Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва

Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва

А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай. Но лицето му посърна от тези думи и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.

Марк 10:21-22

И повика народа заедно с учениците Си и им каза: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва. Защото, който иска да спаси живота си , ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен и за благовестието, ще го спаси.

Марк 8:34-35

и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.

Матей 10:38

Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Галатяни 2:20

Каза още и на всички: Ако някой иска да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва. Защото, който иска да спаси живота си , ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси. Понеже каква полза за човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?

Лука 9:23-25

Отче, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята да бъде. И Му се яви ангел от небето и Го укрепяваше.

Лука 22:42-43

А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и похотите ѝ.

Галатяни 5:24

Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва. Защото, който иска да спаси живота си, ще го загуби; а който загуби живота си заради Мене, ще го спечели. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си? Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.

Матей 16:24-27

Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.

Римляни 8:18

Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.

Яков 1:12