BibleProject: ภาพรวมของบันทึก: พันธสัญญาใหม่: 1 เธสะโลนิก – 1 ทิโมธี

BibleProject: ภาพรวมของบันทึก - พันธสัญญาใหม่

บรรยายแก่นของบันทึกทุกฉบับในพระคัมภีร์อย่างเป็นรูปเป็นร่างด้วยบทสรุปที่มีภาพประกอบ

ภาพรวม: 1 เธสะโลนิก

ภาพรวม: 2 เธสะโลนิก

ภาพรวม: 1 ทิโมธี