จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่าน

จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่าน

1  
อย่าฉุนเฉียวเพราะคนทำชั่ว อย่าอิจฉาคนทำผิด

2  
เพราะไม่ช้าพวกเขาจะเหี่ยวไปเหมือนต้นหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชที่เคยเขียวสด

3  
จงวางใจในพระยาห์เวห์ และจงทำความดี จงอาศัยอยู่ในแผ่นดิน และจงชื่นบานกับความปลอดภัย

4  
จงปีติยินดีในพระยาห์เวห์ และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน

5  
จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่าน

6  
พระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านปรากฏอย่างความสว่าง และให้ความยุติธรรมของท่านปรากฏอย่างเที่ยงวัน

7  
จงสงบอยู่ต่อพระยาห์เวห์ และเพียรรอคอยพระองค์ อย่าฉุนเฉียวเมื่อคนพบความสำเร็จในทางของเขา หรือเมื่อคนทำตามแผนชั่ว

8  
จงระงับความโกรธ และละความพิโรธ อย่าฉุนเฉียว มีแต่จะชั่วไป

9  
เพราะคนที่ทำชั่วจะถูกตัดออกไป แต่ผู้ที่รอคอยพระยาห์เวห์จะได้แผ่นดินเป็นมรดก

10  
ยังอีกหน่อยหนึ่ง คนอธรรมจะไม่มีอีก แม้จะมองดูที่ของเขาให้ดี เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่น

11  
แต่คนที่ถ่อมใจจะได้แผ่นดินเป็นมรดก และจะปีติยินดีในความสมบูรณ์พูนสุข

Psalm 37 in Thai

Psalm 37 in English

หมวดหมู่ไม่มีหมวดหมู่