സൗജന്യ ബൈബിൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

എന്നിവയ്ക്കായി സൌജന്യ ബൈബിൾ നേടുക.

നിങ്ങളുടെ ഫോൺ, ടാബ്ലെറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ


സൗജന്യ ബൈബിൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലും ദൈവത്തിലും നിലനില്‍ക്കുന്നത് വളരെയേറെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദിവസേന ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം തേടാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായ് യൂവേർഷൻ വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്: ഓഡിയോ വേദപുസ്തകങ്ങൾ കേട്ടു ഗ്രഹിക്കുക, പ്രാർത്ഥനകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, സുഹൃത്തുക്കളുമായി പഠിക്കുക, 2,000+ വേദപുസ്തക പതിപ്പുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, കൂടാതെ മറ്റു പലതും.

സൗജന്യ ബൈബിൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക