Senyè a se gadò mwen

Senyè a se gadò mwen

1  
Senyè a se gadò mwen, mwen p’ap janm manke anyen.

2  
Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m bwè.

3  
Li fè m reprann fòs. Li fè m mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li.

4  
Menm lè m’ape pase anba lonbray lanmò, Mwen p’ape pè anyen, Paske, Senyè, ou la avèk mwen. Se baton ou ak pwoteksyon ou ki fè kè m’ pa kase.

5  
Ou pare yon tab pou mwen devan je tout lènmi m yo. Ou resevwa m, ou fè kè m kontan ou ban m tou sa m bezwen.

6  
Wi, mwen konnen w’ap toujou renmen m, w’ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m. Se lakay ou m’ap rete tout tan tout tan.

Psalm 23 in Haitian

Psalm 23 in English