Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará

1  
Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia!

2  
Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvädnú ako zelená bylina.

3  
Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť.

4  
Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce.

5  
Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.

6  
Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu.

7  
Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech, a nad tým, kto je zákerný.

8  
Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému!

9  
Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu.

10  
Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi, budeš hľadať, kde je, a nenájdeš ho.

11  
Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja.

Psalm 37 in Slovak

Psalm 37 in English

Kto nájde ženu statočnú?

Kto nájde ženu statočnú?

10  
Kto nájde ženu statočnú? Je omnoho cennejšia než perly.

11  
Srdce jej muža jej dôveruje, nebude mu chýbať zisk.

12  
Hospodári mu dobre, nie zle, po celý svoj život.

13  
Dbá o dostatok vlny a ľanu, vlastnými rukami s chuťou pracuje.

14  
Podobá sa lodiam kupcov, svoj chlieb priváža zďaleka.

15  
Vstáva ešte za noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim slúžkam.

16  
Vyhliadne si pole a kúpi ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu.

17  
Bedrá si silou opáše a posilní si ramená.

18  
Okusuje, aké dobré je jej počínanie, jej lampa v noci nezhasína.

19  
Jej ruky siahajú po praslici, jej dlane sa chopia vretena.

20  
Svoju dlaň otvára chudobnému a k núdznemu svoje ruky vystiera.

21  
Nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všetci v dome majú po dva odevy.

22  
Narobila si prikrývky, jej odev je z jemného ľanu a purpuru.

23  
Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími krajiny.

24  
Vyrába a predáva plátno, kupcom dodáva opasky.

25  
Sila a dôstojnosť sú jej odevom, s úsmevom sa díva na nastávajúci deň.

26  
Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie.

27  
Dozerá na chod domácnosti a neje z chleba povaľačov.

28  
Keď vstanú jej synovia, blahorečia jej, aj jej muž ju zahŕňa pochvalou

29  
„Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všetky predstihneš!“

30  
Pôvab je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu.

31  
Dajte jej z ovocia jej rúk, nech ju chvália v bránach jej skutky!

Proverbs 31 in Slovak

Proverbs 31 in English

Plány čítania – Mája 2019

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných

1  
Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov

2  
ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

3  
Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.

4  
Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor.

5  
Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

6  
Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.

Psalm 1 in Slovak

Psalm 1 in English