Түгээмэл Библийн эшлэлүүд – Гуравдугаар сар 2021 – Миний нэрээр дуудагдсан миний хүмүүс …

Учир нь Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус, харин хүч, хайр ба биеэ захирахын сүнсийг өгсөн.


2 ТИМОТ 1:7

Хэрэв Би бороо оруулахгүйгээр тэнгэрийг хааж, эсвэл энэ газрыг хоосруулахыг Би царцаануудад тушааж, эсвэл Өөрийн ард түмний дунд тахал илгээх үед Миний нэрээр дуудагдсан Миний хүмүүс өөрсдийгөө даруу байлган, залбирч, Миний нүүрийг эрэлхийлж, бузар муу замуудаасаа эргэх аваас, Би тэнгэрээс сонсож, тэдний нүглийг уучлан, тэдний газар нутгийг эдгээнэ.


ШАСТИРЫН ДЭД 7:13-14

Би чамтай хамт байгаа тул бүү ай!Өөрийнхөө талаар бүү санаа зов.Учир нь Би чиний Бурхан.Би чамайг тэнхрүүлж,үнэхээр чамд тусална.Би заавал Өөрийн зөв баруун мутраар чамайг хамгаална».


ИСАИА 41:10

Миний ард түмэн, ирцгээ.Өрөөндөө ороод хаалгаа хаагтун.Уур хилэн өнгөртөл, түр зуур нуугдагтун.Учир нь ЭЗЭН дэлхийн оршин суугчдыг нүглийнх нь төлөө шийтгэхээрӨөрийнхөө газраас ирэх гэж байна.Дэлхий асгарсан цусыг илчлэн,алагдагсдыг дахин далдлахгүй.


ИСАИА 26:20-21

Үүнийг би оюун бодолдоо дурсан саналаа, тиймээс надад найдвар бий.ЭЗЭНий хайр энэрэл үнэндээ хэзээ ч дуусахгүй.Учир нь Түүний өршөөл хэзээ ч унахгүй.Тэдгээр нь өглөө бүр шинэ юм.Таны итгэлтэй байдал агуу ажээ.“ЭЗЭН бол миний хувь” гэж сэтгэл минь хэлж байна.“Тийм учраас би Түүнд найддаг”.


ГАШУУДАЛ 3:21-24

Сорилтыг тэсвэрлэдэг хүн ерөөлтэй еэ! Учир нь тэр соригдчихоод, Эзэний Өөрийг нь хайрлагсдад амласан амийн титмийг хүлээн авна.


ИАКОВ 1:12

Сайныг үйлдэхээ болон хуваалцахаа бүү март. Учир нь ийм тахилууд Бурханд тааламжтай.


ЕВРЕЙ 13:16

Хамгийн Дээд Нэгэний халхавчинд оршигч нэгэнТөгс Хүчит Нэгэний сүүдэр дор амьдарна.Би ЭЗЭНд хандан “Миний хоргодох газар, миний бат цайз,Миний итгэдэг Бурхан минь” гэнэ.


ДУУЛАЛ 91:1-2