គំរោង​អាន – ឧសភា 2021

4 ថ្ងៃ

ព្រះ​ជាម្ចាស់​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ដឹង​ថា អ្នក​បាន​ទទួល​ការ​សង្គ្រោះ ហើយ​នឹងបាន​ទៅ ស្ថាន​បរម​សុខ! ទំនុកចិត្ដជឿជាក់ អាចរីកចម្រើនឡើង ​តាម​រយៈការ​ជួប​ជាមួយ​នឹងព្រះជាម្ចាស់​ និងតាម​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយនឹង​ព្រះបន្ទូល​របស់​ទ្រង់។ ខ​ព្រះគម្ពីរ​មានជាបន្តបន្ទាប់ ​នឹង​អាច​ជួយ​ឱ្យអ្នក មានទំនុកចិត្ដជឿជាក់យ៉ាងប្រាកដ នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតតទៅ ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកបានទន្ទេញចងចាំ ខព្រះគម្ពីរទាំងប៉ុន្មាននោះ។ ចូរអនុញ្ញាតឱ្យជីវិតរបស់អ្នក ទទួលបានការបំផ្លាស់បំប្រែ ដោយការទន្ទេញចាំនូវខព្រះគម្ពីរទាំងនោះ! សម្រាប់ការទទួលបានប្រព័ន្ធខព្រះគម្ពីរចងចាំ ដែលធំធេង និងស៊ីជម្រៅជាងនេះ សូមចូលទៅកាន់៖ http://www.MemLok.com

5 ថ្ងៃ

តើ​លោក​អ្នក​កំពុង​តែ​ស្វែង​រក​មើល​អ្វី​បន្ថែម​ទៀត​​ពី​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​មែន​ទេ? ការ​ចង់​បាន​ថែម​ទៀត​គឺ​ជា​ការ​ទន្ទឹង​រង​ចាំ​វិល​ត្រឡប់​ទៅកាន់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ទោះបី​ជា​ទំនាក់​ទំនង​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ស្ថិត​នៅ​កម្រិត​ណា​ក៏​ដោយ​ចុះ។ យើង​គ្រប់​គ្នា​មាន​ព្រំ​ដែន​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​យើង ក៏​ដូចជា​ការ​ភ្ញាក់​រលឹក ដើម្បីស្វែង​រក​ផ្លូវ​ត្រឡប់​ទៅកាន់​ព្រះជាម្ចាស់​វិញ។ ដំណើរ​ក្នុង​ការ​ត្រឡប់​ទៅកាក់​ការ​ភ្ញាក់​រលឹក​នេះ នឹង​បិទ​បញ្ចប់​នូវ​រយៈចម្ងាយ​រវាង​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​កំពុង​នៅ និង​កន្លែង​ដែល​អ្នក​នឹង​ទៅ។ យើង​ចង់​ស្វែង​រក​ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះ​អង្គ​ពិត​ជា​ចង់​អោយ​យើង​រក​ឃើញ​ទ្រង់​ណាស់។