BibleProject: Prezentări generale ale cărților: Noul Testament: Luca – Faptele Apostolilor

BibleProject: Prezentări generale ale cărților – Noul Testament

Vizualizați forma și temele esențiale ale fiecărei cărți din Biblie printr-o schiță ilustrată.

Prezentare generală: Luca 1-9

Prezentare generală: Luca 10-24

Prezentare generală: Faptele Apostolilor 1-12

Prezentare generală: Faptele Apostolilor 13-28

BibleProject: Prezentări generale ale cărților: Noul Testament: Matei – Ioan

BibleProject: Prezentări generale ale cărților – Noul Testament

Vizualizați forma și temele esențiale ale fiecărei cărți din Biblie printr-o schiță ilustrată.

Prezentare generală: Matei 1-13

Prezentare generală: Matei 14-28

Prezentare generală: Marcu

Prezentare generală: Ioan 1-12

Prezentare generală: Ioan 13-21

Eu sunt Lumina lumii

Eu sunt Lumina lumii

Isus le-a vorbit din nou și a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”


Ioan 8:12

Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.


Isaia 9:2

Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică?


Psalmul 27:1

Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.


2 Corinteni 4:6

Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.


Romani 8:10-11

Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii ai luminii.


Efeseni 5:8

Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alţii; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curăţească de orice nelegiuire.


1 Ioan 1:7-9

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.


Matei 5:14-16

Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.


Ioan 1:5

Versete biblice cunoscute – Martie 2021 – Dacă poporul meu…

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuinţă.


2 Timotei 1:7

Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu, dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Faţa Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui ţara.


2 Cronici 7:13-14

nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.


Isaia 41:10

Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia! Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului, și pământul va da sângele pe faţă și nu va mai acoperi uciderile.


Isaia 26:20-21

Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde:Bunătăţile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt,ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Și credincioșia Ta este atât de mare!„Domnul este partea mea de moștenire”, zice sufletul meu, „de aceea nădăjduiesc în El.”


Plângerile 3:21-24

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.


Iacov 1:12

Și să nu daţi uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.


Evrei 13:16

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînaltși se odihnește la umbra Celui Atotputerniczice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetăţuia mea,Dumnezeul meu în care mă încred!”


Psalmul 91:1-2