Sino ka sa tingin mo?

3 mga paraan upang maibalik ang iyong mga saloobin at ipahayag ang katotohanan ng Diyos sa iyong buhay.

Taong may iniisip

Kapag hinaharap mo ang isang tungkulin, isang relasyon, o isang pagkakataon—at iniisip mo kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin—anong mga salita ang nasa isip mo? Ang mga ito ba ay mga salita na nagpapakita ng kumpiyansa, pag-asa, pagtitiwala, at lakas? O takot, pag-aalinlangan, pagmamataas, o kawalang-katiyakan?

Ang sinasabi natin sa ating sarili sa araw-araw ay mahalaga. Kung naniniwala tayo sa isang bagay tungkol sa ating pagkatao na hindi totoo, sa gayon tayo ay mahihirapang maniwala sa sinasabi ng Diyos tungkol sa atin kapag ipinahayag na Niya ito sa atin.

Ang mga katotohanan ay hindi nagbabago. Hindi nakasalalay ang mga ito sa iyong ginagawa, iyong nagawa, o kung anong nais mong maging. Ang mga katotohanan ay hindi self-help mantras o mga kasabihan. Ang lahat ay batay sa Salita ng Diyos at kung ano ang sinasabi Niya tungkol sa iyo. Bagama’t laging may mga lugar ng buhay kung saan kakailanganin mong lumago, hindi nagbabago kung ano ang pagtingin sa iyo ng Diyos at kung ano ang sinasabi Niya tungkol sa iyo sapagkat ang Diyos ang nagpapatunay kung sino ka, hindi lamang ang ginagawa mo.

Kaya nga, kapag pinag-ugat mo ang iyong pagkakakilanlan sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapahayag sa iyong sarili ng mga katotohanang ayon sa Biblia, magsisimula kang makita ang sarili mo kung paano ka Niya nakikita—at ito’y makakaapekto sa kung paano mo pinakikisamahan ang ibang tao, kung paano mong hinaharap ang mga sitwasyon, pagkakataon at mga kaganapan sa paligid mo.

Narito ang 3 mga hakbang na makakatulong sa iyong ibalik ang iyong mga saloobin at ipahayag ang katotohanan sa iyong buhay:

 1. Kilalanin ang mga kasinungalingan na sinabi mo sa iyong sarili.

 2. Huminto nang sandali at isipin ang tungkol sa isang mahirap na pakikipag-uusap na naranasan mo kamakailan. Ano ang sinabi mo? Ano ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili at sa taong kausap mo?

  Ang iyong mga salita at pagkilos ay nagpapakita ng mga salaysay na sinabi mo sa iyong sarili. Upang malaman kung ang isang salaysay ay hindi totoo, tanungin ang iyong sarili: Ang saloobin bang ito ay kakikitaan ng takot, kawalang-kapanatagan, kapalaluan, kapaitan, o kawalan ng kumpiyansa? Ang kaisipang ito ba ay nagdadala sa akin sa mapang-uyam o makasariling pag-uugali? Kung maaari mong sagutin ng “oo” ang alinman sa mga katanungang iyon, kung gayon ang salaysay na sinasabi mo sa iyong sarili ay kailangang matugunan at maayos.

  Sa sandaling ito, gumugol ng ilang minuto at kilalanin ang anumang mga kasinungalingan na maaaring pinaniniwalaan mo. Kapag nagawa mo na ito, isulat ang mga maling salaysay na iyon at pagnilayan sila. Gumugol ng ilang sandali sa katahimikan at hilingin sa Diyos na malinaw na ipakita sa iyo kung saan nagmula ang mga kasinungalingang iyon.

  Kapag kaya mong kilalanin kung saan at kung kailan ka nagsimulang maniwala sa kasinungalingan, magiging mas madaling baguhin ang paraan ng pag-iisip mo.

 3. Baguhin ang iyong pananaw.

 4. Sa bawat kasinungalingan, mayroong isang katotohanan na maaaring pumalit dito. Tingnan muli ang iyong listahan ng mga maling salaysay, at sa oras na ito, hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung ano ang Kanyang katotohanan para sa bawat isa sa mga pahayag na iyong isinulat.

  Upang magawa ito, subukang gumugol ng ilang minuto kasama ang Diyos at hilingin sa Kanyang malinaw na ipakita sa iyo kung paano ka Niya nakikita. Pagkatapos, maghanap ng mga talata sa Biblia na salungat sa mga kasinungalingang pinaniniwalaan mo. (Sa app, pumunta sa “Tuklasin” sa menu, at maghanap gamit ang mga keyword.)

  Narito ang ilang mga sipi na makakatulong sa iyong magsimula…

  Pagkakakilanlan: Mga Taga-Galacia 5:22-23, Juan 3:16, Isaias 43:5, 2 Mga Taga-Corinto 5:17

  Pera: Mga Taga-Filipos 4:19, Mga Hebreo 13: 5, Deuteronomio 8:18, 1 Timoteo 6: 17-19, 1 Timoteo 5: 8

  Pakikipag-ugnayan: Mga Taga-Roma 13: 8, Mga Taga-Efeso 6: 1-4, 1 Pedro 4: 8, 1 Mga Taga-Tesalonica 5:11

  Seguridad: Juan 10: 28-29, Mga Taga-Galacia 5: 1, Tito 3: 5-7, Mga Awit 27: 1-3

  Pagtitiwala: Mga Kawikaan 3:26, Mga Taga-Filipos 4:13, 1 Juan 4: 15-18, Mga Hebreo 10: 35-36

  Araw-araw na Pamumuhay: 2 Mga Taga-Corinto 12: 9-10, Isaias 30:15, 1 Timoteo 4:12, Mga Taga-Roma 12

 5. Ipahayag kung ano ang totoo.

 6. Kapag mayroon ka na ng listahan ng mga talata, isulat muli ang bawat isa sa iyong sariling mga salita. Gawin ang mga katotohanan mula sa Banal na Kasulatan sa isang tiyak at pinag-isipang mga pahayag na maaari mong ideklara araw-araw sa iyong buhay.

  Narito ang mga deklarasyong maaaring gamitin:

  • Sapat na ako sapagkat ako ay anak ng Diyos.
  • Nagagalak ako sa gitna ng pagdurusa sapagkat si Cristo ay nagdusa para sa akin.
  • Hindi ko ikinakahiya si Jesus dahil ang Kanyang sakripisyo ay nakapagpapabago ng buhay.
  • Lubusan akong minamahal, at sa gayon minamahal ko ang iba tulad ng pagmamahal sa akin.
  • Walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos.

Habang ginagawa mo ang iyong listahan, tandaan na kapag tinitingnan ka ng Diyos, nakikita Niya ang Kanyang anak. At kung ang Diyos — na Siyang totoo — ay nagsasabi ng isang bagay tungkol sa iyo, sa makatuwid ay totoo iyon. Iyon ang dahilan kung bakit, kapag ginawa mo ang iyong listahan ng mga pahayag, maaari kang gumawa ng mga ito nang may pagtitiwala sa sarili…

Sapagkat ikaw ay kabilang sa Diyos na may pagtitiwalang binibigyan ka ng kakayahan at tumawag sa iyo sa iyong pangalan.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese