ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد

9  
«پس شما این‌گونه دعا کنید: «ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد.

10  
پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان انجام می‌شود، بر زمین نیز به انجام رسد.

11  
نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما.

12  
و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.

13  
و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهاییمان ده. [زیرا پادشاهی و قدرت و جلال، تا ابد از آنِ توست. آمین.]

Matthew 6 in Farsi

Matthew 6 in English

دسته‌هادسته‌بندی نشده