BibleProject: ภาพรวมของบันทึก: พันธสัญญาใหม่: มัทธิว – ยอห์น

BibleProject: ภาพรวมของบันทึก - พันธสัญญาใหม่

บรรยายแก่นของบันทึกทุกฉบับในพระคัมภีร์อย่างเป็นรูปเป็นร่างด้วยบทสรุปที่มีภาพประกอบ

ภาพรวม: มัทธิว 1-13

ภาพรวม: มัทธิว 14-28

ภาพรวม: มาระโก

ภาพรวม: ยอห์น 1-12

ภาพรวม: ยอห์น 13-24