Hoe te bidden: een gebedsinspiratie van 6 stappen

Persoon bidt

“Gebed.” Welke gedachten of beelden komen in je op als je dat woord ziet? Vind je het gemakkelijk om met God te praten? Of heb je moeite om te bidden?

Het lijkt niet altijd gemakkelijk om te weten wat je tegen God mag zeggen. En soms wordt bidden nog zwaarder door onze misvattingen over hoe een gesprek met God eruit zou moeten zien.

“Bid dan zo…”

2000 jaar geleden leerde Jezus zijn discipelen om als volgt te bidden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze
schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Mattheüs 6:9-13

Dit is een heel bekend voorbeeld van gebed. Maar hoe passen we het toe op ons dagelijkse leven in de 21e eeuw?

Eerst moeten we begrijpen hoe we niet moeten bidden. Voor Hij het Onze Vader onderwees, zei Jezus tegen zijn discipelen: “wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is….” Hij zei ook: “gebruik dan geen omhaal van woorden…want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.”

Als God al weet wat we nodig hebben, dan gaat gebed niet alleen om de woorden die we zeggen. Als we bidden om indruk op mensen te maken, of als we gebed behandelen als een lijstje wat we kunnen afvinken, dan missen we de kracht van gebed.

Gebed is en zal altijd een dynamisch gesprek met God zijn. Als we ons dit realiseren, wordt het Onze Vader een bevrijdend kader dat ons helpt om elke dag met God te praten.

Hier is een gebedsinspiratie van 6 stappen wat je kan helpen:

 1. Focus jezelf op God.
 2. “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd…”

  Adem diep in en concentreer je op deze woorden: “Onze Vader, die in de hemelen zijt.”

  Adem langzaam uit terwijl je zegt: “Uw Naam worde geheiligd.”

  Herhaal dit meerdere keren en schenk aandacht aan alle aspecten van Gods karakter die in je gedachten opkomen. Richt je tijdens deze momenten op de grootheid van God.

 1. Onderwerp je wil.
 2. “Uw Koninkrijk kome …”

  God is nog altijd bezig om zijn wil op aarde uit te voeren. Denk dus nu hierover na: wanneer jij je wil afstemt op Gods wil, ben je actief op zoek naar zijn Koninkrijk.

  Maak het stil om je heen en vraag God je te tonen hoe jij vandaag kan deelnemen om zijn wil te doen.

 1. Geef Hem je zorgen.
 2. “Geef ons heden ons dagelijks brood …”

  Beeld je in dat je je handen geopend voor je houdt, alsof je wilt dat God er iets in legt. Wanneer jij je zorgen aan God geeft, wat geeft Hij jou er dan voor in de plaats?

  Maak een lijst van je zorgen en noem ze een voor een. Telkens wanneer je een zorg noemt, probeer dan aan God te vragen: “Geef ons heden ons dagelijks brood.”

  Blijf deze oefening doen zolang het nodig is.

 1. Toon berouw en reageer.
 2. “En vergeef ons … zoals ook wij … vergeven …”

  Waar houd jij je nog aan vast wat je moet loslaten? Is er iets wat je nu moet belijden? Misschien is het een pijn die je niet kan loslaten, of een gedrag waartegen je strijdt om het te veranderen. Misschien is het een verslaving die je niet overwonnen hebt of een fout die je blijft maken.

  God nodigt je uit om te komen zoals je bent en te reageren op Hem. Vertel Hem alles waar je aan denkt. Maak dan tijd vrij om van Hem te horen.

 1. Vraag Gods bescherming.
 2. “… verlos ons van de boze …”

  We zijn allemaal ergens van gered. Waar heeft God jou van gered?

  Dank Hem voor zijn trouw en laat Hem weten waar je hulp nodig hebt. Overweeg om te bidden voor andere mensen die misschien ook bescherming nodig hebben. Onthoud dat er niets is dat God niet kan doen, zelfs wanneer situaties hopeloos lijken.

 1. Verheug je en denk na.
 2. Vier wat God in je leven heeft gedaan en zoek naar manieren om Hem de hele dag door te aanbidden.

  Denk dan een paar minuten na over deze tijd met God. Wat heeft Hij je laten zien? Overweeg om datgene wat je opgevallen is, toe te voegen aan je YouVersion gebedslijst.

Wanneer we beginnen te bidden zoals Jezus deed, zullen we intimiteit met God gaan ervaren zoals Jezus deed. En als we het gebed vorm laten geven aan onze manier van leven, zullen we gaan beseffen dat we God te allen tijde kunnen benaderen met zelfvertrouwen, kwetsbaarheid en in vertrouwen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Richt je in gebed opnieuw op dat wat belangrijk is.

Persoon kijkt over een baai

Haal eens diep adem…

Het lawaai in ons leven tot zwijgen brengen kost tijd, maar het is een van de redenen voor de vastentijd. Richt je leven vandaag weer op Jezus door met ons te bidden.


Gebed om opnieuw te focussen

God, ik wil meer van U.

Te vaak kies ik ervoor om kortstondige dingen na te streven en U opzij te duwen. Vergeef me alsjeblieft en verander me. Ik wil geen leven leiden dat niet op U gericht is.

Help me, nu ik me voorbereid op Paaszondag, om het lawaai in mijn leven het zwijgen op te leggen. Toon me welke stappen ik mag nemen om mijn hart, gedachten en wil alleen op U te richten.

Doorzoek mijn hart en ken mij. Maak mijn leven schoon, wijs alles aan dat U beledigt, en laat me meer op U lijken. Toon mij de paden die naar het leven leiden en vervul mij met vreugde in Uw aanwezigheid.

Ik hou van U, en ik wil mijn ogen op U richten.

In Jezus’ naam, amen.

BEWAAR GEBED

We bidden voor jou dit jaar.

2021

God, U weet alles. U weet wanneer we gaan zitten en wanneer we gaan staan. U kent onze gedachten zelfs wanneer we ver weg zijn—niets blijft voor U verborgen.

Maak ons daarom dit jaar meer bewust van uw wil en uw wegen, omdat zij beter zijn dan de onze. Geef ons een zuiver hart en een nieuwe geest, omdat het onze wens is U beter te leren kennen.

We weten dat U goed bent, zelfs als we dingen meemaken die niet goed zijn. Help ons daarom alstublieft om op U te vertrouwen. Toon ons hoe we met U kunnen dromen—zelfs wanneer het voelt alsof dromen niet mogelijk is.

Omdat U ons kracht en hoop geeft, laat uw vrede die ons menselijk besef te boven gaat de wacht houden over onze harten en gedachten.

God, we houden van U en willen onze ogen op U gericht houden. Dus hier zijn wij, Heer. Gebruik ons. Vorm ons. Uw kinderen luisteren.

In Jezus’ naam,

Amen.

BEWAAR DIT GEBED

Gebed voor vreugde

Jubel het uit…

Wereldbol

…de Heer is hier!

Het was niet de koninklijke komst die men verwachtte. En toch veranderde Jezus’ komst alles. Meteen werd de Zoon van God, “God met ons” – en meer dan 2000 jaar later kent onze vermoeide wereld nog steeds vreugde.

Nu jij je vandaag voorbereidt op Kerstmis, neem wat tijd om te vieren dat Jezus’ nederige geboorte een weg bereidde zodat wij dicht bij Hem kunnen komen.

Gebed voor vreugde

Jezus, dank U dat U Immanuël bent geworden, “God met ons”. Het is dankzij U dat ik echte vreugde kan ervaren.

Ik geef toe dat het soms moeilijk kan zijn om midden in een drukke of moeilijke vakantieperiode vrolijk te zijn. Maar als de zorgen van mijn hart talrijk zijn, geeft uw vertroosting mij nieuwe hoop en moed.

Dus vandaag kies ik ervoor mijn toevlucht bij U te zoeken en mij te verheugen. Ik zal zingen van vreugde omdat U mijn kracht en mijn redding bent. In uw aanwezigheid is er volheid van vreugde! En dankzij uw nederige komst meer dan 2000 jaar geleden, ben ik nu in staat de vreugde van uw aanwezigheid voor altijd te ervaren. Dank U wel.

U bent waardig te ontvangen alle heerlijkheid, eer en kracht en dus kies ik ervoor om U te aanbidden, wat ik ook meemaak.

In Jezus’ naam, amen.

BID IN DE BIJBEL APP

God doet altijd geweldige dingen. Laten we Hem danken!

Bergketen

Waar ben je dankbaar voor?

“Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.”

1 Thessalonicenzen 5:18

Waar je ook mee te maken hebt, Gods goedheid en barmhartigheid zullen je nooit verlaten. In feite bereidt Hij voor jou zelfs te midden van moeilijke periodes zegeningen voor. Maar deze waarheden zijn niet altijd gemakkelijk te onthouden. Daarom is het belangrijk om dankbaarheid te tonen.

Dankbaarheid helpt ons te focussen op de Enige die onze problemen kan ombuigen voor Zijn glorie en ons bestwil. Dus laten we nu een minuut pauzeren om God te danken voor alles wat Hij heeft gedaan in onze levens.

Een dankgebed

God, U bent goed, en Uw standvastige liefde houdt eeuwig stand. Zelfs in de moeilijkste periodes heb ik altijd een reden om U te aanbidden.

Dank U dat U me in Jezus Christus de overwinning en een overvloedig leven geeft! Hoewel ik het niet verdien, overspoelt U mij met onvoorwaardelijke liefde en vergeving.

En dus zal ik het uitroepen van vreugde, wat de toekomst ook brengt, want U bent dicht bij mij. U beschermt mij en zegent mij voor het oog van mijn vijanden. Niets kan U evenaren en geen wapen kan iets tegen U beginnen. Ik ben in alles meer dan een overwinnaar door U!

Wees door mij geprezen, God. Mogen de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart Uw naam zegenen.

Ik wil dat mijn leven U lof brengt.

In Jezus’ naam, amen.

TOEVOEGEN AAN GEBEDSLIJST