Sa Nakalipas na 5 taon…

Biblia para sa Lahat

BIBLIA
PARA SA
LAHAT

Papalapit na tayo sa lahat.

Mula noong 2017, ang ating Komunidad sa YouVersion ay bukas-palad na nagbigay sa Biblia para sa Lahat—isang kampanyang nakatuon sa pagbibigay ng paraan sa bawat taong makabasa ng ilang bahagi ng Banal na Kasulatan sa kanilang sariling wika pagsapit ng 2033.

Sa nakalipas na 5 taon, ang ating Komunidad ay nag-ambag sa mga proyekto sa pagsasalin ng Biblia para sa 94 na wika sa 35 na bansa, kabilang ang mga proyekto para sa:

  • Mga Wikang Pasenyas
  • Mga binibigkas na wika na walang nakatitik na anyo

Ngunit, hindi tayo tumitigil. Mahigit 3,000 wika pa rin ang nangangailangan ng pagsasalin ng Biblia. Sama-sama, maibibigay natin ang Biblia sa Lahat.

Maging bahagi ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ngayon. Maging 20 piso o 200 piso man ito, maaaring magdulot ng pagbabago ang iyong kaloob!

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Lahat ng mga ambag na natanggap sa pamamagitan ng kampanya ng Biblia para sa Lahat ay gagamitin lamang para sa layunin ng pagsasalin ng Biblia, at ikakalat sa iba’t-ibang mga proyekto sa pagsasalin na may malalaking epekto. Sa pagtatapos ng bawat proyekto, ang anumang natitirang mga pondo ay gagamitin sa susunod na proyekto sa pagsasalin na napili ng YouVersion at ng mga katuwang nito.

Para sa mga Ina na nagbibigay Inspirasyon…

Ina na may hawak na sanggol

Isipin ang isang ina na nagbibigay-inspirasyon sa iyo. Marahil ay sarili mong ina, kamag-anak, kapitbahay, o kaibigan.

Ang mga ina ay humihikayat, umaaliw, gumagabay, at humahamon sa atin. Sila ay nakikinig nang may kahabagan, nagsasalita nang may karunungan, at nangunguna sa pag-ibig.

Ngayon ang perpektong araw para sabihin sa isang ina kung gaano siya kahalaga sa iyo.

Salamat sa Diyos para sa mga kababaihang ito sa iyong buhay, at hikayatin sila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng espesyal na Bersikulong Larawan.

Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. - Kawikaan 31:29 - Bersikulong Larawan

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

Mas Mabuti ang mga Gabay kapag may Kasama

Magkakaibigan na nasa telepono

Ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay?

Nilikha ka ng Diyos na may natatanging plano sa isipan Niya. Habang inaasam mo ang pang-hinaharap, hanapin ang Diyos sa pang-kasalukuyan.

Ngunit hindi mo kailangang gawin ito nang mag-isa. Anyayahan ang isang kaibigan na samahan ka sa isang Gabay sa Biblia ngayon!

Simulan lamang ang isang Gabay, piliin ang “Kasama ng mga Kaibigan,” at pag-aralan ang Salita ng Diyos nang magkasama.

Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal;
at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao.

Mga Kawikaan 27:17

Tumingin ng iba pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Siya ay Nabuhay!

Mga baitang ng libingan

Dinaig ng pag-ibig ng Diyos ang lahat—kahit ang kamatayan.

Sama-sama tayong magsaya sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at sa buhay na walang hanggan na mayroon tayo sa Kanya.

Ipagdiwang ang Linggo ng Pagkabuhay sa pamamagitan ng pag-save at pagbabahagi ng espesyal na Bersikulong Larawan sa Pasko ng Pagkabuhay na ito.

Siya'y Muling Nabuhay - Mateo 28:6 - Bersikulong Larawan

Ibahagi ang Larawan

Isang Panalangin para sa Biyernes Santo

Krus

Bakit “mabuti” ang Biyernes Santo?

…Sinabi niya, “Naganap na,” at iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.

JUAN 19:30

Natunghayan ng mga disipulo ang pagsigaw ni Jesus ng, “naganap na.” Ngunit ang natapos ay hindi ang buhay ni Jesus—ito ay ang lahat ng naghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.

Ang “Diyos na kasama natin” ay naging “Diyos para sa atin” sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buhay upang iligtas tayo.

Nagdusa si Jesus upang makilala ng ating naghihirap na mundo ang Diyos nang personal … iyon ang dahilan kung bakit “mabuti” ang Biyernes Santo.


Isang Panalangin para sa Biyernes Santo

Jesus,

Nalulungkot ako na ang pagpapahirap at pighati na dinanas Ninyo sa krus ay kinailangan upang iligtas ang sangkatauhan. Hindi Ninyo ninais na kami ay maging alipin ng takot, pagkabalisa, o kasalanan—kaya’t Inyong isinakripisyo ang Inyong Sarili upang ang Pag-ibig ay manaig.

Pag-ibig ang Siyang nakasabit sa krus at ibinigay ang lahat upang iligtas tayo. Ang “naganap na” ay isang sigaw ng tagumpay, sapagkat nagapi Ninyo ang lahat ng bagay na bumihag sa amin.

Dahil sa Inyong sakripisyo, makararanas ako ng matalik na ugnayan sa Inyo magpakailanman. Salamat sa Inyo! Ipakita sa akin kung paano ibabahagi ang Inyong pag-ibig ngayon at araw-araw.

Kasangkapanin ako upang maabot ang mundong Inyong tinubos ng Inyong buhay.

Amen.

I-save ang Panalangin