مرور کتاب‌ها – عهد جدید – لوقا (New Testament) : BibleProject

 مرور کتاب‌ها - عهد جدید (New Testament) : BibleProject

طرح و موضوعات اصلی هر کتاب انجیل را از طریق یک شمای بصری به تصویر می‌کشند.

تولد عیسی: لوقا ۱-۲

تعمید عیسی: لوقا ۳-۹

پسر گمشده: لوقا ۹-۱۹

مصلوب شدن عیسی: لوقا ۱۹-۲۳

قیام عیسی: لوقا ۲۴