Hikayatin ang isang Ama sa Pamamagitan Nitong Bersikulong Larawan Ngayon

Ama na may hawak na sanggol

Ang Biblia ay puno ng mga kuwento tungkol sa mga ama at mga tumatayo bilang ama na ginamit ng Diyos sa iba’t ibang paraan.

Ang mga ama ay tulad ng makalupang ama ni Jesus, si Jose, na tapat na pinangunahan at iningatan ang kanyang pamilya.

O si Jetro, ang biyenan ni Moises, na nagbigay ng karunungan at payo sa pamumuno kay Moises.

At si Pablo, na isang espirituwal na tagapagturo kay Timoteo.

Tulad ng mga lalaki sa Biblia, ang mga ama sa ating buhay ay nagbibigay-inspirasyon sa atin sa iba’t ibang paraan.

Marahil ay iningatan ka nila tulad ni Jose, nagbahagi ng napapanahong patnubay tulad ni Jetro, o hinimok ka tulad ni Pablo.

Maging siya man ay sarili mong ama o tumatayo bilang ama, sabihin sa isang ama kung gaano ka nagpapasalamat sa kanya sa pagbabahagi ng Bersikulong Larawan na ito.

Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon Siya nahahabag sa may takot sa Kanya - Mga Awit 103:13 - Bersikulong Larawan

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese