Handa na ang iyong YouVersion Snapshot!

2019 Snapshot

Nakita mo na ba ang iyong YouVersion Snapshot? Ito ay ang iyong buong taon sa isang larawan!

Nais mo bang mapalapit sa Diyos sa 2020? Ang Bible App ay may napakaraming mga paraan upang matulungan kang gawin iyon. (At marami pang iba sa darating na taon.) Narito ang isa sa mga pinakamagagandang paraan upang magpasya kung saan mo gustong makarating sa susunod: balikan ang kalsadang iyong nilakbay. Ang Iyong YouVersion Snapshot ay magpapakita sa iyo kung gaano karaming mga Gabay ang iyong nakumpleto, mga Talata na iyong hinaylayt, mga Bersikulong Larawan na iyong nilikha, at marami pang iba. At napakadaling ibahagi ito sa iyong mga kaibigan!

Ang Iyong YouVersion Snapshot

Bago ba ang iyong device? Huwag mo itong kalimutan.

Mga Device

Ano’ng mga magagandang app para sa mga bago mong device?

Gustung-gusto ng lahat na makakuha ng isang makintab na bagong device tuwing kapaskuhan. Tinutulungan tayo ng mga ito na manatiling konektado, tumuklas ng ating mga interes, kumuha ng litrato at video, kahit na magbayad para sa mga bagay-bagay. Habang ini-install mo ang lahat ng iyong mga app (at tinutulungan ang mga kamag-anak sa kanila), huwag mong kalimutan na ang mga app ay maaaring makatulong sa iyo at sa iyong pamilya na mapalapit sa Diyos araw-araw.

Logo ng Bible App

Tinutulungan ka ng Ang Bible App na makapagbasa o makapakinig sa iyong paboritong salin ng Biblia, matuto mula sa mga dakilang guro sa pamamagitan ng Mga Gabay, at makapagbahagi ng iyong paglalakbay sa iba.

Pambatang Bible App Jesus

Tinutulungan ng Pambatang Bible App ang mga bata na makipag-ugnayan sa 41 na mga kuwento ng Biblia sa pamamagitan ng masasayang animation at mga gawain. Available na ito ngayon sa 50 wika!


Babaeng nasa telepono

Nag-iisip ka ba ng isang regalo sa pagtatapos ng taon?

Maaari kang maging bahagi sa pagtulong namin na iugnay ang mga tao sa Diyos araw-araw, sa buong mundo. Samahan mo kami sa pandaigdigang kilusang ito ng Diyos.

Magbigay

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalanging Pang-Adbiyento na ito ay ang huli sa serye ng apat.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan

Ang tema ng Adbiyento ngayong linggo ay kagalakan: ang pagtitiwala na puno ng kapurihan na Diyos ang may kontrol at gumagawa ng lahat para sa ating ikabubuti at sa Kanyang karangalan.

Maglaan ng sandali upang pagnilayan ang kabutihan ng Diyos at ituon ang iyong puso kay Jesus gamit ang panalanging ito:

Ama namin sa langit,
Maraming salamat sa Iyo para sa dumating na kagalakan sa mundo nang ipinanganak si Jesus.
Maraming salamat sa pagiging Diyos na kasama namin.
Panginoon, minsa’y napakahirap mamuhay nang may kagalakan, partikular na sa mga mahihirap na pagkakataon o kapag napakarami naming kailangang gawin.
Dalisayin mo ang aming mga puso ngayong linggo at paalalahanan mo Kaming Ikaw ang may kontrol.
Tulungan mo kaming magalak kapag kami’y dumaranas ng iba’t-ibang uri ng pagsubok sapagkat alam naming mayroon Kang nililikhang mabuti at walang hanggan.
Sa aming pagtuon ng aming paningin at mga puso sa Iyo, punuin Mo nawa ang aming mga kalooban ng panibagong lakas, tapang, at pag-asa.
Panginoon, ikaw ay palaging karapat-dapat na papurihan – at nais ka naming sambahin!
Amen


Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalanging Pang-Adbiyento na ito ay ikatlo sa serye ng apat.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan

Aming Ama sa langit, salamat sa pagpapadala mo sa Iyong Anak na si Jesus, ang Prinsipe ng Kapayapaan.
Salamat sa pagkalinga mo sa amin, at salamat sa iyong pangakong ibibigay mo ang iyong kapayapaan.
Nakikiusap kaming bantayan mo ang aming mga puso at isipan ng Iyong kapayapaan.
Batid mo ang mga bagay na nakakabigat sa amin ang pag-aalala, pagkabalisa, o takot.
Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga isipan sa Iyo sa halip, at sa Espiritu Santo. Salamat sa pangakong bibigyan Mo kami ng buhay at kapayapaan.
Maaari kaming humimlay at matulog, Panginoon, dahil ginagawa Mo kaming ligtas.
Amen


Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalangin Pang-Adiyentong ito ay ikalawa sa apat na magkakasunod.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig