Isang Panalangin para sa Kagalakan

O, Magsaya sapagkat…

Mundo

…ang Panginoon ay naparito!

Hindi ito ang maharlikang pagdating na inaasahan ng sinuman. Gayunpaman, ang pagdating ni Jesus ay nagbago sa lahat. Sa isang iglap, ang Anak ng Diyos ay naging “Diyos na kasama natin”— at paglipas ng 2000 taon, ang ating pagod na mundo ay nagagalak pa rin.

Sa araw na ito, habang naghahanda ka para sa Pasko, gumugol ng kaunting oras upang ipagdiwang ang mapagpakumbabang kapanganakan ni Jesus na naghanda ng daan upang tayo ay makalapit sa Kanya.

Isang Panalangin para sa Kagalakan

Jesus, salamat sa iyong pagiging Emmanuel, “Ang Diyos ay kasama namin.” Dahil sa Iyo kaya maaari kong maranasan ang tunay na kagalakan.

Inaamin kong minsan ay mahirap makaramdam ng kagalakan sa gitna ng napakaraming ginagawa o mahirap na kapaskuhan. Ngunit kapag marami ang pag-aalala ng aking puso, ang Iyong pag-aliw ay nagbibigay sa akin ng bagong pag-asa at saya.

Kaya ngayon, pinipili kong manganlong sa Iyo at magalak. Aawit ako sa kagalakan sapagkat Ikaw ang aking lakas at aking kaligtasan. Sa Iyong presensya mayroong ganap na kagalakan! At dahil sa Iyong mapagpakumbabang pagdating higit sa 2000 taon na ang nakakalipas, nararanasan ko ngayon ang kasiyahan ng Iyong presensya magpakailanman. Salamat.

Sa tuwina ay karapat-dapat Ka sa lahat ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan— at kung anuman ang haharapin ko, pipiliin kong sambahin Ka.

Sa pangalan ni Jesus, Amen.

MANALANGIN SA BIBLE APP

Mga Sandatang Kaloob ng Diyos

Mga Taga-Efeso 6:10-18

10  
Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan.

11  
Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diyablo.

12  
Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito—ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid.

13  
Kaya’t isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo.

14  
Kaya’t maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran

15  
isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan.

16  
Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo.

17  
Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang Salita ng Diyos.

18  
Ang lahat ng ito’y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.

Ephesians 6 in Tagalog

Ephesians 6 in English

Ang Pamaskong Hamon ay nagsisimula ngayon!

Pamaskong Hamon Badge

Buksan ang Pamaskong Hamon Badge

Kapag naisip mo ang panahon ng Pasko, ano ang dumarating sa isip mo? Ang nangyayari sa paligid natin ay madaling makagambala sa atin mula sa paghanap ng kalapitan sa Emmanuel, “Ang Diyos ay kasama natin.”

Ngunit anuman ang taglay ng panahong ito, maaari kang manghawakan sa katotohanang ito: dahil sa pagdating ni Jesus, mayroon kang hinaharap at ang iyong pag-asa ay hindi mapuputol.

Kaya sa araw na ito, samahan mo kami sa pagninilay sa pagdating ng ating Tagapagligtas sa pamamagitan ng pakikilahok sa Pamaskong Hamon.

Kumpletuhin lamang ang anumang Gabay para sa Pasko o sa Adbiyento simula ngayon hanggang Disyembre 31, at makakakuha ka ng 2020 Pamaskong Hamon Badge!

Pamaskong Hamon Badge

Magsimula ng isang Gabay mula sa nakalista sa ibaba, o kung nakapagsimula ka na ng Gabay para sa Pasko o sa Adbiyento, ipagpatuloy lang ito.

Tumingin pa ng ibang mga Gabay

Pagbabalik-Tanaw sa 2020

2020

Paghahanap sa Diyos
Araw-araw.

Mga buwan bago magsimula ang pandemya, ang Diyos ay kumikilos na sa ating mundo. Siya lamang ang nakakaalam na dahil sa mga paghihigpit sa COVID-19 ay mangangailangan ang pandaigdigang Simbahan na maghanap ng mga digital na paraan upang hanapin Siya araw-araw sa pamayanan.

Ang 2020 ay puno ng mga wala pang katparis na panahon, ngunit nakita rin natin ang Diyos na kumikilos sa walang kaparis na mga paraan:

Ngayong taon, ang dami ng mga taong bumabaling sa Diyos at sa Kanyang Salita ay tumaas.

450,000,000

Kabuuang Bilang ng Bible App na Na-install

52,000,000+ na na-install sa 2020

Dahil ang Diyos ay naiposisyon at naihanda na ang ating pangkat, isang karangalang maging bahagi sa pagbibigay ng mga espiritwal na sanggunian para sa mga taong nasa krisis.

Kaya ngayon, pagnilayan natin ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang para sa lahat ng nagawa Niya sa pamamagitan ng YouVersion Community sa 2020.

Panalangin

Babaeng nasa telepono

“Ang kakayahang magbahagi ng mga kahilingan sa dasal, papuri, at manalangin din para sa iba ay talagang nakatulong laban sa damdamin ng takot at pagkahiwalay. Ginamit ito ng Banal na Espiritu upang bigyan ako ng mga panalangin at inspirasyon upang hikayatin ang iba na sumandal sa Diyos sa mga panahong hindi sigurado at mahirap.”

—Donna

Ang Panalangin sa YouVersion ay nilikha upang matulungan ang mga taong magkaroon ng matapat na pakikipag-usap sa Diyos, sa pamayanan. At mula nang ilunsad ito noong Marso 2020, ito ang nangyari:

Icon ng Panalangin

24,700,000

na mga Panalanging nilikha

Pambatang Bible App

Pambatang Bible App

Mga batang naglalaro ng Pambatang Bible App sa telepono

“Mayroon kaming isang 6 na taong gulang na anak na babae na mahilig magbasa. Gayunpaman, hindi namin kailanman siya mahikayat sa pagbabasa ng Biblia. Iyon ay, hanggang sa ma-upload namin ang Pambatang Bible App. Humihiling siya ngayon na basahin ito at ibahagi sa kanyang mga kaibigan. Kaya’t bilang isang 6 na taong gulang, nagbabahagi siya ng Mabuting Balita ni Cristo. “

—Johnnie & Blanche

22,400,000

Pambatang Bible App na nai-install sa 2020

Ang pangkat ng YouVersion, kasama ang aming mga kasosyo sa OneHope, ay nagagalak sa kung paanong ginagamit ng Diyos ang Pambatang Bible App upang magbigay ng aliw at suporta sa mga batang dumadaan sa mga walang-katiyakang panahon.

169,795,483

na nakumpletong kuwento sa Pambatang Bible App

Paano natin mauunawaan ang napakalaking bilang na ito? Sa pamamagitan ng pag-alala kung anong kinakatawan nito:

Mga sandaling inabot ng mga tao ang Diyos, at hinipo Niya ang kanilang mga puso.

Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. - Isaias 41:10 - Bersikulong Larawan

Bersikulo ng Taon

Ang bersikulo ng Biblia na ibinahagi, ibinookmark, at pinakamadalas na hinaylayt ng pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion sa 2020.

Bersikulo ng Taon

Ang bersikulo ng Biblia na ibinahagi, ibinookmark, at pinakamadalas na hinaylayt ng pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion sa 2020.

Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas.

ISAIAS 41:10

Icon ng Ibahagi

524,671,698

Kabuuang Mga Bersikulong Naibahagi

Pakikipag-ugnayan ayon sa Bansa

Ang mga bansang nagpakita ng pinakamalaking pagtaas sa paggamit ng Bibliia sa taong 2020.

Pandaigdigang mapa ng pakikipag-ugnayan

Icon ng Mga Gabay

1,434,325,448

Mga Araw ng Gabay na Nakumpleto

Icon ng Audio

7,524,281,910

Kabanatang Nabasa sa Audio

Icon ng Video

99,835,565

Mga Video na Pinanood

Icon ng Haylayt

2,538,414,155

Mga Haylayt, Bookmark, at Tala

Sa isa sa pinakamahirap na mga taon, ang ilaw ng Diyos ay maliwanag na nagniningning. Patuloy nating ipagdiwang ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na paggawa hanggang matapos ang 2020!

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Anong iiwan mong kaloob ngayong 2020?

Lalaking nasa telepono

Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.

MGA KAWIKAAN 11:25

Paano mo magagawang mas mabuting lugar ang mundo?

Ihandog ang sarili sa mas malaking bagay.

Sa kabila ng mga hamon ng 2020, ang Diyos ay gumawa sa pamamagitan ng YouVersion Community. Ngayong taon lamang, ang YouVersion Bible App ay na-install sa higit sa 52 milyong natatanging mga aparato. Milyun-milyong mga tao ang lumalapit sa Diyos — at ito ay simula pa lamang.

Maaari kang makatulong na makagawa ng isang walang hanggang epekto sa henerasyong ito at sa mga susunod pa.

Ngayon ay Giving Tuesday, isang panahon kung saan nagbibigay ang mga tao sa isang simulaing pinapahalagahan nila at magiging inspirasyon sa iba upang kumilos. At sa ngayon, maaari kang makilahok sa pamamagitan ng pagsuporta sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng YouVersion.

Sumali sa pandaigdigang kilusan ng YouVersion sa pamamagitan ng pagbibigay ngayon.

Sundin lamang ang link sa ibaba upang magbigay sa Bible.com o sa iyong Bible App. (Maaari ka ring mag-set up ng isang umuulit na regalo.) Pagkatapos, hikayatin ang iyong mga kaibigan at pamilya na sumali sa iyo sa pamamagitan ng pag-popost tungkol dito gamit ang hashtag #GivingTuesday. Sama-sama, magdala tayo ng ilaw sa ating mundo.

Magbigay Ngayon