ДУУЛАЛ 23: ЭЗЭН бол миний хоньчин

1  
ЭЗЭН бол миний хоньчин, Надад дутах зүйл нэг ч үгүй.

2  
Тэр намайг ногоон бэлчээрт хэвтүүлж, Дөлгөөн усны дэргэдүүр хөтөлдөг.

3  
Тэр миний сэтгэлийг сэргээдэг. Тэр Өөрийнхөө нэрийн төлөө Зөвийн замаар намайг хөтөлдөг.

4  
Үхлийн харанхуйн хөндийгөөр туулавч Би хор хөнөөлөөс айхгүй, Учир нь Та надтай хамт байна. Таны саваа, Таны таяг намайг тайвшруулдаг.

5  
Та миний дайснуудын өмнө надад ширээ засдаг. Та миний толгойг тосоор тосолсон. Аяга минь дүүрч бялхдаг.

6  
Сайн сайхан хийгээд хайр энэрэл Насан туршид минь намайг лавтай яа дагана. Би ЭЗЭНий өргөөнд мөнхөд оршин суух болно.

Psalm 23 in Mongolian

Psalm 23 in English