BibleProject: ภาพรวมของบันทึก: พันธสัญญาใหม่: โรม – โคโลสี

BibleProject: ภาพรวมของบันทึก - พันธสัญญาใหม่

บรรยายแก่นของบันทึกทุกฉบับในพระคัมภีร์อย่างเป็นรูปเป็นร่างด้วยบทสรุปที่มีภาพประกอบ

ภาพรวม: โรม 1-4

ภาพรวม: โรม 5-16

ภาพรวม: 1 โครินธ์

ภาพรวม: 2 โครินธ์

ภาพรวม: กาลาเทีย

ภาพรวม: เอเฟซัส

ภาพรวม: ฟิลิปปี

ภาพรวม: โคโลสี