Pag-usapan Natin ang Pagkabalisa.

Taong nakaupo

Ito man ay problema sa pananalapi, isang mahirap na relasyon, o dami ng trabaho, ang pagkabalisa ay nakakahanap ng paraan upang pumasok sa ating buhay.

Hindi ito isang bagay na dapat ikahiya—ngunit hindi mo rin dapat na tanggapin na lang ito nang nakaupo.

Nangangako ang Diyos na lalakad katabi natin upang pagaanin ang ating mga pasanin. Hayaang punuin ka Niya ng Kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng mga Gabay na ito.

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Pagpapahinga sa Abalang Mundo

Tao sa abalang kalye

“Pagod ka na ba? Gasgas na gasgas na? Nahapo na sa relihiyon? Halika rito. Samahan mo akong lumayo at mababawi mo ang iyong buhay. Ituturo Ko sa iyo kung paano magpahinga nang totoo.”

MATEO 11:28-29

Kadalasan, ang mundo ay tila magulo. Nagigising tayo sa tunog ng mga kagyat na alarma at nagmamadali mula sa isang aktibidad patungo sa susunod.

Ang paghinto saglit sa ating mga abalang iskedyul ay tila hindi maiisip—nababahala tayo na mahuhuli tayo. Ang mundo ay sumisigaw sa atin na higpitan ang sinturon, upang gumiling, upang magtrabaho pa lalo.

Ngunit hinihikayat tayo ng Banal na Kasulatan na huminto at sa halip ay lumingon sa Diyos.

Sa mundong kumikilos sa hindi mapanatiling bilis, paano tayo makakahanap ng oras para magpahinga?

Hanapin mo ang iyong layunin.

Nilikha tayo ng Diyos para sa may layuning gawain. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng paggawa ng makabuluhang gawain at pagkikilala natin sa sarili ayon sa gawaing iyon. Sa oras na lumampas tayo sa linyang iyon, tayo ay nabitag na sa isang hindi magandang daan.

Ang paglalaan ng oras upang magpahinga ay matinding kabaligtaran ng kung ano ang hinihiling sa atin ng mundo.

Ngunit, ito ay isang bagay na palagiang itinuturo sa atin ng Diyos na gawin sa kabuuan ng Biblia.

Sa simula pa lang, nagpahinga ang Diyos bilang halimbawa sa atin, at inutusan Niya tayong gawing bahagi ng ating lingguhang ritmo ang pahinga.

Marahil ay napagtanto mong kailangan mong magpahinga dahil napapansin mong may bagay sa iyong buhay na nagiging mas mahalaga kaysa sa Diyos. Marahil ito ay upang unahin ang iyong kalusugang pangkaisipan. Baka pagod ka lang.

Anuman ito, humanap ng malinaw na pananaw kung bakit mahalaga ang pagpahinga sa iyo.

Ilista mo ito sa iyong kalendaryo.

Ang oras ay isa sa ating pinakamahalagang kayamanan.

Kung hindi tayo mag-iiskedyul ng pahinga nang maaga, malamang ay may ibang bagay na gagamit sa kayamanang iyon.

Ang isa sa mga pinakasimpleng paraan upang makahanap ng pahinga ay sa pamamagitan ng pagpaplano kung kailan mo ito gagawin. Subukang iiskedyul ito sa iyong kalendaryo, at pag-isipang ipaalam ang mga oras sa iyong pamilya at mga kaibigan.

Ito man ay 20 minuto o 24 na oras, ang pahinga ay nagbibigay sa iyo ng puwang para pahalagahan at maranasan ang mga bagay na nilikha ng Diyos para gawin mo.

Bigyan ang iyong sarili ng isang bagay na maaari mong asahan.

Kapag umatras ka at nagdahan-dahan para mapalapit sa Diyos, malamang na hindi ito komportable o hindi ka mapapakali.

Malamang nangangahulugang ito na ginagawa mo ito nang tama.

Kapag tayo ay nagpapahinga, ang tuksong mahulog sa pagiging abala ay nagiging mas matindi. Ngunit ang tunay na pahinga ay hindi palaging mukhang walang ginagawa.

Kapag nag-iskedyul ka ng oras para magpahinga, magplanong gumawa ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kagalakan o kapayapaan.

Maaaring kabilang dito ang paggugol ng oras sa pagpapahalaga sa nilikha ng Diyos o paglinang ng isang libangan na sinadya ng Diyos para kagiliwan mo.

Huwag gawin itong mag-isa.

Nilikha tayo ng Diyos para sa komunidad. Tayo ay ginawa para sa mga relasyon. At, ang mga ugnayang iyon ay maaaring isa sa mga pinakakonkretong paraan na nararanasan natin ang presensya ng Diyos.

Ang paghahanap ng ritmo ng pahinga ay hindi isang bagay na kailangan mong gawin nang mag-isa. Mag-isip ng mga paraan kung paano ka makakapagpahinga kasama ng iyong pamilya o mga kaibigan.

Ang sama-samang pamamahinga ay tutulong sa iyo na manatiling may pananagutan kapag hinihila ka ng mundo sa trabaho at aktibidad.

Maging hindi naghuhumpay.

Ang pagpapahinga ay isang espirituwal na disiplina. At, tulad ng anumang disiplina, ang pagpapahinga ay nangangailangan ng determinasyon at pagpipigil sa sarili.

Kapag pinili nating huwag umasa sa sarili nating pagsisikap at hayaang si Jesus ang mamahala, isinusuko natin ang ating kahihiyan, pagsisikap, at mga inaasahan. Bilang kapalit, mararanasan natin ang perpektong kapayapaan ng Diyos.

Ang pagpapahinga ay tumutulong sa atin na tamasahin ang presensiya ng Diyos at muling iayon ang ating mga priyoridad.

Pinahihintulutan tayo ng pagpapahinga na magtiwala na kumikilos ang Diyos kahit na tayo ay hindi.

Ang pagpapahinga ay kung paano natin pinagtitiwalaan ang ating Tagapagligtas para sabihing “sapat na.”

Gusto mo bang tumigil sa presensiya ng Diyos ngayon?

Bukas na Pinatnubayang Panalangin

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Isang Komunidad na Nagpapalakas-loob…

1,000,000

Tulad ng social media, maaari kang mag-like at magkomento sa aktibidad ng iyong mga kaibigan sa YouVersion.

At, sama-sama, naabot na natin ang isang bilyong likes!

Iyan ay isang bilyong beses na hinihikayat ng ating Komunidad ang isang tao na patuloy na magbasa ng Biblia at makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ang pagkakaroon ng isang nakapagpapatibay ng loob na kaibigan ay maaaring magresulta ng malaking kaibahan…


“Nakahanap ako ng mga kaibigan sa YouVersion, at napagtanto ko na hindi ako nag-iisa. Ipinaalala sa akin ng Diyos na mayroon akong mga kaibigan, hinahanap ako, at napakalayo ko sa pagiging walang halaga.”

KK | Texas, USA


Maaaring ang pakiramdam mo’y nag-iisa ka ngayon. O baka, maaari kang maging boses na pampatibay-loob sa ibang tao.

Anuman ang mangyari, bahagi ka ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ikaw ay bahagi ng isang komunidad.

Magsimula ng Gabay kasama ang isang kaibigan, manalangin para sa isa’t isa, at tingnan kung paanong ang iyong komunidad at pananampalataya ay lumago.

Mga larawan sa profile

Mag-imbita ng Kaibigan

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

100 na mga Wika. 36 na mga Bansa.

100

Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyayari.

Mula noong 2017, ang ating Komunidad sa YouVersion ay bukas-palad na nagbigay sa Biblia para sa Lahat—isang kilusan na nakatuon sa pagbibigay sa bawat tao sa planeta ng paraan upang mabasa ang Banal na Kasulatan.

At, kakaabot lang natin ng isang malaking napakahalagang pangyayari. Sama-sama, nag-ambag tayo sa pagpopondo ng mga pagsasalin para sa 100 mga wika sa 36 na mga bansa!

Magbigay Ngayon

Ang iyong pagkabukas-palad ay nagbigay-lakas sa mga tagapagsalin at mga tagapaglathala ng Biblia sa buong mundo. At, binibigyan nito ang milyon-milyong mga tao ng paraang mabasa ang Salita ng Diyos sa kanilang wika.

Kabilang dito ang pagtulong na pondohan ang Kasulatan sa Colombian Sign Language, isang bagong pagsasalin ng Biblia sa Ukrainian, mga wika ng tribo sa Ghana, at marami pang iba.

Ang Diyos ay gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay sa pamamagitan ng kabutihang-loob ng ating Komunidad. At ito ay simula pa lamang…

May pagkakataon pa ring tumulong na pondohan ang libo-libong mga pagsasalin ng Biblia. Maaari kang maging bahagi ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ngayon.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Lahat ng mga ambag na natanggap sa pamamagitan ng kampanya ng Biblia para sa Lahat ay gagamitin lamang para sa layunin ng pagsasalin ng Biblia, at ikakalat sa iba’t-ibang mga proyekto sa pagsasalin na may malalaking epekto. Sa pagtatapos ng bawat proyekto, ang anumang natitirang mga pondo ay gagamitin sa susunod na proyekto sa pagsasalin na napili ng YouVersion at ng mga katuwang nito.

“Nasaan ang Diyos kapag pakiramdam kong mag-isa ako?”

Taong nakatanaw sa anyong tubig

Kahit pakiramdam mong nag-iisa ka, kasama mo pa rin ang Diyos.

Ngunit kung ang Diyos ay malapit, bakit hindi mo maramdaman ang Kanyang presensiya o magkaroon ng Kanyang kapayapaan?

Si Elias ay isang tapat na lingkod ng Diyos, gayunpaman nakipaglaban siya sa kalungkutan. Matapos talunin ang mga huwad na propeta ni Baal, siya ay natakot, at nagtago sa isang yungib na nangangamba, talunan, at lubos na nag-iisa.

Ngunit, hindi siya pinabayaan ng Diyos.

Kung nararamdamang malayo ang Diyos, narito ang tatlong paalala tungkol sa Kanyang katangian mula sa kuwento ni Elias.

 1. Maaari kang maging tapat sa Diyos tungkol sa iyong nararamdaman.

  Nagpakita ang Diyos kay Elias at nagtanong, “Ano ang ginagawa mo rito?”

  Sumagot si Elias, “Ako na lamang ang natitirang propeta, at ngayon sinusubukan din nila akong patayin.”

  Naging tapat si Elias sa Diyos. Siya ay nangangamba para sa kanyang buhay at nag-alinlangan sa kung paano gagamitin ng Diyos ang kanyang kalagayan para sa kabutihan.

  Ngunit hindi natakot o nasaktan man ang Diyos sa kanyang pagiging tapat.

  Tulad ng isang matalik na kaibigan, hindi iniwan ng Diyos si Elias sa oras ng kanyang pangangailangan. At, totoo rin ito para sa iyo. Kailanman ay hindi ka Niya iiwan o pababayaan.

 2. Kahit pakiramdam mong nag-iisa ka, palagi mong kasama ang Diyos.

  Nanganganib ang buhay ni Elias, kaya’t ginawa niya ang bagay na tangi niyang naiisip—magtago.

  Kapag tayo ay natatakot, maaari nating makalimutan ang pangako ng Diyos na sasamahan tayo at umasa sa ating sariling lakas upang makaligtas.

  Kahit na nakakalimutan natin ang pangako ng Diyos, ipinapaalala Niya sa atin na Siya ay malapit.

  Sinabi ng Diyos kay Elias na tumindig sa bundok. Isang malakas na hangin ang humagupit sa bundok. Pagkalipas ng hangin, ay isang lindol. Pagkatapos ng lindol, nagkaroon ng apoy.

  Ngunit ang Diyos ay wala sa hangin, lindol, o apoy.

  Pagkatapos ng apoy, dumating ang isang banayad na bulong. At sa sandaling iyon nalaman kaagad ni Elias na kasama niya ang Diyos.

  Madalas nating hinahanap ang Diyos sa malalaking sandali ng ating buhay, ngunit Siya rin ay nasa katahimikan.

 3. Inihahayag ng Diyos ang hindi mo nakikita.

  Inakala ni Elias na siya na lamang ang natitira na naniniwala pa rin sa Diyos.

  Ngunit inihayag ng Diyos na 7,000 sa Israel ang hindi yumukod sa pagsamba kay Baal.

  Pakiramdam ni Elias ay siya na lamang mag-isa, ngunit ipinaalala sa kanya ng Diyos na hindi.

  Ang kalungkutan ay hindi palaging nagmumula sa pagiging mapag-isa. Maaari rin itong magmula sa pag-iisip na ika’y nag-iisa.

Tulad ni Elias, marahil ay nasa isang lugar ka kung saan pakiramdam mo ika’y napabukod, iniwanan o kinalimutan.

Tandaan lamang, hindi mo kailangang maramdaman ang Diyos para malaman na Siya ay malapit. Ang Diyos ay laging kasama mo.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email