Ibahagi ang Mabuting Balita!

Siya'y Muling Nabuhay - Mateo 28:6 - Bersikulong Larawan

Nalalaman ni Jesus kung ano ang kabayaran ng pagliligtas sa atin … at pinili pa rin Niya itong gawin. Sa kasalukuyan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Kaya’t ngayon, ating ipagdiwang ang Kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan, kamatayan, at kadiliman. Dahil Siya ay nabubuhay—gayun din tayo!

Magdiwang kasama namin sa pamamagitan ng pag-save at pagbabahagi ng Bersikulong Larawan na ito.

Ibahagi ang Larawang Pasko ng Pagkabuhay

Tulungan ang Iyong Mga Anak na Maunawaan ang Pasko ng Pagkabuhay

Isang Masayang Linggo

Sakripisyo. Muling Pagkabuhay. Pagtubos. Pagpapanibago. Ang mga ito ay mga konseptong mahirap maunawaan, kahit na para sa matatanda. Paano natin ipakikilala ang mga ito sa ating mga anak sa konstekto ng kanilang sariling musmos na pananampalataya? Nilikha namin ang apat na kuwentong Pambatang Bible App upang tulungan kang gawin ito.

Ama at anak na naglalaro sa tablet

Panoorin ang A Goodbye Meal, In the Garden, It is Finished, at A Happy Sunday kasama ang iyong mga anak, at danasin ang kuwento ng Pasko ng Pagkabuhay nang magkasama sa paraang madali nilang mauunawaan. Tutulong ang mga interaktibong animasyon upang makilahok sila sa bawat kuwento. Ang mga nakatutuwang gawain sa bawat kuwento ay tutulong sa kanila na matutunan ang kahulugan ng sakripisyo ni Jesus para sa kanila.

Habang ginagawa ito, hayaan ang mga katanungan ng iyong anak na gabayan ang iyong buong pamilya sa mga pag-uusap tungkol sa kung paano ninyo susundin si Jesus nang magkasama.

Kunin ang App

Paano ang naging huling linggo ni Jesus?

Ito ang
Mahal na Araw…

Inilaan ni Jesus ang linggo bago Siya ipako sa krus upang paalalahanan ang Kanyang mga disipulo na hindi magwawagi ang kamatayan, at ang Kanyang kaharian ay walang hangganan. Ngunit dahil hindi nila naunawaan kung ano ang paparating, hindi nila napagtanto na sinasabi rin Niya sa kanila ang “mahal kita” at “paalam.”

Ngayon, ang Mahal na Araw ay isang paalalang ang Diyos ay hindi pa tapos. Dahil kahit na sa mga sandaling gumuguho ang ating mga inaasahan—ang pag-asa ay paparating pa rin. Hindi pa tapos ang Diyos.

Kaya’t simula ngayong Linggo ng Palaspas, pagbulay-bulayan ang buhay na mayroon ka dahil sa sakripisyo ni Jesus sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang Gabay sa Pasko ng Pagkabuhay. (At, kapag nakumpleto mo ang isa sa mga Gabay na ito, magkakaroon ka Badge para sa Hamon sa Pasko ng Pagkabuhay.)

Tingnan ang Koleksyon ng Mahal na Araw

Kunin ang iyong Easter Challenge Badge!

Badge para sa Easter Challenge

Narito ang isang bagay na maaring abangan: Ang Pasko ng Pagkabuhay ay narito na sa loob ng dalawang linggo.

Kumpletuhin ang alinmang Gabay na para sa Pasko ng Pagkabuhay simula ngayon, at makakamit mo ang Easter Challenge Badge. Kapag nagsimula ka ng isang Gabay, mag-imbita ng ilan sa iyong mga kaibigan na samahan ka, at sama-samang ituon ang inyong isipan patungo sa Cristong nabuhay muli.

… panatilihin ang pagtingin kay Jesus … Hindi Niya pinansin ang kahihiyan ng krus … Pagkatapos ay naupo Siya sa kanang kamay ng trono ng Diyos … Kaya isipin mo Siya. Dahil dito ay hindi ka mapapagod. Hindi ka mawawalan ng pag-asa.

MGA HEBREO 12:2-3

Marami Pang Gabay Para sa Pasko ng Pagkabuhay

Mga Kilalang Bersikulo Mula sa Biblia – Marso 2021 – Ngunit kung ang bayang ito …

Sapagkat ang Espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.


2 Timoteo 1:7

Isara ko man ang langit at hindi na umulan; utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito; magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbabá, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain.


2 Mga Cronica 7:13-14

Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot,ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba.Palalakasin kita at tutulungan,iingatan at ililigtas.


Isaias 41:10

Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang,isara ninyo ang mga pinto,magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh.Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan,upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan.Sa sandaling ito’y mahahayag ang mga lihim na pagpaslangat mabubunyag pati ang kanilang libingan.


Isaias 26:20-21

Gayunma’y nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong:Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay.Ito ay laging sariwa bawat umaga; katapatan mo’y napakadakila.Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala.


Mga Panaghoy 3:21-24

Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya.


Santiago 1:12

At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos.


Mga Hebreo 13:16

Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan,at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan,ay makakapagsabi kay Yahweh:“Muog ka’t kanlungan,ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.”


Mga Awit 91:1-2