គំរោង​អាន – កញ្ញា 2021

30 ថ្ងៃ

ផ្នែកទី៩ នៃភាគទាំង១២ ដោយគំរោងនេះនឹងជួយដល់សហគមន៍ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរទាំងមូលជាមួយគ្នាក្នុងពេល៣៦៥ថ្ងៃ។ សូមអញ្ចើញអ្នកផ្សេងទៀតមកចូលរួមគ្រប់ពេលដែលអានចាប់ផ្ដើមផ្នែកថ្មីណាមួយរៀងរាល់ខែ។ គំរោងអានជាភាគនេះនឹងដំណើរការជាសំលេងដែរ សូមស្ដាប់ក្នុងពេល២០នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ! ផ្នែកនីមួយៗនឹងរួមបញ្ជូលជំពូកទាំងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់និងថ្មី ទំនុកតម្កើងដែលពង្រាយទូទាំងភាគ។ ផ្នែកទី៩ ស្ដីពីក័ណ្ឌគម្ពីរ នេហេមី នាងអេសធើ ធីម៉ូថេទី១និងទី២ យ៉ូអែល អេម៉ុស អូបាឌី ណាហ៊ុម ហាបាគុក សេផានី ទីតុស ភីលីម៉ូន យ៉ាកុប ហាកាយ សាការី និងម៉ាឡាគី