoan và lãnh đạo cho Môi-se.

Và Phao-lô, người dẫn dắt thuộc linh cho Ti-mô-thê.

Cũng giống như những người đàn ông trong Kinh Thánh, những người cha trong cuộc sống của chúng ta truyền cảm hứng cho chúng ta theo những cách khác nhau.

Có thể họ đã bảo vệ bạn như Giô-sép, chia sẻ hướng dẫn kịp thời như Giê-trô hoặc khích lệ bạn như Phao-lô.

Cho dù ông ấy là cha của bạn hay là một người lãnh đạo, hãy nói với một người cha rằng bạn biết ơn ông ấy như thế nào và ông ấy có ý nghĩa thế nào với bạn bằng cách chia sẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh này.

Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy. - Thi Thiên 103:13 - Hình ảnh câu Kinh Thánh

Chia sẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina