Isang Regalong Pang-Adbiyento para sa Iyo:

Bituin ng Kapaskuhan

Isipin mo ang isang gabing tahimik na may maraming bituin at ikaw ay nasa parang na napapalibutan ng mga tupa. Nang biglaan ay may isang malaking hukbo ng mga anghel ang lumitaw at sinasabi sa iyo na, pagkatapos ng 400 taong paghihintay, ang pag-asa ng sanlibutan ay naisilang na – isang sanggol na tatawaging Emmanuel, “Kasama natin ang Diyos.”

Magsisimula ngayon ang araw ng Adbiyento, Disyembre 1, na nagbibigay sa atin ng apat na linggo upang pagnilayan ang pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig na hatid ng pagsilang ni Jesus sa mundo.

Habang tayo ay papalapit sa Pasko, sa bawat Linggo ng Adbiyento ay magpapahayag kami ng isang panalangin tungkol sa tema ng adbiyento ng linggong iyon. Ang tema ng linggong ito ay pag-asa: ang pagtitiwala at paghihintay na tutuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako.

Pagnilayan ang mga pangako ng Diyos at maglaan ng sandali upang i-ayon ang iyong puso kay Jesus sa panalanging ito.

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa:

Diyos, habang papasok kami sa Disyembre, kami ay panandaliang titigil at magninilay sa lahat ng Iyong nagawa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa aming mga pamayanan.
Pinupuri Ka namin dahil Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw si Emmanuel, kasama natin ang Diyos.
Nagpapasalamat kami na ang pag-asa namin ay nasa Iyo, at hindi sa mga pagkakataon o sa mga tao.
Dahil kami ay umaasa sa Iyo, natitiyak namin na tutuparin mo ang Iyong mga pangako sa amin.
Ipaalala mo sa amin ngayon kung ano ang tunay na mahalaga. Ituon mo ang aming mga puso sa Iyo. Tulungan mo kaming makita na Ikaw ay may ginagawa sa kalagitnaan ng aming paghihintay.
Mas ilapit mo kami sa Iyo ngayong panahon ng Kapaskuhan, at ihanda Mo ang aming mga puso para sa katuparan ng Iyong mga pangako.
Amen.


Gawing bahagi ng iyong tradisyon sa Pasko ang Panalanging Pang-Adbiyento sa pamamagitan ng pagbisita rito bawat Linggo. Samantala, patuloy na pagnilayan ang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang Gabay na Pang-Adbiyento:

Noel: Ang Pasko ay Para sa Lahat
Adbiyento: Ang Paglalakbay Tungo sa Pasko
Paglalakbay Tungo sa Sabsaban
Ang Lahat ay Mapayapa: Pagtanggap sa Kapahingahan ni Jesus Ngayong Kapaskuhan
Ang Pag-asa ng Pasko
Naghihintay Dito Para sa Iyo, Isang Adbiyentong Paglalakbay ng Pag-asa
Ang Pagdating: Si Cristo ay Parating Na!
Kaligayahan! sa Iyong Mundo! Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko

Tumingin Pa ng mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Maging matalino sa pagpili ng iyong mga kaibigan.

Mga magkakaibigang nakatayo

“Ito ang aking utos: magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.”

JUAN 15:12-13

Pamayanan — isang lupon ng mga indibidwal na nagkakaisa sa pakikisama, pagbabahagi ng mga saloobin, mga hilig, at mga layunin.

Sumulyap ka sa iyong kaliwa, tapos naman ay sa iyong kanan. Sino’ng mga kasama mo? Sila ba ay itinuturing mong mga kaibigan? Ang mga oras ba na ginugugol ninyong magkakasama ay nagpapabuti sa inyo bilang mga tao? O ang mga bagay na inyong ginagawa nang magkakasama minsan ay humahantong sa pagsisisi?

Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.

MGA KAWIKAAN 13:20

Ang mga relasyon ay parang sustansya sa ating kaluluwa. Nagbibigay kalusugan ba ang mga taong malapit sa iyo? O kayo ba ay nagpapakalabis sa mga junk food? Ikaw ay direktang naiimpluwensiyahan ng mga taong lagi mong kasama. Kahit na pakiramdam mo na naiiba ka sa kanila ngayon, sa limang taon… ay hindi na.

…upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi, at sa halip ay magmalasakit sa isa’t isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat; kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito.

1 MGA TAGA-CORINTO 12:25-27

Ginawa tayo ng Diyos nang nangangailangan sa bawat isa. Tayo ay may iba’t ibang kakayahan at kalakasan, iba’t ibang kabiguan at kahinaan. Kapag tayo ay nagsama-sama, maaari nating patnubayan ang isa’t isa, magtulungan, hikayatin ang bawat isa, at hamunin na rin ang isa’t isa na lumago.

Ito ang 3 simpleng mga bagay na maaari mong gawin upang pasimulan ang iyong pamayanan:

Tumawid ng Kalsada

Kilala mo ba ang iyong mga kapitbahay? Kung nakatira ka sa parehong lansangan, o kahit sa parehong gusali, mayroon na kayong pagkakapareho. Huwag mo masyadong isipin ito. Mahal ni Jesus ang iyong kapitbahay. Marahil na ikaw rin… at hindi mo lang alam sa ngayon.

Hamon: Magsimula ng isang pag-uusap sa pakikipag-kamay at magsabi ng, “Paumahin, hindi pa ata tayo nagkakakilala. Ako ay si _____. Ikaw?” Kahit ikaw ay nahihiya, kailangan mo lamang lakasan ang iyong loob ng 30 segundo.

Magbahagi ng isang Karanasan

Lahat tayo ay may mga bagay na dapat pag-usapan, mga hamon na mas mauunawaan kung pinag-uusapan. At lahat tayo ay mayroong maiaalay, kahit isang tainga na handang makinig.

Hamon: Mag-imbita ng isang kaibigan upang gumawa ng isang bagay nang magkasama: pagsaluhan ang isang pagkain, gumawa ng isang proyekto, o kahit maglakad nang sabay. Mag-usap tungkol sa kahit na ano. Maging tapat, at maging totoo.

Mag-imbita ng Malalim na mga Pagkakaibigan

Tayo ay paulit-ulit na pinaaalalahanan ng Biblia na kailangan natin ng mga tao na ating mapagkakatiwalaan: Mga malalapit na kaibigan na hihikayat sa iyo, magbibigay-inspirasyon sa iyo, hahamon sa iyo, magmamahal sa iyo, at magdarasal para sa iyo. At kailangan ka rin nila upang gawin ang mga ito para sa kanila.

Hamon: Mag-imbita ng isang kaibigan (o 3) upang samahan ka sa Bible App, pagkatapos ay magbasa ng isang Gabay nang magkasama.

Maghanap ng mga Kaibigan

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya.

MGA TAGA-GALACIA 6:10

I-unlock ang mga bagong-bagong Badge!

Mga Badge

“Nais kong mapalapit sa Diyos, ngunit…”

May mga araw, na pakiramdam mo ay para bang nagkakaisa ang lahat ng pangangailangan ng buhay upang matalo ka. Ngunit, ang paghahanap sa Diyos sa Kanyang Salita ay may kapangyarihang magbigay ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Paano mo hahanapin ang pang-araw-araw na ritmong iyon? Sa pamamagitan ng pagtatakda ng maliliit, at madadaling makamit na mga layunin… at paggawa sa mga ito nang isa-isa.

Ipinapakilala
Ang Mga Bagong-Bagong Badge

May isang partikular bang bersikulo mula sa Biblia ang tunay na nangusap sa iyong puso? I-haylayt mo ito, at ma-a-unlock mo ang Haylayt Badge! Patuloy na mag-haylayt, at ika’y “mag-le-level up” sa bawat pagkakataon na maabot mo ang susunod na milestone. Subukan mo rin ito sa mga Bookmark, at i-unlock at i-level up ang iyong Bookmark Badge!

Mga Badge

Tulungan ang iyong sarili.

Kumpletuhin ang isa sa aming taunang hamon (tulad ng Pamaskong Hamon), at magkakaroon ka ng Badge. Mag-subscribe sa isang Gabay sa Biblia, at ma-a-unlock mo ang Badge sa Suskripsyon sa Gabay. Tapusin ang Gabay na iyon, at ma-a-unlock mo ang Badge sa Pagkumpleto ng Gabay. Patuloy na magsimula at magtapos ng mga Gabay, at pareho mo itong male-level up.

Mga Badge sa Profile

Gumawa ng momentum.

Ipakikita ng iyong home feed ang iyong pagsulong sa mga Badge. Magpunta sa iyong profile upang makita ang lahat ng mga Badge na kasalukuyan mong na-unlock…at kung ano pang mga Badge ang maaari mong makuha. Sa sandaling mahikayat mo ang iyong sarili sa paggawa ng ilang maliliit na Badge, baka sakaling mabigyan-inspirasyon ka rin nitong makuha ang Badge para sa Pagkumpleto ng Biblia.

Mga Badge sa Community Feed

At magbigay inspirasyon sa iba.

Makikita ng iyong mga kaibigan ang iyong mga Badge sa kanilang mga feed, o maaari mong ibahagi ang iyong paglalakbay at imbitahin silang salihan ka, sa social media o sa teks. At, kapag nakita mo ang pagsulong ng Badge ng iyong kaibigan sa iyong feed, maaari mo itong i-like o lagyan ng komento upang hikayatin sila.

Tara na at magsimula:

I-update Ngayon

Sino ang magdarasal para sa iyo?


Sino sa mga kakilala mo ang magpapalakas ng loob mo?

Magkakaibigang naglalakad

“Nagbabasa ako ng Mga Awit sa aking telepono. Tinanong ko ang aking asawa kung ayos lang bang basahin ko ang isang kabanata nang malakas sa ilang iba’t-ibang salin. Mula nang araw na iyon, nagbabasa na kami ng isa o dalawang kabanata tuwing gabi bago matulog. Ganap na binago nito ang kasiglahan ng aming pagsasama.”

Debbie L.

Sino sa mga kakilala mo ang magmamahal sa iyo?

Magkakaibigan sa dapithapon

Sino sa mga kakilala mo ang magbibigay-inspirasyon sa iyo?

Magkakaibigang naglalakad sa bukirin

“Mas malawak ang aking pag-unawa sa Kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pananaw ng aking mga kaibigan. Nakikipag-ugnayan rin ako sa marami kong mga kaibigan sa iba’t-ibang panig ng mundo, at nagbabahaginan kami at pinalalakas ang loob ng bawat isa. Ang galing!”

Eme I.

Sino sa mga kakilala mo ang susubok sa iyo?

Magkakaibigan sa taas ng bundok

Sino sa mga kakilala mo ang magdarasal para sa iyo?

Magkakaibigang pinagdarasal ang isang lalaki

Ang Biblia ay puno ng mga kuwento ng mga taong nagdiriwang nang magkakasama sa masasayang pagkakataon… at nagtutulungan sa mga oras ng kahirapan. Kailangan mo ng mga ugnayan kasama ng mga malalapit mong kaibigan na iyong mapagkakatiwalaan. At kailangan ka nila.

Mag-imbita ng iyong mga kaibigan upang samahan ka sa Bible App.

Maghanap ng mga Kaibigan


Pinasisimulan: Mga Bago at Mas Pinabuting Fonts!

Tagapili ng Font

Ninais mo na bang mas may mapapagpilian kang mga fonts sa pagbabasa mo ng Biblia, o ng iyong Gabay sa Biblia, o kaya naman ay madagdagan mo pa ng naiibang pampaganda ang iyong Bersikulong Larawan? Ngayon, kailangan mo lang pindutin ang Font button sa itaas ng iyong screen (o ang iyong Reader Settings) at maaari ka nang maghanap ng naaangkop para sa iyo.

Gusto mo ba ng karagdagan pang mapagpipilian? Suriin mo ang font settings ng iyong system. Ang anumang font na nasa device mo ay nasa Bible App na rin.

Gawin itong personal.

May nagustuhan ka bang font? Napakabuti! Tulungan ang isang kaibigang baguhin ang kanyang karanasan sa pagbabasa ng Biblia: ibalita sa kanya ang tungkol sa mga bagong tampok na Fonts. Masiyahan sa ginawang mas natatanging paglalakbay sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.

I-update ang Iyong App