Хүсэн хүлээх Христ мэндэлсэн баяр

Хүсэн хүлээх Христ
мэндэлсэн баяр:
5 өдрийн Адвент төлөвлөгөө

Учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж,
бидэнд хүү өгөгдөнө.
Засаглал Түүний мөрөн дээр байх болно.
Түүний нэрийг Гайхамшигт Зөвлөгч,
Хүчит Бурхан,
Мөнхийн Эцэг,
Энхийн Жонон гэж дуудна.

ИСАИА 9:6

Хүсэн хүлээх Христ мэндэлсэн баяр